1 Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta.

David la Hebron. Versetele 1-9 din cap. 11 sunt paralele cu 2 Samuel 5,1-10. Raportul trece rapid peste perioada domniei lui David la Hebron (1 Cronici 3,4) abordând imediat perioada domniei lui plină de glorie de la Ierusalim. Seminţiile lui Israel au venit la David, la Hebron, cu prilejul morţii lui Işboşet (2 Samuel 4,5-12; 5,1).


2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis: „Tu vei paște pe poporul Meu, Israel, și tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel.”
3 Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel.

Prin Samuel. Vezi la 1 Samuel 15,28; 16,1. Dumnezeu Însuşi îl instruise pe Samuel să-l ungă pe David ca rege pentru ca să guverneze peste poporul Său în locul lui Saul.


4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării.

Ierusalimul, adică Iebus. Vezi la Judecători 19,10.


5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

Nu vei intra aici. Locuitorii considerau cetatea atât de puternică încât îşi băteau joc de David, lăudându-se că până şi şchiopii şi orbii ar fi putut să o apere (vezi la 2 Samuel 5,6).


6 David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel dintâi, și a ajuns căpetenie.

Ioab. El deţinea deja o poziţie de răspundere în armată atunci când Işboşet se afla pe scaunul de domnie (2 Samuel 2,13; 3,23).

S-a suit cel dintâi. Ierusalimul a fost cucerit probabil prin escaladarea unui apeduct, menţionat sub numele de "canal" (2 Samuel 5,8).


7 David s-a așezat în cetățuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.

Cetăţuie. Adică fortificaţie sau fort.


8 Au făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur; și Ioab a dres cealaltă parte a cetății.

Milo. Nu se cunoaşte structura exactă a acestei părţi a fortificaţiilor Ierusalimului, dar pare că a fost un loc de apărare deosebit de puternic, care a jucat un rol însemnat în fortificaţiile cetăţii (vezi la 2 Samuel 5,9; 1 Regi 9,15; 11,27).

Vezi imaginea următoare.


9 David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul oștirilor era cu el.

Domnul oştirilor. Cu privire la semnificaţia acestei expresii, vezi la vol. I, p. 173.


10 Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel.

Vitejilor. Versetele 10-47 prezintă lista vitejilor din regatul lui David. Pasajul acesta e paralel cu acela din 1 Samuel 23,8-39.


11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.

Trei sute. Vezi la 2 Samuel 23,8 .


12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici.
13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: și poporul fugea dinaintea filistenilor.

Pentru luptă. Un raport mai detaliat al întâmplării apare în 2 Samuel 23,9-12, în cazul în care scriitorul descrie acelaşi eveniment.

O bucată de pământ. Dacă bucata de pământ menţionată aici este cea din 2 Samuel 23,11 , nu ţine de Pas-Damim, unde David s-a angajat într-o luptă cu filistenii, ci de o localitate care nu e menţionată în versetul acesta, şi anume un teren unde Şama a avut o confruntare cu filistenii (vezi la 2 Samuel 23,11). Lipsa unor detalii din această naraţiune explică absenţa numelui lui Şama din listă. Ar reieşi că ciocnirea în discuţie a fost rezultatul faptul că Şama a apărat cu toată forţa un câmp de pe care filistenii încercau să adune recolta.


14 S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.

Ei [subînţeles în româneşte]. Pronumele acesta este la singular în 2 Samuel 23,12. După descrierea de acolo, oamenii fugiseră, iar Şama rămăsese singur în faţa filistenilor ca să apere bucata de pământ. Totuşi s-ar putea ca el să fi fost ajutat de un purtător de arme.


15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiților.

Trei din cei treizeci. Cu privire la fapta de vitejie a acestor oameni, vezi la 2 Samuel 23,13-

17.


16 David era atunci în cetățuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem.
17 David a avut o dorință și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
18 Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieții lor? Căci cu primejdia vieții lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.
20 Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni și i-a omorât; și i-a mers faima între cei trei.

Abişai. Versetele 20-25 relatează faptele eroice ale lui Abişai şi ale lui Benaia. Cu privire la întâmplarea aceasta, vezi la 2 Samuel 23,18-23.


21 El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea și a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi;
22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.
23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea.
24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și i-a mers faima printre cei trei viteji.
25 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
26 Vitejii oștirii: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

Vitejii. Versetele 26-47, care prezintă lista vitejilor oştirii, merg paralel cu 2 Samuel 23,24-39. Cu toate acestea există diferenţe între un pasaj şi altul (vezi la 2 Samuel 23,24-39), precum şi diferenţe de ortografiere (vezi la 1 Cronici 1,42). De asemenea aici sunt date 16 nume care nu apar în 2 Samuel.


27 Șamot din Haror; Heleț din Palon;
28 Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer din Anatot;
29 Sibecai, hușatitul; Ilai din Ahoah;
30 Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;
32 Hurai din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba;
33 Azmavet din Baharum; Eliahba din Șaalbon;
34 Bene-Hașem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar;
35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur;
36 Hefer din Mechera; Ahia din Palon;
37 Hețro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;
38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
39 Țelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei;
40 Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
41 Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;

Urie, hetitul. Numele acesta încheie lista care se găseşte în Samuel (2 Samuel 23,39). Relatarea despre Urie (2 Samuel 11) nu apare în raportul dat în cartea Cronicilor.


42 Adina, fiul lui Șiza, rubenitul, căpetenia rubeniților, și treizeci împreună cu el;

Adina. Cele 16 nume prezentate în v. 41-47 nu se regăsesc în altă parte. Aceşti viteji au aparţinut probabil unei perioade mai târzii a domniei lui David decât aceia enumeraţi în 2 Samuel

23.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-3 PP 697

15-19 �

PP 736; 5T 43


43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni;
44 Ozia din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer;
45 Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, tițitul;
46 Eliel din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul;
47 Eliel, Obed și Iaasiel-Mețobaia.