1 A Júda fiai törzsének sorsolás által nemzetségenként ez jutott: Edóm határa felé a Cin-puszta, délre, a határ legdélibb végén.

2 Déli határuk a Sós-tenger szélétől indul ki, a tengeröböltől, amely dél felé néz.

3 Délen az Akrabbím-hágó felé halad, majd átmegy Cin felé, és fölmegy délről Kádés-Barnea felé, áthalad Hecrónon, fölmegy Addár felé, és Karka felé kanyarodik.

4 Majd Acmón felé halad, kiér Egyiptom patakjáig, és a határ a tengernél végződik. Ez a határotok délre.

5 Kelet felé pedig a Sós-tenger a határ a Jordán végéig. Az északi határvonal pedig a tengeröbölnél, a Jordán torkolatánál kezdődik,

6 és fölmegy Bét-Hoglának, és északra Bét-Arábá mellett megy el, majd fölmegy ez a határ Rúben fiának, Bóhannak kövéhez.

7 Azután a határ Ákór völgyéből Debír felé megy, és északnak fordul Gilgál felé, amely szemben van az Adummím-hágóval, mely a pataktól délre esik. Majd a határ a Semes-forrás vizénél halad tovább a Rógél forrásáig.

8 Innen fölmegy a Hinnóm fiának völgyén, a jebúszi hegyhát, azaz Jeruzsálem déli oldala felé. Majd fölmegy a határ a hegytetőre, amely a Hinnóm völgyével szemben van nyugat felé, és a Refáim-völgy északi szélén.

9 A hegytetőről a Neftóah forrásához kanyarodik, és kimegy az efróni hegyvidék városai felé, majd a Baalához, azaz Kirjat-Jeárimhoz kanyarodik.

10 Baalától pedig a határ nyugatnak fordul a Széír-hegy felé, és átmegy északra a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Keszálón felé, és lemegy Bétsemesnek, és Timná felé halad.

11 Majd továbbmegy a határ az Ekrón északi oldala felé, és Sikkárón felé kanyarodik, és átmegy a Baalá-hegy felé, és továbbmegy Jabneélhez. A határ szélei pedig a tengernél vannak.

12 A nyugati határ pedig a Nagytenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös-körül nemzetségenként.

13 Kálébnak, Jefunne fiának pedig Júda fiai között adott részt az ÚRnak Józsuéhoz intézett szavai szerint: Anák apjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt.

14 És kiűzte onnan Káléb Anák három fiát: Sésajt, Ahimánt és Talmajt, Anák gyermekeit.

15 És fölvonult innen Debír lakói ellen, Debír neve pedig azelőtt Kirjat-Széfer volt.

16 Ekkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak feleségül adom a leányomat, Akszát.

17 Otniél, Kenaznak, Káléb testvérének a fia foglalta el, és hozzá is adta feleségül a leányát, Akszát.

18 Amikor az hozzáment, a férje biztatta őt, hogy kérjen az apjától mezőt. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mit akarsz?

19 A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És nekiadta a felső forrást és az alsó forrást.

20 Ez Júda fiai törzsének öröksége nemzetségenként.

21 A Júda fiai törzsének városai pedig a déli végtől kezdve Edóm határa felé ezek lettek: Kabceél, Éder és Jágúr,

22 Kíná, Dímóná és Adádá,

23 Kedes, Hácór és Jitnán,

24 Zíf, Telem és Beálót,

25 Hácór-Hadattá és Kerijjót-Hecrón, azaz Hácór,

26 Amám, Sema és Móládá,

27 Hacar-Gaddá, Hesmón és BétPelet,

28 Hacar-Súál, Beérseba és Bizjótjá,

29 Baalá, Ijjim és Ecem,

30 Eltólad, Keszíl és Hormá,

31 Ciklag, Madmanná és Szanszanná,

32 Lebáót, Silhím, Ain és Rimmón. Összesen huszonkilenc város a falvaival együtt.

33 A síkságon: Estáól, Corá és Asná,

34 Zánóah, Én-Ganním, Tappúah és Énám,

35 Jarmút, Adullám, Szókó és Azéká,

36 Saaraim, Adítaim, Gedérá és Gedérótaim. Tizennégy város a falvaival együtt.

37 Cenán, Hadásá és Migdal-Gád,

38 Dilán, Micpe és Jokteél,

39 Lákis, Bockat és Eglón,

40 Kabbón, Lahmász és Kitlís,

41 Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Tizenhat város a falvaival együtt.

42 Libná, Eter és Ásán,

43 Jiftáh, Asná és Necíb,

44 Keílá, Akzíb és Márésá. Kilenc város a falvaival együtt.

45 Ekrón a mezővárosaival és a falvaival együtt.

46 Ekróntól kezdődően egész a tengerig az egész terület Asdód mellett a falvaival együtt.

47 Asdód mezővárosaival és falvaival. Gáza mezővárosaival és falvaival Egyiptom patakjáig meg a Nagy-tenger és melléke.

48 A hegyvidéken pedig Sámír, Jattír és Szókó,

49 Danná, Kirjat-Szanná, azaz Debír,

50 Anáb, Estemó és Áním,

51 Gósen, Hólón és Giló. Tizenegy város a falvaival együtt.

52 Arab, Dúmá és Esán,

53 Jánúm, BétTappúah és Aféká,

54 Humtá, Kirjat-Arba, azaz Hebrón és Cíór. Kilenc város a falvaival együtt.

55 Máón, Karmel, Zíf és Juttá,

56 Jizreel, Jokdeám és Zánóah,

57 Kain, Gibeá és Timná. Tíz város a falvaival együtt.

58 Halhúl, Bét-Cúr és Gedór,

59 Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város és a falvaik.

60 Kirjat-Baal, azaz Kirjat-Jeárim és Rabbá. Két város és a falvaik.

61 A pusztában: Bét-Arábá, Middín és Szekáká,

62 Nibsán, Ír-Melah és Én-Gedi. Hat város és a falvaik.

63 De a jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit Júda fiai nem tudták kiűzni. Ezért laknak ott a jebúsziak Júda fiaival együtt Jeruzsálemben mind e mai napig.