1 A sorsvetés által a második rész Simeonnak jutott, Simeon fiai törzsének nemzetségenként. Örökségük a Júda fiainak örökségén belül volt.

2 Az ő örökségük lett Beérseba, Seba és Móládá,

3 Hacar-Súál, Bálá és Ecem,

4 Eltólad, Betúl és Hormá,

5 Ciklag, Bét-Markábót és Hacar-Szúszá,

6 Bét-Lebáót és Sárúhen. Tizenhárom város a falvaival együtt.

7 Ain, Rimmón, Eter és Ásán. Négy város a falvaival együtt.

8 Továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalat-Beérig, délen Rámáig. Ez a Simeon fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően.

9 A Júda fiainak osztályrészéből kaptak Simeon fiai örökséget, mert Júda fiainak osztályrésze elég nagy volt nekik. Ezért kaptak Simeon fiai örökséget azoknak az örökségén belül.

10 A sorsvetés által a harmadik rész Zebulon fiainak jutott az ő nemzetségeik szerint, és örökségük határa Szárídig terjedt.

11 Fölmegy a határuk nyugatnak, Maralá felé, érinti Dabbesetet, és érinti azt a patakot is, amely Jokneámmal szemben van.

12 Szárídtól pedig kelet felé fordul Kiszlót-Tábór határához, és továbbmegy Dobratnak, és fölmegy Jáfíáig.

13 Onnan pedig átmegy kelet felé Gát-Héfernek és Ét-Kácínnak, majd elér Rimmónig, amely Néá felé terül el.

14 Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és a Jiftah-Él völgyében végződik.

15 Továbbá Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város a falvaival együtt.

16 Ez Zebulon fiainak öröksége nemzetségeinek megfelelően, ezek a városok a falvaikkal együtt.

17 A sorsvetés által a negyedik rész Issakárnak, az Issakár törzse fiainak jutott, nemzetségeik szerint.

18 Ez lett a határuk: Jezréel, Keszulót és Suném,

19 Hafáraim, Sion és Anáharat,

20 Rabbít, Kisjón és Ebec,

21 Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és BétPaccéc.

22 Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bétsemest, a határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város és a falvaik.

23 Ez Issakár fiai törzsének öröksége nemzetségenként; ezek a városok a falvaikkal együtt.

24 A sorsvetés által az ötödik rész Ásér fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint.

25 Ez lett a határuk: Helkat, Halí, Beten és Aksáf,

26 Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és Sihór-Libnátot.

27 Innen kelet felé fordul Bét-Dágónnak, és érinti Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, majd Bét-Émeket és Neíélt, majd elér északon Kábúlig.

28 Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen SzidónRabbáig húzódik.

29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusz erődített váro sáig. Majd Hószának fordul, és a vége a tengernél van, Akzíb oldala felől.

30 És ott van még Ummá, Afék és Rehób; huszonkét város a falvaival együtt.

31 Ez Ásér fiai törzsének öröksége nemzetségeik szerint; ezek a városok a falvaikkal együtt.

32 A sorsvetés által a hatodik rész Naftáli fiainak jutott, Naftáli fiainak, az ő nemzetségeiknek.

33 Ez lett a határuk: Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekebig és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el.

34 Azután a határ nyugat felé, AznótTábórnak fordul, innen pedig továbbhalad Húkóknak, és érinti Zebulont dél felől, Ásért pedig nyugat felől és Júdát is, a Jordán pedig kelet felé van.

35 A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret,

36 Adámá, Ráma és Hácór,

37 Kedes, Edrei és Én-Hácór,

38 Jirón, Migdal-Él, Horém, BétAnát és Bétsemes. Tizenkilenc város a falvaival együtt.

39 Ez Naftáli fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően; ezek a városok a falvaikkal együtt.

40 A sorsvetés által a hetedik rész a Dán fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint.

41 Ez lett örökségük határa: Corá, Estáól és ÍrSemes,

42 Saalabbin, Ajjálón és Jitlá,

43 Élón, Timnátá és Ekrón,

44 Elteké, Gibbetón és Baalat,

45 Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón,

46 Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó előtt levő területtel együtt.

47 Dán fiainak határa később hátrább került. Ezért Dán fiai fölkeltek, és harcoltak Lesem ellen, s el is foglalták és kardélre hányták, birtokba vették, és ott laktak, és Lesemet Dánnak nevezték atyjuk, Dán neve után.

48 Ez Dán fiai törzsének öröksége nemzetségenként, ezek a városok a falvaikkal együtt.

49 Mikor pedig befejezték a föld örökbe vételét annak határai szerint, akkor Izráel fiai örökséget adtak Józsuénak, Nún fiának is maguk között.

50 Az ÚR rendelése szerint adták neki azt a várost, amelyet kért: TimnatSzerahot az Efraim hegyvidékén. Fölépítette azt a várost, és abban lakott.

51 Ezek azok a területek, amelyeket örökségül adtak Eleázár pap és Józsué, Nún fia és az izráeli törzsek családfői nemzetségeiknek sorsvetés által Silóban, az ÚR színe előtt, a gyülekezet sátrának bejáratánál. Így fejezték be az ország földjének fölosztását.