1 Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok,

2 teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben,

3 és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében.

4 Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.

5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

7 Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben.

8 Ezért mondja az Írás: Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek.

9 Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire.

10 Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.

11 És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,

12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére,

13 míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,

14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által.

15 Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.

16 Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben.

17 Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában.

18 Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük,

19 akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek.

20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust,

21 ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban.

22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott,

23 újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban,

24 és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal,

27 és az ördögnek se adjatok helyet.

28 Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

29 Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

30 És meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára.

31 Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt.

32 Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.