1 Júda fiai voltak: Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál.

2 Reájá, Sóbál fia nemzette Jahatot. Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei.

3 Ezeknek volt Étám az apjuk: Jizreel, Jismá, Jidbás, nővérük neve pedig Haclelpóni volt.

4 Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének fiai, aki Betlehem apja volt.

5 Ashúrnak, Tekóa atyjának két felesége volt, Helá és Naará.

6 Naará szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenit és az ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai.

7 Helá fiai voltak: Ceret, Jecóhar és Etnán.

8 Kóc nemzette Ánúbot, Haccóbébát és Aharhélnak, Hárúm fiának nemzetségeit.

9 Jabéc pedig tiszteletre méltóbb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnek, mert ezt mondta: Bizony, fájdalommal szültem őt!

10 Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, és ezt mondta: Bárcsak valóban megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, és kezed velem lenne, és megoltalmaznál minden veszedelemtől, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.

11 Kelúb pedig, Súhá testvére nemzette Mehírt. Ő Estón apja.

12 Estón nemzette Bét-Ráfát, Pászéahot és Tehinnát, Ír-Náhás apját. Ezek a Rékától való férfiak.

13 Kenaz fiai voltak: Otniél és Szerájá. Otniél fia Hatat.

14 Meónótaj nemzette Ofrát, Szerájá nemzette Jóábot, a géharásimbeliek apját, akik mesteremberek voltak.

15 Kálébnak, Jefunne fiának fiai voltak: Írú, Élá és Naam. Élá fia volt Kenaz.

16 Jehallelél fiai voltak: Zíf, Zífá, Tirjá és Aszarél.

17 Ezrá fiai voltak: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Ezután a felesége terhes lett Mirjámmal, majd Sammajjal és Jisbáhhal, Estemóa apjával.

18 Ennek felesége, Jehudijjá szülte Jeredet, Gedór apját és Hebert, Szókó apját és Jekútiélt, Zánóah apját. Ezek Bitjának, a fáraó leányának a fiai, akit Mered vett feleségül.

19 Hódijjá feleségének, Naham nővérének a fiai voltak: a geremi Keílá apja és a maakái Estemóa.

20 Simon fiai voltak: Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jisi fia volt Zóhét és Benzóhét.

21 Júda fiának, Sélának fiai voltak: Ér, Léká apja, Laddá, Marésá apja és a takácsok házának nemzetségei BétAsbéában,

22 azután Jókim és Kózébá lakosai és Jóás és Száráf, akik Móáb urai voltak, és visszatértek Lehembe. Régi dolgok ezek!

23 Ezek voltak a fazekasok, akik Netáimban és Gedérában laktak. A király mellett laktak ott, az ő szolgálatában.

24 Simeon fiai voltak: Nemuél, Jámín, Járib, Zerah, Saul.

25 Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, az ő fia Mismá volt.

26 Mismá utódai: Hammuél, ennek a fia Zakkúr, ennek meg Simei.

27 Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt. De testvéreinek nem sok fia volt, s általában háznépük nem volt oly népes, mint Júda fiaié.

28 Beérsebában, Móládában és Hacar-Súálban laktak,

29 továbbá Bilhában, Ecemben és Tóládban,

30 Betuélben, Hormában és Ciklagban,

31 Bét-Markábótban, Hacar-Szúszimban, Bét-Biriben és Saaraimban. Ezek voltak a városaik mindaddig, amíg Dávid királlyá nem lett.

32 Településeik pedig: Étám, Ain, Rimmón, Tóken és Ásán, ez az öt város

33 és mindazok a falvak, amelyek e városok körül voltak Baalig. Ezek voltak a lakóhelyeik, és volt nekik nemzetségtáblázatuk is.

34 Mesóbáb, Jamlék és Jósá, Amacjá fia.

35 És Jóél, Jéhú, Jósibjá fia, aki meg Szerájá fia, s aki Aszíél fia volt.

36 És Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél és Benájá.

37 Zízá, Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedajá fia, aki Simrí fia, aki Semajá fia.

38 Ezek a név szerint felsoroltak nemzetségfők voltak, akiknek családjai igen elszaporodtak atyjuk házában.

39 Ezért elindultak Gedór felé a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek jószágaiknak legelőt.

40 Találtak is zsíros és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és békességes volt. Azelőtt Hámból valók laktak ott,

41 de Ezékiásnak, Júda királyának idejében e név szerint megnevezettek elmentek, lerombolták azoknak sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez mindmáig. A helyükre telepedtek, mert ott állataik számára legelőket találtak.

42 És közülük, Simeon fiai közül néhányan, körülbelül ötszázan elmentek a Széír-hegységbe. Elöljáróik Jisi fiai, Pelatjá, Nearjá, Refájá és Uzzíél voltak.

43 Mind levágták azokat, akik még Amálék nemzetségéből megmaradtak, és ott telepedtek le mindmáig.