1 Áron fiainak rendje. Áron fiai: Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár.

2 Nádáb és Abíhú még apjuk előtt meghaltak, és mivel nem voltak fiaik, ezért Eleázár és Ítámár viselte a papságot.

3 Dávid beosztotta Eleázár fiai közül Cádókot, Ítámár fiai közül pedig Ahimeleket tisztük szerinti szolgálatra.

4 Mivel Eleázár fiai között több főember volt található, mint Ítámár fiai között, Eleázár fiai közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolcat.

5 Sorsolással osztották be őket, válogatás nélkül ezeket is, meg azokat is. Így lettek a szent hely elöljárói és Isten fejedelmei az Eleázár és az Ítámár fiai közül valók egyaránt.

6 Semajá, Netanél fia, a Lévi nemzetségéből való kancellár írta fel őket a király és a fejedelmek előtt, Cádók pap és Ahimelek, Ebjátár fia előtt, továbbá a papok és a léviták családfői előtt. Egy családot sorsoltak ki Eleázárnak, majd még egyet, és egyet Ítámárnak.

7 Az első sorshúzás Jehójáribra esett, a második Jedajára,

8 a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórimra,

9 az ötödik Malkijjára, a hatodik Mijjáminra,

10 a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijjára,

11 a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjáhúra,

12 a tizenegyedik Eljásibra, a tizenkettedik Jákimra,

13 a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebábra,

14 a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre,

15 a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre,

16 a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Jehezkélre,

17 a huszonegyedik Jákínra, a huszonkettedik Gámúlra,

18 a huszonharmadik Delájáhúra, a huszonnegyedik Maazjáhúra.

19 Ezek tiszte volt szolgálatukban, hogy bejárjanak az ÚR házába sorban atyjuk, Áron rendelése szerint, amint az ÚR, Izráel Istene megparancsolta neki.

20 Lévi többi fiai ezek voltak: Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia Jehdejáhú.

21 Aki Rehabjáhútól származott: Jissijjá, Rehabjáhú első fia.

22 Jicháritól származott Selómót, Selómót fia volt Jahat.

23 Hebrón fiai közül Jerijjáhú volt az első, Amarjáhú a második, Jahaziél a harmadik, Jekamám a negyedik.

24 Uzzíél fia volt Míká, Míká fia Sámír.

25 Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjáhú.

26 Merári fia volt Mahli és Músi. Jaazijjáhú fia Benó volt.

27 Merári fiai voltak: Jaazijjáhútól, fiától származott Sóham, Zakkúr és Ibri.

28 Mahlitól volt Eleázár, neki nem voltak fiai.

29 Kístől származott Jerahmeél, Kís fia.

30 Músi fiai voltak: Mahli, Éder és Jerimót. Ezek a léviták családjaik szerint.

31 Ezekre is ugyanúgy sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira Dávid király, Cádók és Ahimelek, továbbá a papok és a léviták családfői előtt a családfőkre ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre.