1 Ez Ézsaunak, azaz Edómnak a nemzetsége.

2 Ézsau a Kánaán leányai közül vette feleségeit: Ádát, a hettita Élón leányát és Oholíbámát, Aná leányát, aki a hivvi Cibón leánya volt.

3 És Boszmatot, Izmael leányát, Nebájót húgát.

4 Ádá szülte Ézsaunak Elífázt, és Boszmat szülte Reúélt.

5 Oholíbámá pedig Jeúst, Jalámot és Kórahot szülte. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek.

6 És vette Ézsau a feleségeit, fiait és leányait és minden házabeli lelket, minden juhát, állatát és minden jószágát, amelyet Kánaán földjén szerzett, és elment más országba testvére, Jákób színe elől.

7 Mert több volt a jószáguk, semhogy együtt lakhattak volna, és a föld, amelyen tartózkodtak, nem bírta eltartani őket nyájaik miatt.

8 Letelepedett tehát Ézsau a Széír hegyén. Ézsaut pedig Edómnak is nevezik.

9 Ez Ézsaunak, Edóm atyjának nemzetsége a Széír hegyén.

10 Ezek Ézsau fiainak nevei: Elífáz, Ádának, Ézsau feleségének fia. Reúél, Boszmatnak, Ézsau feleségének fia.

11 Elífáz fia Témán, Ómár, Cefó, Gatám és Kenaz volt.

12 Timna pedig Elífáznak, Ézsau fiának ágyasa volt, aki Elífáznak szülte Amálékot. Ezek Ádának, Ézsau feleségének fiai.

13 Reúél fiai pedig: Nahat, Zerah, Sammá, Mizzá. Ezek voltak Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai.

14 Oholíbámának pedig, Ézsau feleségének, Aná leányának, aki Cibón leánya volt, ezek voltak a fiai, akiket Ézsaunak szült: Jeús, Jalám és Kórah.

15 Ezek Ézsau fiainak nemzetségfői: Elífáznak, Ézsau elsőszülöttjének fiai: Témán nemzetségfő, Ómár nemzetségfő, Cefó nemzetségfő, Kenaz nemzetségfő.

16 Kórah nemzetségfő, Gatám nemzetségfő, Amálék nemzetségfő. Ezek Elífáztól való nemzetségfők Edóm országában. Ezek Ádá fiai.

17 Reúélnak pedig, Ézsau fiának ezek a fiai: Nahat nemzetségfő, Zerah nemzetségfő, Sammá nemzetségfő, Mizzá nemzetségfő. Ezek Reúéltól való nemzetségfők Edóm országában. Ők Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai.

18 Ezek pedig Oholíbámának, Ézsau feleségének fiai: Jeús nemzetségfő, Jalám nemzetségfő, Kórah nemzetségfő. Ők Oholíbámától, Aná leányától, Ézsau feleségétől való nemzetségfők.

19 Ők voltak Ézsaunak, azaz Edómnak a fiai és nemzetségfői. Ez Edóm.

20 A hóri Széír fiai, akik azon a földön laktak: Lótán, Sóbál, Cibón, Aná.

21 Disón, Écer, Disán: ezek tehát a hóri nemzetségfők, Széír fiai Edóm országában.

22 Lótán fia pedig: Hóri és Hémám, Lótán húga pedig Timna.

23 Sóbál fiai ezek: Alván, Mánahat, Ébál, Sefó, Ónám.

24 Cibón fiai pedig ezek: Ajjá és Aná, az az Aná, aki meleg forrásokat talált a pusztában, amikor apjának, Cibónnak szamarait legeltette.

25 Aná fiai ezek: Disón és Oholíbámá, Aná leánya.

26 Disón fiai ezek: Hemdán, Esbán, Jitrán, Kerán.

27 Écer fiai ezek: Bilhán, Zaaván, Akán.

28 Disán fiai ezek: Úc és Arán.

29 A hóriak közül való nemzetségfők pedig ezek: Lótán nemzetségfő, Sóbál nemzetségfő, Cibón nemzetségfő, Aná nemzetségfő.

30 Disón nemzetségfő, Écer nemzetségfő, Disán nemzetségfő. Ezek a hóriak közül való nemzetségfők nemzetségenként, Széír tartományában.

31 Ezek pedig a királyok, akik Edóm földjén uralkodtak, mielőtt Izráel fiai között király uralkodott volna.

32 Király volt Edómban Bela, Beór fia, és a városának Dinhábá volt a neve.

33 Majd meghalt Bela, és Jóbáb, Zerah fia uralkodott utána, aki Bocrából való volt.

34 És meghalt Jóbáb, és a Témán földjéről való Husám uralkodott utána.

35 És meghalt Husám, és Hadad uralkodott utána, Bedad fia, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. A városának a neve Avít volt.

36 És meghalt Hadad, és a Maszrékából való Szamlá uralkodott utána.

37 És meghalt Szamlá, és Saul uralkodott utána, a folyóvíz mellett való Rehóbótból.

38 És meghalt Saul, és Baaál-Hánán, Akbór fia uralkodott utána.

39 És meghalt Baal-Hánán, Akbór fia, és Hadar uralkodott utána. A városának a neve Páú, a feleségének neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt.

40 Ezek pedig az Ézsau nemzetségéből való nemzetségfők nevei, családjuk, lakóhelyük és nevük szerint: Timná nemzetségfő, Alvá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő.

41 Oholíbáma nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pinón nemzetségfő.

42 Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő.

43 Magdíél nemzetségfő, Írám nemzetségfő. Ezek Edóm nemzetségfői lakóhelyük szerint, örökségük földjén. Ézsau volt az edómiak ősatyja.