1 Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.

2 Tólá fiai voltak: Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel, akik családfők voltak atyáik családjaiban. Tólá fiai erős harcosok voltak nemzetségükben, számuk Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz volt.

3 Uzzi fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai: Míkáél, Óbadjá, Jóél, Jissijjá; mind az öten főemberek voltak.

4 Közéjük tartozott nemzetségeik és családjaik szerint harminchatezer hadi szolgálatra rendelt férfi, minthogy sok feleségük és sok fiuk is volt.

5 Testvéreik is, Issakár egész nemzetsége, vitéz harcosok voltak, szám szerint összesen nyolcvanhétezren.

6 Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél.

7 Bela fiai: Ecbón, Uzzi, Uzzíél, Jerimót és Íri, ez az öt családfő, vitéz harcosok, akik szám szerint huszonkétezerharmincnégyen voltak.

8 Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Eliezer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Ezek mind Bekertől lettek.

9 Nemzetségeikből szám szerint a családfők és a hős harcos férfiak húszezerkétszázan voltak hadra foghatók.

10 Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsis és Ahisahar.

11 Mindezek Jedíaél fiai voltak, családfők és hős harcosok, akik tizenhétezer-kétszázan voltak fegyverforgatók.

12 Ír fiai voltak: Suppim és Huppím. Husim Ahér fia.

13 Naftáli fiai voltak: Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallum, Bilhá unokái.

14 Manassé fia volt Aszriél, akit másodfelesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is.

15 Mákír pedig feleségül vette Huppím és Suppim Maaká nevű húgát. Egy másik fiának neve Celofhád. Celofhádnak csak leányai lettek.

16 Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai Úlám és Rekem voltak.

17 Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai.

18 Nővére, Móleket szülte Ishódot, Abiezert és Mahlát.

19 Semídá fia Ahján, Sekem, Likhi és Aniám voltak.

20 Efraim fia pedig Sútelah volt. Ennek a fia Bered, az ő fia Tahat, ennek a fia Eládá, az ő fia Tahat.

21 Ennek a fia Zábád, az ő fiai Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték annak a földnek a lakosai, a gátiak, mert lementek, hogy elhajtsák a jószágaikat.

22 Apjuk, Efraim sokáig siratta őket, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy vigasztalják.

23 Azután bement a feleségéhez, aki fogant méhében, és fiút szült, és Beríának nevezte, mivel szerencsétlenség érte a házat.

24 Leánya pedig Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Béthórónt és UzénSeerát építette.

25 Refah is az ő fia volt, ennek a fia Resef. Az ő fia Telah, ennek a fia Tahan.

26 Az ő fia Ladán, ennek a fia Ammihúd, az ő fia Elisámá,

27 ennek a fia Nún, az ő fia pedig Józsué.

28 Az ő birtokuk és lakóhelyük voltak: Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig.

29 És Manassé fiainak kezében voltak: Bétseán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.

30 Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisvi, Beríá, húguk pedig Szerah volt.

31 Beríá fiai voltak: Heber és Malkiél, aki Birzávit apja volt.

32 Heber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot és húgukat, Súát.

33 Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.

34 Sómér fiai voltak: Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek fia volt Cófah, Jimná, Séles és Ámal.

36 Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Béri és Jimrá,

37 Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.

38 Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará.

39 Ullá fiai voltak: Árah, Hanniél és Ricjá.

40 Mindezek Ásér utódai, családfők, válogatott harcosok, a főemberek legjobbjai. Amikor megszámlálták őket nemzetségük rendje szerint, huszonhatezren voltak a hadra fogható férfiak.