1 Ezután az izráeliek mindnyájan Dávidhoz gyűltek Hebrónba, és azt mondták: Íme, mi a te csontod és a te tested vagyunk.

2 Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, aki harcba vitted és visszahoztad Izráelt, és ezt mondta neked a te URad, Istened: Te legelteted népemet, Izráelt, és te leszel népemnek, Izráelnek a fejedelme.

3 Elment tehát Izráel minden véne a királyhoz Hebrónba, és Dávid szövetséget kötött velük Hebrónban az ÚR előtt. És Izráel királyává kenték Dávidot, ahogyan az ÚR kijelentette Sámuel által.

4 Akkor Dávid és egész Izráel elment Jeruzsálem alá. Ez Jebúsz, ahol a jebúsziak laktak.

5 Jebúsz lakói ezt mondták Dávidnak: Ide be nem jössz! Dávid azonban bevette Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa.

6 Mert azt mondta Dávid: Aki elsőnek vág le egy jebúszit, az elöljáró és vezér lesz! Mivel legelsőnek Jóáb, Cerújá fia jutott föl, ő lett elöljáróvá.

7 Azután ott lakott Dávid a várban, azért nevezték el azt Dávid városának.

8 És kiépítette a várost körös-körül, Millót és környékét, Jóáb pedig a város fönnmaradó részét.

9 És Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a Seregek URa.

10 Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik mellette voltak, akik erősen munkálkodtak vele az ő királyságáért egész Izráellel együtt, hogy királlyá válasszák őt Izráel fölött az ÚR beszéde szerint.

11 Ezek voltak szám szerint a vitézei, akik körülötte voltak: Jásobám, Hakmóni fia, harminc fő elöljárója. Ő egy ízben, mikor fölemelte dárdáját, háromszáz embert sebesített meg vele.

12 Utána Eleázár, az ahóhi Dódó fia, a három hős egyike.

13 Ő volt Dáviddal EfeszDammimban, ahová összegyűltek harcolni a filiszteusok. Egy darab árpaföld volt ott. Amikor a nép elmenekült a filiszteusok elől,

14 ők megálltak ott, annak a darab földnek a közepén, megvédték azt, és megverték a filiszteusokat. Így szerzett nekik az ÚR nagy szabadulást.

15 Máskor a harminc vezér közül hárman lementek Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába, a filiszteusok pedig a Refáim-völgyben ütöttek tábort.

16 Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok hada pedig Betlehemnél.

17 Dávid vizet kívánt, és így szólt: Ó, ki hozna nekem inni a Betlehem kapuja előtt való forrás vizéből?

18 Akkor keresztülvágták magukat hárman a filiszteusok táborán, és vizet merítettek a betlehemi forrásból, amely a kapu előtt volt, majd fölvitték, és odamentek vele Dávidhoz. De Dávid nem akart inni, hanem kiöntötte azt az ÚRnak.

19 Ezt mondta: Az én Istenem őrizzen meg attól, hogy ezt cselekedjem. E férfiak vérét igyam-e meg, akik életüket halálra szánták? Mert ők ezt életük kockáztatásával hozták. És semmiképpen sem akart inni. Ezt cselekedte a három vitéz.

20 Abisaj, Jóáb testvére volt ennek a háromnak az elöljárója. Ő ragadott dárdát úgy, hogy háromszáz embert sebesített meg. Ő volt a leghíresebb a három közül.

21 A három közül a másik kettőnél híresebb volt, azért lett a parancsnokuk. De egymaga mégsem ért föl a hárommal.

22 A kabceéli Benájá, Jójádá fia is vitéz férfiú volt, nagy dolgokat cselekedett. Ő vágta le Móáb két bajnokát, ő ment le a verembe, és ölte meg az oroszlánt, amikor egyszer hó esett.

23 Ugyanő ölt meg egy öt könyök magas egyiptomi férfit, akinek lándzsája akkora volt, mint a szövőszék zugolyfája. Egy szál bottal szállt szembe vele, kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával átütötte.

24 Ezeket cselekedte Benájá, Jójádá fia, és ő is híres volt a három hős között.

25 Híres volt a harminc között, de azzal a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök parancsnokává tette.

26 A sereg vitézei pedig ezek: Aszáél, Jóáb testvére, Elhánán, a betlehemi Dódó fia,

27 a haróri Sammót, a pelóni Helec,

28 a tekóai Írá, Ikkés fia, az anátóti Abiezer,

29 a húsái Szibbekaj, az ahóhi Ílaj,

30 a netófái Mahraj, a netófái Héled, Baaná fia,

31 a benjámini Gibeából való Ítaj, Ríbaj fia, a pirátóni Benájá,

32 a nahalé-gaasi Húraj, az arbai Abiél,

33 a baharúmi Azmávet, a saalbóni Eljahbá,

34 a gizóni Hásém fiai, a harári Jónátán, Ságé fia,

35 a harári Ahiám, Szákár fia, Elifal, Úr fia,

36 a mekérai Héfer, a pelóni Ahijjá,

37 a karmeli Hecró, Naaraj, Ezbaj fia,

38 Jóél, Nátán testvére, Mibhár, Hagri fia,

39 az ammóni Celek, a béróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának fegyverhordozója,

40 a jeteri Írá, a jeteri Gáréb,

41 a hettita Úriás, Zábád, Ahlaj fia,

42 Adiná, a rúbeni Sizá fia, aki a rúbeniek elöljárója volt, és vele harmincan voltak.

43 Hánán, Maaká fia és a mitnibeli Jósáfát,

44 az asterái Uzzijjá, az aróéri Hótám fiai: Sámá és Jeiél,

45 Jedíaél, Simri fia és testvére, a tíci Jóhá,

46 a mahavimi Eliél, Jeribaj és Jósajá, Elnáam fiai; a móábi Jitmá,

47 Eliél, Óbéd és a mecóbájái Jaasziél.