1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Cuvântul Domnului. Compară profeţia din Ieremia 23 contra profeţilor mincinoşi din Ierusalim şi din împrejurimile lui. Unii au crezut că Ezechiel se adresează aici profeţilor mincinoşi dintre captivi (vezi Ezechiel 13,9).


2 „Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: „Ascultați cuvântul Domnului!

Proorocii lui Israel. Faptul că aceşti învăţători mincinoşi sunt intitulaţi aşa, sugerează că ei aveau oarecare simpatie şi trecere în popor. Spiritul epocii aproba astfel de învăţători mincinoşi. Aceşti prooroci se poate să fi fost atât de auto-amăgiţi încât să creadă că ceea ce spuneau era adevărat (vezi 2Tesaloniceni 2. 11), dar acestor pretinşi soli dumnezeieşti li se spunea să asculte Cuvântul Domnului.


3 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor și nu văd nimic!

Fără minte. De la ebraicul nabal, care indică nu numai eşecul intelectual dar şi o scădere în calitate morală. În ebraică expresia proorocii fără minte, hannebi’im hannebalim, reprezintă un interesant joc de cuvinte.

Care umblă. Ultima parte a versetului zice literal: care umblă după propriul lor duh şi ceea ce ei nu au văzut.


4 Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor!

Ca nişte şacali. Sau vulpi. Vulpile sunt viclene şi prefăcute (Luca 13,23); ele strică viile (Cântarea Cântărilor 2,15); ele locuiesc prin ruine (Plângeri 5,18). Profeţii mincinoşi prefăcuţi, plini de răutate şi dăunători pentru via lui Dumnezeu.


5 Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului.

Voi. Adică, profeţii mincinoşi. Poporului i s-a vorbit în versetul 4. În versetul 6 se face din nou referire la proorocii mincinoşi la persoana a treia, cu o schimbare înapoi la a doua în versetul 7. Astfel de schimbări în persoană sunt frecvente în profeţie şi obişnuite în Ezechiel.

Zid. Aceşti prooroci mincinoşi nu făcuseră nimic pe calea avertizării sau învăţăturii pentru a ajuta naţiunea în timp de criză. Ei trădau poporul în mâinile vrăjmaşilor lor în loc de a-l ajuta. Compară Isaia 1,5; COL 287.


6 Vedeniile lor sunt înșelătoare, și prorociile lor mincinoase. Ei zic: „Așa vorbește Domnul!”, măcar că Domnul nu i-a trimis; și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.

Vedeniile. Sau Au văzut . Ebraică, chazah, un cuvânt deseori folosit cu privire la exprimările divine (Isaia 1,1; 2,1; etc. ).

Aşa vorbeşte Domnul. Aceşti profeţi cu de la sine putere îşi găsesc corespondenţa în mulţi predicatori de azi care propovăduiesc învăţături mincinoase pe care ei le declară pasionat că sunt susţinute de un Aşa zice Domnul. Indiferent de cât de plin de râvnă ar fi propovăduită o doctrină, indiferent de cât de impresionante sunt titlurile deţinute de propovăduitorii lor, ea nu trebuie să găsească nici un loc în crezul credinciosului decât dacă ea a fost cu adevărat rostită de Domnul. Oricât de plauzibile ar putea părea că sunt teoriile omeneşti, nu ar trebui niciodată să se uite că ele sunt lipsite de autoritate dumnezeiască.

Pe oameni. Sau Pe alţii . Cuvântul acesta este adăugat. Expresia poate fi tradusă ei nădăjduiau să confirme cuvântul. Prin împlinirea evenimentului prezis, ei trăgeau nădejdea să-şi susţină vrednicia de încredere. Ei poate au nădăjduit că Dumnezeu va onora misiunea lor cu de la sine putere şi va face să se materializeze cuvintele lor încumetate.


7 Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți: „Așa vorbește Domnul!”, în timp ce Eu n-am vorbit.

Nu sunt înşelătoare. Profetul pare să ancheteze pe rivalii săi. La aceste întrebări nu putea să fie decât un singur răspuns. Profeţii mincinoşi nu puteau să tăgăduiască acuzaţia aceasta. Trei nenorociri sunt înscrise aici care urmau să lovească pe aceşti profeţi înşelători. ei nu vor rămânea în adunarea poporului meu.


8 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu.
9 Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.

Adunarea. Ebraică, sod, o adunare secretă sau un consiliu particular.

Cartea. În registrul lui Israel care urma să se ridice din rămăşiţa credincioasă, ei urmau să aibă parte. Un exemplu de folosire a registrului la întoarcerea din captivitate este găsit în Ezra 2,62.


10 Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu zicând: „Pace!”, când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid, și ei îl tencuiesc cu ipsos.

Pace. Compară Ieremia 6,14; 23,17; Mica 3,5; Zaharia 10,2. Profeţii mincinoşi legănau pe oameni într-o părere de falsă situaţie, şi în felul acesta le anesteziau conştiinţele. Adevăraţii soli, pe de altă parte, nu linguşesc pe păcătos. Solia lor nu este o solie de pace pentru a-l legăna pe cel nesfânt într-o siguranţă fatală. Lor le revine sarcina să trezească conştiinţa făcătorului de rele până când sufletul în chin de moarte strigă: Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? (Fapte 16,30). Vezi comentariul la Ieremia 6,14.

Zid. Ebraică, charjiş, al cărui sens nu este pe deplin clar. Pare să se reprezinte un zid despărţitor, sau zid de despărţire; deci, o construcţie neînsemnată. Ipsos. Ebraică taphel, lapte de var. Ideea de neamestecat a ajuns să fie ataşată lui taphel

printr-un cuvânt ortografiat la fel dar cu o etimologie diferită. Exemple de acest al doilea cuvânt, sunt în Iov 6,6, unde taphel denotă ceva fără gust, şi Plângeri 2,14, unde taphel este tradus prin amăgitoare. Ilustraţia este după cum urmează: cineva construieşte un perete despărţitor slab. Profeţii mincinoşi îl tencuiesc, îmbunătăţindu-i înfăţişarea, dar fără să adauge nimic la tăria lui. Cârmuitorii şi poporul au născut tot felul de planuri ca de pildă o alianţă egipteană (vezi Ieremia 37,5.7), şi profeţii cu de la sine putere le dădeau greutate prin influenţa şi persuasiunea lor.

Notăm o importantă paralelă în lumea religioasă de azi. Multe doctrine false, care n-au temei în Cuvântul lui Dumnezeu, au fost introduse în credinţa Creştină. Ele îşi au rădăcina în tradiţie, şi înapoia tradiţiei ele pot fi adesea aflate în concepţiile şi practicile păgâne. În loc de a lăsa la o parte orice punct de credinţă care nu este aflat în Sfintele Scripturi, oamenii folosesc o nespus de mare energie pentru a tencui aceste concepţii şubrede pentru a da o înfăţişare de adevăr. Un exemplu de notat este efortul de a procura dovada Bibliei pentru ţinerea Duminicii. Majoritatea creştinilor ţin

o zi care nu este impusă în Biblie. Ei consideră că o astfel de păzire trebuie să fie dreaptă, întrucât Biserica Creştină a urmat de secole practica aceasta. Ei trec cu vederea dovezile clare care arată ziua a şaptea a săptămânii ca adevăratul Sabat, şi sucesc alte pasaje aşa ca să dea sprijin zilei întâi a săptămânii. Rezultatul tuturor acestor lucruri, va fi acelaşi ca experienţa constructorilor şi tencuitorilor zidului lui Ezechiel (Ezechiel 13,12-16).

Pietrele de grindină. Compară Psalmi 11,6; 18,13.14; Ezechiel 38,22. fără îndoială referirea aceasta este în primul rând la invazia babiloniană, căreia iudeii urmau să nu-i poată rezista, în ciuda tuturor pregătirilor lor făloase. Vezi comentariul la cap. 13,12.


11 De aceea spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna.
12 Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: „Unde este ipsosul cu care l-ați tencuit?”

Zidul. Ebraică, qir, în general un zid exterior, nu un chayiş (vezi comentariul la v. 10). Motivul dezastrului este fără îndoială faptul că zidul şubred era prea slab ca să servească drept zid exterior. Teribila deziluzie a tencuitorilor şi a acelora care s-au încrezut în şiretlicurile lor îşi găseşte contrapartida în cruda deşteptare a acelora care, la sfârşitul timpului, vor fi mizat totul pe marea deşteptare religioasă contrafăcută regizată de Satana, numai pentru a vedea acest sistem dezintegrându-se sub judecăţile nimicitoare ale celor şapte plăgi de pe urmă. Ca una din ultimele mari scene ale acestei drame a veacurilor, Satana însuşi va ridica pretenţia de divinitate şi se va înfăţişa pe sine însuşi lumii ca Dumnezeu (vezi 6T 14; 8T 27, 28; 9T 16; TM 62, 364, 365; GC 624). Minunile vor fi marele mijloc pentru înşelăciune (Apocalips 13,13.14; 16,13.14). Drept urmare a acestor amăgiri, toţi, cu excepţia unei rămăşiţe vor fi atraşi în rândurile vrăjmaşului (Apocalips 13,8) şi se vor uni cu Satana în lupta lui împotriva lui Dumnezeu (TM 465). Numai o mică rămăşiţă va rămâne sinceră în credincioşia ei faţă de Dumnezeu (Apocalips 14,12). Când pedepsele se revarsă şi mulţimile văd că acela pe care îl priviseră ca Dumnezeu nu este în stare să oprească mâna Cuiva mai tare, deodată îşi dau seama că au fost înşelaţi. Ele se întorc cu furie împotriva organizaţiei contrafăcută care fusese creată prin amăgirile lui Satana şi o nimicesc cu totul (Apocalips 17,16.17; GC 656). Atunci din nou se poate să se spună: Nu mai este nici un zid! Şi s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos (Ezechiel 13,15).


13 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea voi porni furtuna; în mânia Mea va veni o ploaie cu vifor; și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.
14 Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ, și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși, și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veți ști că Eu sunt Domnul.
15 Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; și vă voi spune: „Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!
16 S-a isprăvit cu prorocii lui Israel care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.”
17 Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor!

Împotriva fiicelor. Profetese mincinoase nu sunt pomenite în ală parte în Vechiul Testament. Printre profetesele adevărate sunt Miriam (Exod 15,20), Debora (Judecători 4,4), Hulda (2Regi 22,14), şi în Noul Testament Ana (Luca 2,36) şi cele patru fiice ale lui Filip evanghelistul (Fapte 21,8. 9).


18 Spune: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de cele ce cos pernițe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor, de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiți că veți prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre?

Vai de cele ce cos. [Vai de femeile, KJV]. Deşi înţelesul general al versetelor 18, 19 pare clar, e multă incertitudine cu privire la amănunte. Ezechiel văzuse ceea ce descrie; noi nu am văzut. El folosea cuvinte destul de pe înţeles, pe atunci, dar întrucât multe din ele nu apar nicăieri în altă parte în Vechiul Testament, înţelesul lor nu este în totul sigur.

Perinuţe. Ebraică, kesathoth, de la acadianul kas?, a lega, de unde legături sau amulete, a căror natură exactă este o chestiune de ipoteză.

Subţiori. Ebraică, ’aşşilim, încheieturi. Expresia zice literal, legăturile mâinii mele, prin care reiese că sunt desemnate articulaţii, încheietura mâinii, cotul sau umerii (Ieremia 38,12). Expresia ebraică zice literal, mâinile mele. Versiunile vechi şi Targumurile zic mână sau mâini. Dacă este intenţionat pronumele personal, ar da ideea interesantă că profeţii mincinoşi înfrânau chiar mâinile lui Dumnezeu Însuşi.

Mahrame. Ebraicul mispachoth, un cuvânt care apare numai aici în Vechiul Testament, considerat a însemna un voal sau o acoperitoare pentru cap. După câte se pare, vălurile acestea nu erau purtate de profetesele însele, ci de aceia care veneau să le consulte.

Suflete. Ebraică, nephashoth (singular - nephash), aici simplu persoane (vezi comentariul la Psalmi 16,10). Sensul pare a fi că aceste profetese mincinoase îi ucideau pe aceia care apelau la ele. Se mai poate traduce: Veţi vâna sufletele poporului meu şi vă veţi păstra sufletele voastre în viaţă? Sensul poate fi că în interes personal profetesele trăiau pe spinarea credulităţii victimelor lor.


19 Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.

Pumni de orez. Unii înţeleg referirea de aici ca fiind vechiul obicei de a aduce daruri unui profet când era consultat (1Samuel 9,7.8; 1Regi 14,3). Întrucât orezul era o cereală inferioară şi pumnii o cantitate sărăcăcioasă, cuvintele acestea ar arăta profitul peste măsură de mic pentru care aceste profetese mincinoase erau dispuse să pervertească şi să ducă poporul la lumină. Alţii văd aici

o referire la vechiul obicei al ghicirii cu orz şi firimituri de pâine.

Ascultă minciunile voastre. Cuvintele pot să arate o pornire spre ascultarea la minciuni plăcute. Ieremia descrie o astfel de stare de lucruri: Proorocii proorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri (Ieremia 5,31).


20 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe pernițele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările; de aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările!

Voi da drumul sufletelor. De la ebraicul parach, al cărui înţeles este incert. Sensul general al versetului este clar. Victimele urmau să fie eliberate din cursa acelora care căutaseră să le înrobească. Dumnezeu nu va îngădui ca cineva care e sincer cu inima să fie înşelat.


21 Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre; și veți ști că Eu sunt Domnul.
22 Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața –

Pentru că întristaţi prin minciuni. Profetesele creaseră impresii despre Dumnezeu asupra minţii celor drepţi şi a celor nelegiuiţi, descurajând pe cei dintâi în strădaniile lor de a face binele, şi îmbărbătând pe cei din urmă în calea lor rea.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

4, 5 EW 123

10 1T 247; 5T 679

13 PP 509

14 CH 338

22 GC 655


23 de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veți ști că Eu sunt Domnul.”