1 Ne-am întors şi am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roşie, cum îmi poruncise Domnul; şi am ocolit multă vreme muntele Seir.

Ne-am întors. Ei mergeau acum spre sud, spre ţărmul Mării Roşii. Muntele Seir. Regiunea deluroasă a edomiţilor, din care făcea parte chiar muntele Seir (vezi 1 Regi 9,26; 2 Cronici 8,17).

2 Domnul mi-a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

3 „Vă ajunge de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte.

Vă ajunge. Trecuseră 39 de ani de când izraeliţii au plecat din Egipt. Ei petrecuseră aproximativ 38 de ani de peregrinare. Spre miază-noapte. Adică de la Eţion-Gheber spre Moab şi Canaan.

4 Dă următoarea poruncă poporului: „Acum aveţi să treceţi prin hotarele fraţilor voştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi; dar să vă păziţi bine.

Fraţilor voştri. Urmaşii lui Esau (Deutronom 23,7; Amos 1,11; Obadia 10,12; Maleahi 1,2).

Să vă păziţi bine. Locuitorii Edomului aveau să fie nervoşi şi neîncrezători şi puteau să atace pe neaşteptate pe Israel. Pe de altă parte, dându-şi seama de teama din inima edomiţilor, izraeliţii puteau să caute să tragă foloase din această teamă şi să invadeze ţara.

5 Să nu vă încăieraţi cu ei; căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Să cumpăraţi de la ei cu preţ de argint, hrana pe care o veţi mânca, şi să cumpăraţi de la ei cu preţ de argint chiar şi apa pe care o veţi bea.

Să cumpăraţi... hrană. Literal, cumpăraţi hrană (vezi Geneza 41,35.36.48; 42,7.10; 44,1.25; 47,24). Verbul tradus a cumpăra se referă la cumpărarea de cereale (Geneza 47,14), în timp ce substantivul din aceeaşi rădăcină înseamnă grâu (Geneza 42,1.2.19.26; 43,2; 47,14; Amos 8,5).

Să cumpăraţi... apa. Apa este un produs preţios în pustiurile deşerte şi uşor poate deveni pricină de ceartă (vezi Geneza 26,17-22).

7 Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale şi ţi-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de patruzeci de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine, şi n-ai dus lipsă de nimic.”

Călătoria. Grija lui Dumnezeu se aplică la amănuntele călătoriei vieţii (Psalmi 1,6). Patruzeci de ani. Un număr rotund. De la Paştele din Egipt până la primul Paşte la Ghilgal (Iosua 4,19; 5,10) au fost exact 40 de ani.

8 Am trecut pe departe de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, şi pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat şi de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors şi am apucat spre pustiul Moabului.

Elat. Direcţia lor de la Seir a fost spre sud, spre Eţion-Gheber la golful Acaba şi Elat, care probabil că era aşezat aproape de Eţion-Gheber pe ţărm. Apoi, înconjurând teritoriul Edomului, când s-au întors şi au călătorit spre nord, au ajuns pe teritoriul Moabului.

9 Domnul mi-a zis: „Nu face război cu Moab şi nu te apuca la luptă cu el; căci nu-ţi voi da nimic să stăpâneşti în ţara lui: „Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot.

Arul. Descendenţilor lui Lot, ca şi celor ai lui Israel şi Esau, le fusese stabilită moştenirea înainte ca sămânţa lui Avraam să fi ocupat ceea ce a fost hotărât pentru ei. Se pare că Arul a fost cetatea principală a acelui ţinut şi a dat numele lui întregii regiuni (Numeri 21,15.28).

10 (Mai înainte aici locuiau emiţii: un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachiţii.

Emimii. Pentru a ne reaminti de popor şi de cetatea lor, Şave-Chiriat-aim, vezi Geneza 14,5 şi Iosua 13,19.

11 Ei treceau drept refaimiţi, ca şi anachiţii; dar moabiţii îi numeau emiţi.

Verset ce nu a fost comentat.

12 Seir era locuit altădată de horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o stăpâneşte şi pe care i-a dat-o Domnul.)

Horiţi. Vechii locuitori ai muntelui Seir (Geneza 14,6; 36,20), horiţii, a căror istorie, limbă şi religie au fost aduse la lumină numai de curând.

13 Acum sculaţi-vă şi treceţi pârâul Zered.” Am trecut pârâul Zered.

Pârâul Zered. Compară cu Numeri 21,12. Modernul Wâdi el-Hesa, la colţul de sud-est al Mării Moarte.

14 Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul.

Oamenilor de război. O expresie folosită pentru a arăta pe oamenii în vârstă de 20 de ani şi

mai mari (Numeri 1,3).

A pierit. N-a mai rămas nici unul (Numeri 26,64.65).

Cum le jurase Domnul. Vezi Numeri 14,28.29.

15 Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit.

Verset ce nu a fost comentat.

16 După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind în mijlocul poporului,

Verset ce nu a fost comentat.

17 Domnul mi-a vorbit şi a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

18 „Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,

Să treci. Adică să înconjori hotarul, fără să-l treci.

19 şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei şi să nu te iei la luptă cu ei; căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot.

Copiii lui Amon. Ei nu trebuiau să calce teritoriul copiilor lui Amon, ci să treacă prin ţinutul lui Sihon, regele Hesbonului (vezi Numeri 21,13.24).

20 Ţara aceasta trecea de asemenea ca o ţară a lui Refaim; mai înainte locuiau în ea refaimiţii; şi amoniţii îi numeau zamzumimi:

Zamzumimi. Vezi Geneza 14,5. Nu avem nici o informaţie cu privire la acest neam de oameni, cu excepţia faptului că erau de statură uriaşă şi că au fost alungaţi de amoniţi.

21 un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachiţii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor.

I-a nimicit. Amoniţii au fost folosiţi de Domnul pentru a pedepsi poporul.

22 (Aşa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor, până în ziua de azi.

Horiţi. Vezi v.12.

23 De asemenea, aviţii, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciţi de caftoriţi, ieşiţi din Caftor, care s-au aşezat în locul lor.)

Aviţii. Vezi Iosua 13,3.4. Locuitorii băştinaşi ai Palestinei de sud-vest, deposedaţi de filisteni.

Caftoriţi. Vezi comentariul pentru Geneza 10,14, precum şi Ieremia 47,4 şi Amos 9,7.

24 Sculaţi-vă, plecaţi şi treceţi pârâul Arnon. Iată, îţi dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, amoritul, şi ţara lui. Începe cucerirea, fă război cu el!

Sculaţi-vă. Vezi Numeri 21,13. Porunca de a trece Arnonul şi de a invada teritoriul învecinat cu Iordanul locuit de amoriţi.

Sihon Amoritul. Sihon luase acest ţinut de la moabiţi, care s-au retras la sud de Arnon.

25 De azi încolo voi băga groaza şi frica de tine în toate popoarele de sub cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor îngrozi de tine.”

Groaza. Compară cu făgăduinţa făcută lui Moise (Exod 15,15.16) şi cu experienţa lui Iosua cu amoriţii la Gabaon. (Iosua 10,11).

26 Din pustiul Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună:

Chedemot. Vezi Iosua 13,18; 21,37; 1 Cronici 6,71, unde este amintită o cetate cu acelaşi nume în câmpia Iordanului.

27 „Lasă-mă să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga.

Drumul mare. Un drum împărătesc păstrat pentru călătoria expediţionară a slujbaşilor şi a trupelor (Numeri 20,17; 21,22). Urme ale acestui mare drum antic se văd astăzi de la golful Acaba spre nord, prin Transiordania.

28 Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi mânca şi să-mi dai cu preţ de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec cu piciorul

Să-mi vinzi. Izraeliţii au oferit orice înlesnire pentru acordarea unei treceri paşnice.

29 lucru pe care mi l-au îngăduit copiii lui Esau care locuiesc în Seir şi moabiţii care locuiesc în Ar – îngăduie-mi şi tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul ca să intru în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.”

Trece Iordanul. O asigurare pentru Sihon că ei nu aveau intenţia să se aşeze în ţinutul lui, deoarece moştenirea lor se afla dincolo de Iordan.

30 Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; căci Domnul Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.

N-a vrut să ne lase să trecem. El a suspectat sinceritatea lor şi a pus la îndoială temeinicia cererii lor (vezi Numeri 21,23).

Duhul neînduplecat. Adică a îngăduit ca încăpăţânarea lui Sihon să-şi urmeze cursul.

I-a împietrit inima. Verbul ebraic tradus astfel înseamnă a fi tare, a fi puternic, a fortifica (Numeri 2,1), hotărâtă (Rut 1,18). Dumnezeu nu avea să Se amestece în acţiunea firească a inimii şi intenţiilor lui Sihon, ci să-l întărească în atitudinea lui (vezi comentariul pentru Exod 4,21). Cineva poate să folosească puterea minţii şi a inimii date de Dumnezeu pentru a persista în rău, sau pentru a se întoarce spre bine. Domnul nu-l constrânge pe om pentru o cale sau alta, dar este gata întotdeauna să conlucreze prin Duhul Său cu omul care alege binele. Acelaşi cuvânt este tradus în Iosua 1,6 cu întăreşte-te şi îmbărbătează-te.

31 Domnul mi-a zis: „Vezi, acum încep să-ţi dau pe Sihon şi ţara lui; începe şi tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moşteneşti.”

Verset ce nu a fost comentat.

32 Sihon ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ.

Verset ce nu a fost comentat.

33 Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini şi l-am bătut, pe el şi pe fiii lui, şi pe tot poporul lui.

Verset ce nu a fost comentat.

34 I-am luat atunci toate cetăţile şi le-am nimicit cu desăvârşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârşire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.

Nimicit cu desăvârşire. Literal, pus sub interdicţie, pus deoparte. O astfel de faptă poate fi adusă la îndeplinire numai prin porunca lui Dumnezeu. Acelaşi lucru s-a făcut şi cu privire la Ierihon.

35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.

Verset ce nu a fost comentat.

36 De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în vale, până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate în mână.

Aroer. O cetate amorită pe malul drept al râului Arnon, aproximativ la 13 mile de Marea Moartă (vezi Iosua 12,2; 13,16; 2 Regi 10,33). Numele ei modern este ’Arî’ir.

37 Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetăţile de la munte şi de toate locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le loveşti.

Iaboc. Vezi Numeri 21,24; Judecători 11,22. Conform cu porunca divină, ţinutul amoniţilor nu a fost invadat. Ambiţia trebuie să fie întotdeauna în armonie cu voia lui Dumnezeu şi să nu încerce a trece dincolo de limitele impuse de El. Atunci succesul din această viaţă va fi întru totul binecuvântat. Dar, dacă cineva merge dincolo de voia lui Dumnezeu şi caută mai mult decât permite El, succesul acţiunii riscante poate foarte bine să se dovedească asemenea Mării Moarte. Comentariile lui Ellen G. White

1-37 PP 433-435

3-6 PP 414

4,5 PP 423

6.7 PP 424 7 PP 406

9 PP 433

14,15 PP 406

19 PP 433

24,25 PP 434

27,28,30 PP 434

32-34 PP 435