1 Ne-am întors și am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul; și am ocolit multă vreme muntele Seir.

Ne-am întors. Ei mergeau acum spre sud, spre ţărmul Mării Roşii. Muntele Seir. Regiunea deluroasă a edomiţilor, din care făcea parte chiar muntele Seir (vezi 1 Regi 9,26; 2 Cronici 8,17).


2 Domnul mi-a zis:
3 „Vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miazănoapte.

Vă ajunge. Trecuseră 39 de ani de când izraeliţii au plecat din Egipt. Ei petrecuseră aproximativ 38 de ani de peregrinare. Spre miază-noapte. Adică de la Eţion-Gheber spre Moab şi Canaan.


4 Dă următoarea poruncă poporului: „Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi; dar să vă păziți bine.

Fraţilor voştri. Urmaşii lui Esau (Deutronom 23,7; Amos 1,11; Obadia 10,12; Maleahi 1,2).

Să vă păziţi bine. Locuitorii Edomului aveau să fie nervoşi şi neîncrezători şi puteau să atace pe neaşteptate pe Israel. Pe de altă parte, dându-şi seama de teama din inima edomiţilor, izraeliţii puteau să caute să tragă foloase din această teamă şi să invadeze ţara.


5 Să nu vă încăierați cu ei; căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau.
6 Să cumpărați de la ei cu preț de argint, hrana pe care o veți mânca, și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea.

Să cumpăraţi... hrană. Literal, cumpăraţi hrană (vezi Geneza 41,35.36.48; 42,7.10; 44,1.25; 47,24). Verbul tradus a cumpăra se referă la cumpărarea de cereale (Geneza 47,14), în timp ce substantivul din aceeaşi rădăcină înseamnă grâu (Geneza 42,1.2.19.26; 43,2; 47,14; Amos 8,5).

Să cumpăraţi... apa. Apa este un produs preţios în pustiurile deşerte şi uşor poate deveni pricină de ceartă (vezi Geneza 26,17-22).


7 Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de patruzeci de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine, și n-ai dus lipsă de nimic.”

Călătoria. Grija lui Dumnezeu se aplică la amănuntele călătoriei vieţii (Psalmi 1,6). Patruzeci de ani. Un număr rotund. De la Paştele din Egipt până la primul Paşte la Ghilgal (Iosua 4,19; 5,10) au fost exact 40 de ani.


8 Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat și de Ețion-Gheber; apoi ne-am întors și am apucat spre pustiul Moabului.

Elat. Direcţia lor de la Seir a fost spre sud, spre Eţion-Gheber la golful Acaba şi Elat, care probabil că era aşezat aproape de Eţion-Gheber pe ţărm. Apoi, înconjurând teritoriul Edomului, când s-au întors şi au călătorit spre nord, au ajuns pe teritoriul Moabului.


9 Domnul mi-a zis: „Nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el; căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui: „Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot.

Arul. Descendenţilor lui Lot, ca şi celor ai lui Israel şi Esau, le fusese stabilită moştenirea înainte ca sămânţa lui Avraam să fi ocupat ceea ce a fost hotărât pentru ei. Se pare că Arul a fost cetatea principală a acelui ţinut şi a dat numele lui întregii regiuni (Numeri 21,15.28).


10 (Mai înainte aici locuiau emiții: un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachiții.

Emimii. Pentru a ne reaminti de popor şi de cetatea lor, Şave-Chiriat-aim, vezi Geneza 14,5 şi Iosua 13,19.


11 Ei treceau drept refaimiți, ca și anachiții; dar moabiții îi numeau emiți.
12 Seir era locuit altădată de horiți; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, cum a făcut Israel în țara pe care o stăpânește și pe care i-a dat-o Domnul.)

Horiţi. Vechii locuitori ai muntelui Seir (Geneza 14,6; 36,20), horiţii, a căror istorie, limbă şi religie au fost aduse la lumină numai de curând.


13 Acum sculați-vă și treceți pârâul Zered.” Am trecut pârâul Zered.

Pârâul Zered. Compară cu Numeri 21,12. Modernul Wâdi el-Hesa, la colţul de sud-est al Mării Moarte.


14 Vremea cât au ținut călătoriile noastre de la Cades-Barnea până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci și opt de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul.

Oamenilor de război. O expresie folosită pentru a arăta pe oamenii în vârstă de 20 de ani şi

mai mari (Numeri 1,3).

A pierit. N-a mai rămas nici unul (Numeri 26,64.65).

Cum le jurase Domnul. Vezi Numeri 14,28.29.


15 Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit.
16 După ce au pierit toți bărbații de război, murind în mijlocul poporului,
17 Domnul mi-a vorbit și a zis:
18 „Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,

Să treci. Adică să înconjori hotarul, fără să-l treci.


19 și să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei; căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot.

Copiii lui Amon. Ei nu trebuiau să calce teritoriul copiilor lui Amon, ci să treacă prin ţinutul lui Sihon, regele Hesbonului (vezi Numeri 21,13.24).


20 Țara aceasta trecea de asemenea ca o țară a lui Refaim; mai înainte locuiau în ea refaimiții; și amoniții îi numeau zamzumimi:

Zamzumimi. Vezi Geneza 14,5. Nu avem nici o informaţie cu privire la acest neam de oameni, cu excepţia faptului că erau de statură uriaşă şi că au fost alungaţi de amoniţi.


21 un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachiții. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniților, care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor.

I-a nimicit. Amoniţii au fost folosiţi de Domnul pentru a pedepsi poporul.


22 (Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiți dinaintea lor; ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi.

Horiţi. Vezi v.12.


23 De asemenea, aviții, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din Caftor, care s-au așezat în locul lor.)

Aviţii. Vezi Iosua 13,3.4. Locuitorii băştinaşi ai Palestinei de sud-vest, deposedaţi de filisteni.

Caftoriţi. Vezi comentariul pentru Geneza 10,14, precum şi Ieremia 47,4 şi Amos 9,7.


24 Sculați-vă, plecați și treceți pârâul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, amoritul, și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el!

Sculaţi-vă. Vezi Numeri 21,13. Porunca de a trece Arnonul şi de a invada teritoriul învecinat cu Iordanul locuit de amoriţi.

Sihon Amoritul. Sihon luase acest ţinut de la moabiţi, care s-au retras la sud de Arnon.


25 De azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer; și, la auzul faimei tale, vor tremura și se vor îngrozi de tine.”

Groaza. Compară cu făgăduinţa făcută lui Moise (Exod 15,15.16) şi cu experienţa lui Iosua cu amoriţii la Gabaon. (Iosua 10,11).


26 Din pustiul Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună:

Chedemot. Vezi Iosua 13,18; 21,37; 1 Cronici 6,71, unde este amintită o cetate cu acelaşi nume în câmpia Iordanului.


27 „Lasă-mă să trec prin țara ta; voi ține drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga.

Drumul mare. Un drum împărătesc păstrat pentru călătoria expediţionară a slujbaşilor şi a trupelor (Numeri 20,17; 21,22). Urme ale acestui mare drum antic se văd astăzi de la golful Acaba spre nord, prin Transiordania.


28 Să-mi vinzi pe preț de argint hrana pe care o voi mânca și să-mi dai cu preț de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec cu piciorul

Să-mi vinzi. Izraeliţii au oferit orice înlesnire pentru acordarea unei treceri paşnice.


29 lucru pe care mi l-au îngăduit copiii lui Esau care locuiesc în Seir și moabiții care locuiesc în Ar – îngăduie-mi și tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul ca să intru în țara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.”

Trece Iordanul. O asigurare pentru Sihon că ei nu aveau intenţia să se aşeze în ţinutul lui, deoarece moştenirea lor se afla dincolo de Iordan.


30 Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; căci Domnul Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.

N-a vrut să ne lase să trecem. El a suspectat sinceritatea lor şi a pus la îndoială temeinicia cererii lor (vezi Numeri 21,23).

Duhul neînduplecat. Adică a îngăduit ca încăpăţânarea lui Sihon să-şi urmeze cursul.

I-a împietrit inima. Verbul ebraic tradus astfel înseamnă a fi tare, a fi puternic, a fortifica (Numeri 2,1), hotărâtă (Rut 1,18). Dumnezeu nu avea să Se amestece în acţiunea firească a inimii şi intenţiilor lui Sihon, ci să-l întărească în atitudinea lui (vezi comentariul pentru Exod 4,21). Cineva poate să folosească puterea minţii şi a inimii date de Dumnezeu pentru a persista în rău, sau pentru a se întoarce spre bine. Domnul nu-l constrânge pe om pentru o cale sau alta, dar este gata întotdeauna să conlucreze prin Duhul Său cu omul care alege binele. Acelaşi cuvânt este tradus în Iosua 1,6 cu întăreşte-te şi îmbărbătează-te.


31 Domnul mi-a zis: „Vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon și țara lui; începe și tu dar să-i iei în stăpânire țara ca s-o moștenești.”
32 Sihon ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaț.
33 Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini și l-am bătut, pe el și pe fiii lui, și pe tot poporul lui.
34 I-am luat atunci toate cetățile și le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei și prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar.

Nimicit cu desăvârşire. Literal, pus sub interdicţie, pus deoparte. O astfel de faptă poate fi adusă la îndeplinire numai prin porunca lui Dumnezeu. Acelaşi lucru s-a făcut şi cu privire la Ierihon.


35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetățile pe care le luaserăm.
36 De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale, până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate în mână.

Aroer. O cetate amorită pe malul drept al râului Arnon, aproximativ la 13 mile de Marea Moartă (vezi Iosua 12,2; 13,16; 2 Regi 10,33). Numele ei modern este ’Arî’ir.


37 Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetățile de la munte și de toate locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le lovești.

Iaboc. Vezi Numeri 21,24; Judecători 11,22. Conform cu porunca divină, ţinutul amoniţilor nu a fost invadat. Ambiţia trebuie să fie întotdeauna în armonie cu voia lui Dumnezeu şi să nu încerce a trece dincolo de limitele impuse de El. Atunci succesul din această viaţă va fi întru totul binecuvântat. Dar, dacă cineva merge dincolo de voia lui Dumnezeu şi caută mai mult decât permite El, succesul acţiunii riscante poate foarte bine să se dovedească asemenea Mării Moarte. Comentariile lui Ellen G. White

1-37 PP 433-435

3-6 PP 414

4,5 PP 423

6.7 PP 424 7 PP 406

9 PP 433

14,15 PP 406

19 PP 433

24,25 PP 434

27,28,30 PP 434

32-34 PP 435