1 Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim.

Ioahaz. Numit şi Şalum (Ieremia 22,11). El nu a fost fiul cel mai mare al lui Iosia (vezi 2 Cronici 36,2.5; vezi la 1 Cronici 3,15). Ca atare, el n-ar fi urmat în mod firesc tatălui său la tron. Poporul trebuie să fi avut un motiv că l-a preferat pe Ioahaz lui Ioiachim, iar motivul ar fi putut fi că Ioiachin aparţinea unei grupe pro-egiptene.


2 Ioahaz avea douăzeci și trei de ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim.

Douăzeci şi trei de ani. Pasajul paralel redă numele mamei lui Ioahaz şi al tatălui acesteia (2 Regi 23,31).


3 Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie din Ierusalim și a pus peste țară un bir de o sută de talanți de argint și de un talant de aur.

L-a dat jos. Potrivit cu 2 Regi 23,33, "Faraon Neco l-a pus în lanţuri la Ribla, în ţara Hamatului". Ribla se afla în Siria, pe râul Orontes. Se poate ca Neco să-l fi invitat pe Ioahaz la Ribla şi acolo l-a pus în lanţuri.


4 Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt.

Eliachim. Vezi la 2 Regi 23,34.

L-a dus în Egipt. Vezi Ieremia 22,10-12 în ce priveşte referirea lui Ieremia la faptul că Ioahaz a fost dus în Egipt şi la prezicerea lui că nu se va întoarce din exil.


5 Ioiachim avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său.

Douăzeci şi cinci de ani. Era deci mai mare ca vârstă decât Ioahaz (vezi v.2). Pasajul paralel adaugă numele mamei (2 Regi 23,36).


6 Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon.

L-a legat. Vezi la 2 Regi 24,5.


7 Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din Casa Domnului și le-a pus în casa lui în Babilon.
8 Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.

Fapte. Compară cu 2 Regi 24,5.

Urâciunile. Compară cu Ieremia 22,13-19.


9 Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului.

Ioiachin. Vezi la 2 Regi 24,6.

Opt ani. Evident, aceasta e o greşeală de transcriere. Versiunea Siriacă, câteva versiuni LXX şi 2 Regi 24,8 redau "optsprezece" (vezi la Ieremia 22,28). Ioiachin era căsătorit şi avea deja 5 copii, în anul 592, la cinci ani după ce fusese dus la Babilon, aşa cum ştim din rapoartele cuneiforme scoase la iveală prin spărturile făcute la Babilon.


10 În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.

În anul următor. [După ce trecuse anul, KJV]. Literal, "la revenirea anului" (vezi la 1 Regi 20,22). Aceasta avea loc în Nisan, Anul nou de primăvară, "pe vremea când porneau împăraţii la război" (2 Samuel 11,1).

L-a dus la Babilon. Vezi 2 Regi 24,10-16 pentru mai multe detalii ale asediului şi ale deportării în Babilon.

Unelte scumpe. [Vasele de preţ, KJV]. Unele dintre acestea fuseseră deja duse la Babilon în campania anului al treilea al lui Ioiachim (Daniel 1,1.2).

Pe Zedechia, fratele lui. "Frate" înseamnă aici "rudă" (vezi la 1 Cronici 2,7), întrucât Zedechia era unchiul lui Ioiachin (2 Regi 24,17) şi fiul lui Iosia (1 Cronici 3,15).


11 Zedechia avea douăzeci și unu de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim.

Zedechia. Pentru un raport paralel, vezi 2 Regi 24,18-25,28.


12 El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său; și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.

Înaintea proorocului Ieremia. Compară cu Ieremia 21,1-7; 24,1-10; 27,12-22; 32,3-5; 34,1-22; 37,1.2; 38,4-6.14-28.


13 S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel.

Împotriva împăratului Nebucadneţar. Compară cu Ieremia 5,3; Ezechiel 17,13.15.18.19.


14 Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fărădelegile, după toate urâciunile neamurilor; și au pângărit Casa Domnului, pe care o sfințise El în Ierusalim.

Toate căpeteniile preoţilor. Compară cu viziunea din Ezechiel 8,11.12.

Au înmulţit. Secţiunea aceasta (v.14-16) se ocupă de păcatele care au adus ca rezultat căderea lui Iuda. Compară cu 2 Regi 17,7-23 pentru un raport mult mai lung, care enumeră motivele căderii regatului de nord, al lui Israel.

Toate urâciunile. Compară cu viziunea lui Ezechiel în care sunt zugrăvite unele dintre urâciunile acestea care au adus mânia Domnului asupra naţiunii (vezi Ezechiel 8,3.10.14.16; cf. Ieremia 7,11.17.18.30). Se pare că puţine dintre urâciunile teribile ale păgânilor nu au fost practicate de aşa-zisul popor al lui Dumnezeu în interiorul curţilor sfinte ale Templului. Într-o astfel de situaţie, ziua nenorocirii nu putea să fie multă vreme amânată.


15 Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul Său și Locașul Său.

Trimişilor Săi. Între aceştia erau bărbaţi ca Ieremia, Habacuc şi Ţefania. Compară cu Ieremia 7,25.26; 25,3.4; 35,15; 44,4. Ieremia a arătat lămurit că pedepsele începeau să se reverse şi că refuzul de a asculta putea să încheie doar printr-o nimicire totală (Ieremia 7,12-16.32-34; 25,29-31).


16 Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.

Şi-au bătut joc de trimişi. Compară cu Ieremia 5,12; 17,15; 20,8; 26,20-23; 37,15-21.


17 Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa Locașului lor celui Sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.

A făcut să se suie. [A adus, KJV]. Când Israel a păcătuit, Domnul a îngăduit ca asirienii să aducă pedepse asupra lor (Isaia 10,5.6) şi acum a permis caldeenilor să aducă pedeapsă asupra unui popor "mai neprihănit" ["mai drept", KJV] decât ei înşişi (Habacuc 1,6-13).


18 Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari și mici, vistieriile Casei Domnului și vistieriile împăratului și ale căpeteniilor lui.

Toate uneltele. Compară cu 2 Regi 25,13-16 şi Ieremia 52,17-20.


19 Au ars Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe.

Au ars Casa lui Dumnezeu. Vezi 2 Regi 25,9; cf. Psalmi 74,3.6.7.


20 Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși, lui și fiilor lui, până la stăpânirea împărăției perșilor,

I-a dus prinşi la Babilon. Evreii n-au fost toţi duşi o dată la Babilon. Prima luare în robie a avut loc probabil în 605 î.Hr. (vezi la 2 Regi 24,1; cf. Daniel 1,1-6). Altele au avut loc în anul al 7-lea al lui Nebucadneţar, 598 î.Hr. (Ieremia 52,28), în anul al 8-lea an, 597 î.Hr. (2 Regi 24,12-16), în anul al 18-lea, 587 î.Hr. (Ieremia 52,29), în anul al 19-lea an, 586 î.Hr. (2 Regi 25,7.8.11) şi în anul al 23-lea an, 582 î.Hr. (Ieremia 52, 30), toţi ani de domnie ai lui Nebucadneţar.


21 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut Sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor șaptezeci de ani.

Şaptezeci de ani. Vezi Ieremia 25,11.12; 29,10.


22 În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui:

Cel dintâi an. Nu primul an numărat de la cucerirea Mediei, c. 553. Babilonienii şi iudeii au socotit anii domniei lui începând cu anul când a pus stăpânire pe Babilon. Versetele 22.23 sunt repetate în Ezra 1,1.2 (vezi p. 115, 116).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-4 PK 412

6.7 �

PK 422

9.10�

PK 438

9-19 �

PK 422

10 �

PK 439

12.13 �

PK 447

13�

PK 451

14 �

PK 449

14-16 �

1 T 280

15.16 �

GC19; ML 285

19-21 �

PK 459


23 „Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece!”