1 Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului, tatăl său, David, și le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu.

A fost isprăvită. Versetul acesta este de fapt încheierea cap. 4, deoarece recapitulează cele prezentate acolo. În raportul paralel apare ca ultim verset al capitolului (1 Regi 7,51).


2 Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului.

A strâns la Ierusalim pe bătrânii. Capitolele 5,2- 7,22 sunt un raport al dedicării templului lui Solomon. Vezi comentariile la 1 Regi 8,1-9,9. 2 Cronici 5,2-11.14 constituie o copie aproape exactă al textului paralel din 1 Regi 8,1-11. Raportul din Cronici adaugă un detaliu important care nu se găseşte în Regi, şi anume circumstanţele în care a avut loc manifestarea prezenţei lui Dumnezeu (2 Cronici 5,11-13).

Cetatea lui David. Chivotul fusese ţinut într-un cort în cetatea lui David (1 Cronici 16,1).

Cetatea lui David reprezenta extremitatea sudică a cetăţii Ierusalim - vechea cetăţuie iebusită a Sionului, cucerită de David, unde acesta îşi avea reşedinţa regală (2 Samuel 5,6-9; 1 Cronici 11,5.7). Dealul pe care a fost construit templul se situa la nord de înălţimile Sionului. Chivotul fusese adus în cetatea lui David din casa lui Obed-Edom (2 Samuel 6,12.16; 1 Cronici 15).


3 Toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a șaptea.

Sărbătoarea. Este sărbătoarea corturilor care a fost ţinută după sfinţire (vezi la cap. 7,8-10). Sărbătoarea aceasta era un prilej de veselie la evrei (Levitic 23,39-43; cf. Neemia 8,14-18).


4 Când au ajuns toți bătrânii lui Israel, leviții au ridicat chivotul.

Leviţii. Pasajul paralel spune "preoţii" (1 Regi 8,3). Raportul spune mai departe că "preoţii au dus chivotul" (2 Cronici 5,7). Astfel, "leviţii" de aici trebuie să fie acei leviţi care erau fii ai lui Aaron şi prin urmare preoţi.


5 Au adus chivotul, Cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în Cort: preoții și leviții le-au dus.

Cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii a fost mutat de la Gabaon (vezi cap. 1,3; PK 38).

Preoţii şi Leviţii. Sarcina de a purta chivotul şi mobilierul cortului întâlnirii era încredinţată chehatiţilor (Numeri 3,30.31; 4,4.15). Aaron, ai cărui fii erau preoţi, era un urmaş al lui Chehat (1 Cronici 6,2.3.54). Vezi mai mult la 1 Regi 8,3.4.


6 Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el, a stat înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi, care nu se pot nici socoti, nici număra, din pricina mulțimii lor.

Au jertfit oi şi boi. Jertfa din ocazia acesta corespundea, numai că pe o scară mult mai mare, slujbelor prilejuite de mutarea chivotului de către David din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David (2 Samuel 6,13; 1 Cronici 15,26).


7 Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al Casei, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor.

Heruvimilor. Vezi cap. 3,11-13.


8 Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra.
9 Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea Sfântului Locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi.

Drugilor li se dăduse o astfel de lungime. Vezi la 1 Regi 8,8.

Până în ziua de azi. Dacă întreaga carte a Cronicilor a fost redactată după exil (vezi introducerea la Cronici, p. 114-117), autorul păstrează aici o declaraţie scrisă înainte de distrugerea templului (2 Regi 24,13; 25,9.13-19) şi de ascunderea chivotului într-o peşteră (vezi PK 453).


10 În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din Egipt.

În chivot nu erau. Doar cele două table de piatră cuprinzând Legea lui Dumnezeu erau în chivot. Vasul cu mană şi toiagul lui Aaron nu mai erau acolo (vezi la 1 Regi 8,9).

A făcut Domnul legământ. Legea lui Dumnezeu era temeiul vechiului legământ pe care Dumnezeu îl făcuse cu Israel la Horeb, la ieşirea din Egipt (Exod 19,5-8; 34,27.28). De asemenea era temeiul noului legământ prin care El făgăduia să scrie Legea Sa în inimă (Ieremia 31,33.34).


11 În clipa când au ieșit preoții din Locul Sfânt – căci toți preoții de față se sfințiseră, fără să mai țină șirul cetelor,

Căci toţi preoţii. De aici până la propoziţia "căci îndurarea Lui ţine în veci" (v. 13), raportul este specific Cronicilor. Între cele două propoziţii care alcătuiesc cele două jumătăţi ale scurtului verset din 1 Regi 8,10, raportul din Cronici descrie un subiect important, dând detaliile exacte ale manifestării prezenţei divine în templu.

Se sfinţiseră. Adică se curăţiseră ceremonial, aşa încât puteau să ia parte la serviciul acesta solemn (vezi 1 Cronici 15,12).


12 și toți leviții care erau cântăreți: Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în in subțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, lăute și harpe și aveau cu ei o sută douăzeci de preoți care sunau din trâmbițe; –

Îmbrăcaţi. Compară cu 1 Cronici 15,27.

Chimvale. Compară cu 1 Cronici 15,28.

Din trâmbiţe. Compară cu 1 Cronici 15,24.


13 și, când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci!”, în clipa aceea Casa, și anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.

Să mărească şi să laude. [Preamărind şi mulţumind, KJV]. Muzica este o formă de închinare, iar lauda şi mulţumirea constituie un element principal al rugăciunii. Când poporul şi-a înălţat glasul în laudă plină de bucurie la adresa lui Dumnezeu în amintire minunatelor Lui îndurări faţă de ei, Dumnezeu S-a apropiat şi un nor a umplut templul.


14 Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

Umpluse Casa. Compară cu Exod 40,35; Isaia 6,1-5; Luca 9,34.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-14 PK 37-38

1-3 �

PK 37

4-7 �

PK 38

12.13.14 �

PK 38