1 În al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri.

În al şaptelea an. Capitolul acesta tratează căderea Ataliei şi succesiunea lui Ioas. El este paralel cu 2 Regi 11,4-20. Cele două rapoarte sunt în principal identice, deşi există şi deosebiri însemnate. Pentru informaţii în plus, vezi la 2 Regi 11.

S-a îmbărbătat. [S-a întărit, KJV]. S-a îmbărbătat şi s-a întărit pentru înfruntarea cu Atalia.

Căpeteniile peste sute. Sunt enumeraţi cinci oameni. Numele lor nu este dat în Regi, unde, totuşi, este se află informaţia că Iehoiada "a luat pe sutaşii Cheretiţilor şi alergătorilor" ["a luat pe căpeteniile peste sute, cu căpitanii gărzii" KJV] (2 Regi 11,4). Cei cinci bărbaţi erau probabil căpetenii ai celor 500 de oameni care alcătuiau garda personală a Ataliei. Răspunderea primară a gărzii regale era, fireşte, să apere viaţa regelui. Pasajul paralel din 2 Regi 11,4 adaugă amănuntul interesant că Iehoiada "a făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului şi le-a arătat pe fiul împăratului". După ce au văzut pe adevăratul rege, căpitanii gărzii personale au încheiat un legământ cu Iehoiada ca să se spună de acum încolo lui.


2 Au străbătut toată țara lui Iuda și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel; și au venit la Ierusalim.

Toate cetăţile. Un mare număr de leviţi şi alte persoane de încredere au fost aduşi la Ierusalim, probabil sub pretextul unei oarecare sărbători religioase, unde puteau să-l sprijine pe marele preot în viitoarea confruntare cu regina.


3 Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiii lui David.

Toată adunarea. Adică toată adunarea leviţilor, a bărbaţilor de frunte ai naţiunii şi căpitanii gărzii regale (2 Regi 11,4).


4 Iată ce veți face. A treia parte din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului, preoți și leviți, să facă paza pragurilor;

Veţi face. Relatarea din Cronici redă instrucţiunile care au fost date preoţilor şi leviţilor. Scriitorul cărţilor Regilor redă ordinele comunicate gărzii palatului (2 Regi 11,5-18). Există o anumită corespondenţă între ordinele date celor două grupări, dar nu sunt exact sinonime. Leviţii urmau să fie împărţiţi în trei cete.


5 altă treime să stea în casa împăratului, și o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile Casei Domnului.

Casa împăratului. În 2 Regi 11,5 "casa împăratului" pare să se aplice la palat, unde o parte a gărzii regale trebuie să fi fost de serviciu. În Cronici, însă, se poate ca termenul să fi fost aplicat la încăperile unde tânărul rege era ascuns în incinta Templului. Dacă o grupă de leviţi ai fi staţionat la palat pentru a veghea asupra celor ce se petrec acolo, ar fi creat imediat suspiciuni şi i-ar fi dat Ataliei ocazia să ia măsuri eficiente de răzbunare contra conspiratorilor.

Poarta Iesod. [Poarta temeliei, KJV]. Amplasarea acestei porţi nu este cunoscută.

În curţile. Aceasta era procedura obişnuită. Nimeni nu avea voie în preajma noului rege, cu excepţia persoanelor celor mai de încredere, cu ocazia încoronării lui.


6 Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoții și leviții de slujbă: ei să intre, căci sunt sfinți. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului.

Afară de preoţi. Această directivă accentuează în plus instrucţiunea anterioară (v. 5). Era deosebit de important ca nici o persoană neautorizată să nu aibă acces în localul Templului.


7 Leviții să înconjoare pe împărat din toate părțile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în Casă să fie omorât. Voi să fiți pe lângă împărat, când va intra și când va ieși.”
8 Leviții și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-au luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului; căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din cete.

Tot Iuda. Adică reprezentat prin slujbaşii lui. În ziua Sabatului. Vezi la 2 Regi 11,5.7. Nu scutise pe niciuna. Cetele de preoţi şi leviţi care îşi terminaseră slujba şi care altfel ar fi

fost libere, au fost reţinute având în vedere împrejurarea critică prezentă pentru a-i ajuta pe cei care tocmai îşi începeau serviciul. Cu privire la aceste cete de preoţi şi leviţi, vezi la 1 Cronici 24,25.

9 Preotul Iehoiada a dat sutașilor sulițele și scuturile, mari și mici, care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu.

Suliţele. Compară cu 2 Regi 11,10.


10 A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a Casei, lângă altar și lângă Casă, de jur împrejurul împăratului.

Lângă altar. Vezi la 2 Regi 11,11.


11 Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!”

Au adus înainte pe fiul împăratului. Tânărul prinţ a fost adus din Templu, unde fusese ţinut

ascuns.

Mărturia. Probabil o copie a legii (vezi la 2 Regi 11,12).

Trăiască împăratul. [Dumnezeu să apere pe împăratul, KJV]. Vezi la 2 Regi 11,12.


12 Atalia a auzit zarva poporului, care alerga și mărea pe împărat, și a venit la popor în Casa Domnului.

Atalia a auzit. [Când Atalia a auzit, KJV]. Versetele 12-15, care descriu soarta Ataliei, sunt aproape identice cu 2 Regi 11,13-16. Vezi comentariile de acolo.


13 S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat; tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbițe, iar cântăreții cu instrumentele de muzică ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!”
14 Atunci preotul Iehoiada, scoțând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateți-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâți în Casa Domnului.”
15 I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe intrarea porții cailor; și au omorât-o acolo.
16 Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat, un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului.

Un legământ. Versetele 16-21, care tratează reînnoirea legământului cu Iehova, desfiinţarea cultului lui Baal şi aşezarea regelui pe scaunul său de domnie, sunt paralele cu 2 Regi 11,17-20.

Între el. Pasajul paralel zice "între Domnul" (1 Regi 11,17). În cazul acesta, Iehoiada L-a reprezentat pe Domnul, deoarece legământul care a fost făcut era între Domnul pe de o parte şi rege şi popor pe de altă parte.

A fost şi un legământ între rege şi popor (vezi la 2 Regi 11,17).


17 Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal.

În casa lui Baal. Vezi la 2 Regi 11,18, despre distrugerea acestui templu.


18 Iehoiada a încredințat slujbele Casei Domnului în mâinile preoților, leviților, pe care-i împărțise David în Casa Domnului ca să aducă arderi de tot Domnului, cum este scris în Legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David.

A încredinţat slujbele. Versetul acesta este o dezvoltare a scurtei observaţii din 2 Regi 11,18: "Preotul Iehoiada a pus străjeri [slujbaşi, KJV] în Casa Domnului". Se face aici o descriere a restabilirii slujbelor obişnuite de la Templu care fuseseră serios neglijate în timpul domniei Ataliei (2 Cronici 24,7).

Preoţilor, leviţilor. Versiunile vechi zic "preoţilor şi leviţilor". Se pare că se cere această construcţie, întrucât era datoria preoţilor să aducă arderile de tot (Numeri 18,1-7) şi a cântăreţilor leviţi să-L laude pe Domnul cu cântări (1 Cronici 23,5; 25,1-7).

Pe care-i împărţise. David îi împărţise pe preoţi şi pe leviţi în diferite cete (1 Cronici 23,6; 24,3; 25,1).

19 A pus ușieri la porțile Casei Domnului, ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva.

Uşieri. Adică păzitori ai porţilor. Nimeni spurcat. [Nimeni care era necurat, KJV]. Compară cu v. 6 şi cu Levitic 5,2.3; Deuteronom 24,1.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 8 �

PK 215

12-17.21 �

PK 216


20 A luat pe sutași, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul țării, și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției.
21 Tot poporul țării se bucura, și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.