1 Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát, és Mordokaj bement a király színe elé, mert Eszter elmondta, hogy kije ő neki.

2 Akkor a király lehúzta a gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és Mordokajnak adta. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette.

3 Majd újra szólt Eszter a királyhoz, leborult a lábához, sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen.

4 A király pedig kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt,

5 és azt mondta: Ha a királynak tetszik, ha kegyelmet találtam őelőtte, és helyes dolog a király előtt, és én kedves vagyok a szeme előtt, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervéről szóló leveleket, amelyeket azért írt, hogy elveszítsék a zsidókat a király minden tartományában.

6 Mert hogyan tudnám elnézni azt a nyomorúságot, amely népemet érné, és hogyan tudnám nézni testvéreim vesztét?

7 Ahasvérós király erre azt mondta Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: Íme, Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára azért, mert a zsidókra rávetette a kezét.

8 Ti azért írjatok a zsidóknak a király nevében úgy, ahogy jónak látjátok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak és a király gyűrűjével pecsételtek le, nem vonható vissza.

9 Azonnal hívatták akkor a király írnokait, a harmadik hónap, azaz Sziván hónap huszonharmadik napján, és azok Mordokaj parancsának megfelelően írtak a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek Indiától fogva Etiópiáig, százhuszonhét tartományba. Minden tartománynak a maga írásmódján és minden népnek a maga nyelvén; a zsidóknak is a maguk írásmódján és nyelvén.

10 Ahasvérós király nevében írták, és lepecsételték a király gyűrűjével, azután szétküldték a leveleket lovas futárok által, akik a királyi ménes gyors paripáin lovagoltak.

11 Ezekben a levelekben a király megengedte a zsidóknak, bármely városban lakjanak is, hogy összegyűljenek, és megvédjék az életüket, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden nép és tartomány ellenséges seregét, nyomorgatóik kicsinyeit és asszonyait is; és megengedte, hogy zsákmányként elvehessék a vagyonukat.

12 Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenkettedik hónap, azaz Adár hónap tizenharmadik napján

13 törvényként hirdették ki ennek az írásnak a szövegét. Minden egyes tartományban minden népnek tudtára adták, hogy a zsidók készen állnak azon a napon, hogy bosszút álljanak ellenségeiken.

14 A futárok azonnal sietve útnak eredtek a királyi gyors paripákon a király parancsa szerint; és kiadták a törvényt Súsán várában is.

15 Mordokaj pedig kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi ruhában, nagy aranykoronával és fehér szőttes- és bíborvörös palástban távozott a király elől, Súsán városa pedig vigadott és örvendezett.

16 A zsidókra világosság, öröm, vigasság és tisztelet virradt fel.

17 Minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljutott, örültek és vigadtak a zsidók, lakomát és ünnepet rendeztek, és sokan a föld népei közül zsidókká lettek; mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés.