1 Ezután Elíhú folytatta, és ezt mondta:

2 Hallgassátok meg szavaimat, bölcsek, és ti, tudósok, fordítsátok felém a fületeket!

3 Mert a fül úgy vizsgálja meg a szót, mint ahogyan az íny kóstolja az ételt.

4 Keressük csak együtt az igazságot, értsük meg együtt, mi a jó!

5 Mert Jób azt mondta: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.

6 Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl talált el, noha nincs bennem vétek.

7 Melyik ember olyan, mint Jób, aki úgy issza a csúfolást, mint a vizet,

8 és egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár?

9 Mert ezt mondja: Nem használ az embernek, ha kedvét leli Istenben.

10 Azért ti, tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol van Istentől a gonoszság és a Mindenhatótól az álnokság!

11 Sőt inkább ahogy az ember cselekszik, úgy fizet neki, és mindenki azt találja meg, amit kiérdemelt.

12 Bizonyos, hogy Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható nem ferdíti el az igazságot!

13 Kicsoda bízta rá a földet, és ki rendezte el az egész világot?

14 Ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét,

15 egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba.

16 Ha tehát van eszed, halld meg ezt, jól fülelj szavamra!

17 Vajon kormányozhat-e, aki gyűlöli a törvényt? Vagy kárhoztathatod-e az igazat, a hatalmast?

18 Ő azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Ti gonosztevők!

19 Nem nézi a fejedelmek személyét, és nem helyezi a gazdagot a szegény fölé; mert ők mindnyájan kezének alkotásai.

20 Egy pillanat alatt meghalnak; éjnek idején felriadnak a népek, és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz érintése nélkül!

21 Mert ő szemmel tartja mindenkinek az útját, és jól látja az ember minden lépését.

22 Még a sötétségbe és a halál árnyékába sem rejtőzhetnek el a gonosztevők.

23 Mert Istennek nem kell sokáig szemmel tartania az embert azért, hogy elébe kerüljön ítéletre!

24 Ő hatalmasokat zúz össze vizsgálódás nélkül, és másokat állít a helyükre,

25 mert fölismeri cselekedeteiket; éjjel ellenük fordul, és szétmorzsolja őket.

26 Megtapossa őket, mint a gonosztevőket, mégpedig olyan helyen, ahol látják.

27 Mert eltávolodtak tőle, és nem gondoltak egyetlen útjával sem,

28 hogy a szegény kiáltása eljut hozzá, és ő meghallja a nyomorultak kiáltását.

29 Ha ő csendben marad, ki kérheti számon tőle? Ha elrejti arcát egy nép vagy egy ember elől, ki láthatja meg azt?

30 Nem engedi, hogy az elvetemült ember uralkodjon, és tőrbe csalhassák a népet.

31 Mondhatja-e valaki Istennek: Megbűnhődtem, többet nem teszek rosszat.

32 Te taníts meg engem arra, amit nem látok át. Ha gonoszságot cselekedtem, többé nem teszem!

33 Hát szerinted csak azt büntesse, amit te is elítélsz? Most neked kell döntened, nem nekem. Nos, mit tudsz felelni?

34 Azt mondják majd nekem az okos emberek és a bölcs férfi, aki hallgat engem:

35 Jób tudatlanul beszél, és szavait nem fontolta meg.

36 Bárcsak Jób próbatétele a legvégsőkig tartana, mert úgy felel, mint az álnok emberek!

37 Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkodja közöttünk a kezét, és istenellenes szavakkal szószátyárkodik.