1 A megpecsételt szerződéseken pedig ezek a nevek voltak: Nehémiás, a király helytartója, Hakaljá fia és Cidkijjá.

2 Szerájá, Azarjá, Jirmejá,

3 Pashúr, Amarjá, Malkijjá,

4 Hattús, Sebanjá, Mallúk,

5 Hárim, Merémót, Óbadjá,

6 Dániel, Ginnetón, Bárúk,

7 Mesullám, Abijjá, Mijjámim,

8 Maazjá, Bilgaj, Semajá. Ezek voltak a papok.

9 A léviták pedig ezek: Jésúa, Azanjá fia, Hénádád fiai közül Binnúj, Kadmiél,

10 valamint testvéreik: Sebanjá, Hódijjá, Kelítá, Pelájá, Hánán,

11 Míká, Rehób, Hasabjá,

12 Zakkúr, Sérébjá, Sebanjá,

13 Hódijjá, Báni és Benínú.

14 A nép vezetői pedig ezek voltak: Parós, PahatMóáb, Élám, Zattú, Báni,

15 Bunni, Azgád, Bébaj,

16 Adónijjá, Bigvaj, Ádin,

17 Átér, Hizkijjá, Azzúr,

18 Hódijjá, Hásum, Bécaj,

19 Háríf, Anátót, Nébaj,

20 Magpiás, Mesullám, Hézír,

21 Mesézabél, Cádók, Jaddúa,

22 Pelatjá, Hánán, Anájá,

23 Hóséa, Hananjá, Hassúb,

24 Hallóhés, Pilhá, Sóbék,

25 Rehúm, Hasabná, Maaszéjá,

26 Ahijjá, Hánán, Ánán,

27 Mallúk, Hárim és Baaná.

28 A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek meg a léviták szolgái és mindenki, aki elkülönült a föld népeitől, és Isten törvényéhez pártolt feleségével, fiaival, leányaival együtt; mindenki, aki értelmes és okos volt,

29 csatlakozott testvéreihez, elöljáróihoz; és átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott; és megőrizzük és megcselekedjük az ÚRnak, a mi Urunknak minden parancsát, végzését és rendelkezését.

30 Leányainkat nem fogjuk feleségül adni a föld népeihez, és az ő leányaikat sem vesszük feleségül fiainknak.

31 Ha pedig a föld népei mindenféle árut és gabonát hoznak szombaton eladásra, nem fogunk venni azoktól szombaton és más szent napokon sem; és nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást.

32 Elköteleztük magunkat arra is, hogy évenként egyharmad sékelt adunk Istenünk házának szolgálatára,

33 a szent kenyerekre, az állandó ételáldozatra és állandó égőáldozatra szombatnapokon, az újholdak napján és az ünnepnapokon, valamint a szent felajánlásokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek engesztelést szerezzenek Izráelnek; továbbá Istenünk házának minden munkájára.

34 Sorsot vetettünk a papok, a léviták és a nép között a fa behordásáról, hogy megszabott időben, esztendőről esztendőre Istenünk házába behordjuk azt családonként, hogy égjen az ÚRnak, a mi Istenünknek oltárán, ahogy meg van írva a törvényben.

35 Esztendőnként fölvisszük földünk első termését és minden fa gyümölcsének az első zsengéjét az ÚR házába.

36 Ezenfelül fiainkkal, állataink első ellésével is úgy járunk el, ahogy a törvényben meg van írva. Marháink és juhaink első ellését is elvisszük Istenünk házába a papoknak, akik Istenünk házában szolgálnak.

37 Kenyértésztánknak, fölajánlásainknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és az olajnak a zsengéjét is fölajánljuk és fölvisszük a papoknak Istenünk házának kamráiba; földünk tizedét pedig a lévitáknak adjuk. Mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városunkban.

38 És egy pap, Áron utóda legyen a lévitákkal, amikor azok beszedik a tizedet. A léviták vigyék föl a tized tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba.

39 Ezekbe a helyiségekbe kell bevinniük Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabona, a must és az olaj ajándékát, mivel ott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapuőrök és az énekesek. Így nem hanyagoljuk el Istenünk házát.