1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,

2 hanem gyámok és gondviselők alatt van az apja által előre meghatározott ideig.

3 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként.

4 Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve,

5 hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya!

7 Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

8 Akkor, amikor még nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, amik természetük szerint nem istenek.

9 Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt hogy Isten megismert titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, hogy újból azoknak szolgáljatok?

10 Megtartjátok a napokat, hónapokat, időszakokat meg az esztendőket.

11 Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek.

12 Kérlek titeket, testvéreim, legyetek olyanná, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg engem.

13 Hiszen tudjátok, hogy először testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot.

14 És számotokra nem volt kísértés, hogy testem miatt megvessetek, s nem is utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.

15 Hová lett hát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetett volna, szemeteket kivájva, nekem adtátok volna.

16 Talán ellenségetek lettem azzal, hogy megmondom nektek az igazat?

17 Nem jó szándékkal buzgólkodnak értetek, hanem ki akarnak rekeszteni minket, hogy aztán ti mellettük buzgólkodjatok.

18 Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok,

19 gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, amíg kiábrázolódik bennetek Krisztus.

20 Szeretnék most ismét köztetek lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.

21 Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni nem halljátok a törvényt?

22 Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabadtól.

23 De a szolgálótól való test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által.

24 Ennek jelképes értelme van, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik, az egyik a Sínai-hegyről való, szolgaságra szülő: ez Hágár.

25 Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában – ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek –, mert fiaival együtt szolgál.

26 De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja.

27 Mert meg van írva: Ujjongj, te meddő, aki nem szülsz, vigadj és kiálts, aki nem vajúdtál, mert több gyermeke van az elhagyottnak, mint akinek férje van.

28 Ti pedig, testvéreim, mint Izsák is, az ígéret gyermekei vagytok.

29 De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.

30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és a fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.

31 Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.