1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului, după oștirile lor, sub povățuirea lui Moise și lui Aaron.

Popasurile. De la verbul ebraic a înălţa ca ţăruşii de cort. Referire la popasurile de la un loc de tabără la altul, când înălţau ţăruşii şi porneau în drumul lor spre un nou loc de tabără. După oştirile lor. Literal, după oştirile lor, sugerând un aranjament ordonat (vezi Exod 12,41.51; 13,18). Sub povăţuirea lui Moise şi Aaron. Vezi Exod 12,1.28.50. Aceşti doi bărbaţi şi-au îndeplinit sarcinile ca păstori numiţi şi slujbaşi ai turmei.


2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor.

Moise a scris. Moise a fost cronicarul acestor evenimente şi a scris după porunca Domnului (vezi Exod 17,14; 24,4; 34,27; Deutronom 31,9.24).


3 Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paști, copiii lui Israel au ieșit gata de luptă în fața tuturor egiptenilor,

Ramses. Amintit şi în Geneza 47,11; vezi comentariul pentru Exod 1,11; 12,37.


4 în timp ce egiptenii își îngropau pe toți întâii lor născuți, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.

Întâii lor născuţi. Vezi Exod 12,29-33.

Dumnezeii lor. Vezi comentariul pentru Exod 7,17; 8,2; 12,12; vezi şi Isaia 19,1; Ieremia 43,12. Domnul a făcut mai târziu o lucrare asemănătoare cât priveşte pe zeii Babilonului (Isaia 21,9).


5 Copiii lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărât la Sucot.

Sucot. Vezi comentariul pentru Exod 12,37.


6 Au pornit din Sucot și au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.

Etam. Vezi comentariul pentru Exod 13,20.


7 Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon, și au tăbărât înaintea Migdolului.

Pi-Hahirot. Pentru locurile amintite în acest verset vezi comentariul pentru Exod 14,2.


8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului și au trecut prin mijlocul mării înspre pustiu; au făcut un drum de trei zile în pustiul Etamului și au tăbărât la Mara.

Mijlocul mării. Vezi comentariul pentru Exod 14,17-30. Mara. Cuvântul astfel tradus este de la verbul a fi amar, a fi întristat. Vezi Exod 15,23.-

25.


9 Au pornit de la Mara și au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici: acolo au tăbărât.

Elim. Vezi comentariul pentru Exod 15,27. Cuvântul tradus astfel este dintr-o rădăcină care înseamnă a fi cel dintâi, a fi tare. Substantivul este aplicat la stejar, pin, precum şi la crânguri unde avea loc închinarea la idoli.


10 Au pornit de la Elim și au tăbărât lângă Marea Roșie.
11 Au pornit de la Marea Roșie și au tăbărât în pustiul Sin.

Pustia Sin. Aceasta nu trebuie să fie confundată cu pustia Ţin, amintită în cap. 13,21. Vezi comentariul pentru Exod 16,1.


12 Au pornit din pustiul Sin și au tăbărât la Dofca.
13 Au pornit din Dofca și au tăbărât la Aluș.

Dofca. Nici Dofca, nici Aluş nu sunt amintite niciunde în altă parte în Scriptură şi nici nu pot fi identificate cu nici un loc astăzi.


14 Au pornit din Aluș și au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.

Refidim. Vezi comentariul pentru Exod 17,1şi şi 10,2. N-a găsit apă de băut. Vezi comentariul pentru Exod 17,2-6. Refidim a fost şi un loc de suferinţă din partea amaleciţilor (vezi comentariul pentru Exod 17,8-12; vezi şi 1 Samuel 15,2), care au provocat pierderi celor din ariergardă, dar care au fost înfrânţi de Iosua şi oastea lui.


15 Au pornit din Refidim și au tăbărât în pustiul Sinai.

Pustia Sinai. Vezi comentariul pentru Exod 3,1; 19,1.


16 Au pornit din pustiul Sinai și au tăbărât la Chibrot-Hataava.

Chibrot-Hataava. Literal mormintele lăcomiei (vezi cap. 11,34). Aici au murit mulţi din pricină că au cârtit cu privire la mană. Acesta a fost şi locul unde Dumnezeu a dat celor 70 de bătrâni Duhul Său.


17 Au pornit de la Chibrot-Hataava și au tăbărât la Hațerot.

Haţerot. Compară cu cap. 11,35; 12,1.10, pentru atitudinea invidioasă a Mariei şi a lui Aaron faţă de Moise.


18 Au pornit din Hațerot și au tăbărât la Ritma.

Ritma. Numele unei plante. Vezi 1 Regi 19,5, unde aceeaşi rădăcină ebraică este tradusă ienupăr (compară cu Iov 30,4). Unii au identificat pe Ritma cu modernul Wadi Retemat, aproape de Cades.


19 Au pornit de la Ritma și au tăbărât la Rimon-Pereț.

Rimon-Pereţ. Nemaifolosit în altă parte a Vechiului Testament. Partea a doua a cuvântului apare adesea în alte combinaţii (2 Samuel 5,20; 6,8; 1 Cronici 13,11; 14,11).


20 Au pornit din Rimon-Pereț și au tăbărât la Libna.

Libna. Probabil o aşezare de tabără departe de orice localitate stabilă. Rădăcina cuvântului înseamnă a fi alb şi numele aici se poate referi la formaţiunile pietrei de var din apropiere. Numele personal Laban este probabilo variantă a aceleiaşi rădăcini. Vezi Iosua 10,29; 15,42 pentru altă cetate cu acelaşi nume. Cuvântul ebraic pentru lună este din aceeaşi rădăcină, probabil cu referire la lumina ei pală. Numele este posibil să arate o legătură cu închinarea la lună.


21 Au pornit din Libna și au tăbărât la Risa.

Risa. Numele se modifică uşor cât priveşte pronunţarea şi ortografia. Unii au sugerat că Risa este aceeaşi cu Rasa, la vreo 16 mile de Eţion-Gheber.


22 Au pornit din Risa și au tăbărât la Chehelata.

Chehelata. Nu se cunoaşte nimic sigur cu privire locurile amintite în v.22-28.


23 Au pornit din Chehelata și au tăbărât la muntele Șafer.
24 Au pornit de la muntele Șafer și au tăbărât la Harada.
25 Au pornit din Harada și au tăbărât la Machelot.
26 Au pornit din Machelot și au tăbărât la Tahat.
27 Au pornit din Tahat și au tăbărât la Tarah.
28 Au pornit din Tarah și au tăbărât la Mitca.
29 Au pornit din Mitca și au tăbărât la Hașmona.

Haşmona. Unii o identifică cu Heşmon (Iosua 15,27).


30 Au pornit din Hașmona și au tăbărât la Moserot.

Moserot. Probabil Mosera din Deutronom 10,6, unde a avut loc moartea şi înmormântarea lui Aaron şi succesiunea lui Eleazar în slujba lui.


31 Au pornit din Moserot și au tăbărât la Bene-Iaacan.

Bene-Iaacan. Aşezare necunoscută (vezi Deutronom 10,6).


32 Au pornit din Bene-Iaacan și au tăbărât la Hor-Ghidgad.

Hor-Ghidgad. Vezi Deutronom 10,7, unde o ortografiere diferită probabil că înseamnă acelaşi loc. Localitatea este necunoscută.


33 Au pornit din Hor-Ghidgad și au tăbărât la Iotbata.

Iotbata. S-a sugerat că Iotaba din 2 Regi 21,19 poate fi acelaşi loc (Deutronom 10,7).


34 Au pornit din Iotbata și au tăbărât la Abrona.

Abrona. Aşezare necunoscută.


35 Au pornit din Abrona și au tăbărât la Ețion-Gheber.

Eţion-Gheber. Compară cu Deutronom 2,8; 1 Regi 9,26; 22,48; 2 Cronici 8,17; 20,36. Un port pentru vasele de comerţ ale regelui Solomon ca capătul de nord al golfului Acaba. El este acum cunoscut ca Tell el Califa.


36 Au pornit din Ețion-Gheber și au tăbărât în pustiul Țin, adică la Cades.

Cades. Vezi cap. 20,1. Se spune că acesta este un alt Cades, pentru că Cades-Barnea a fost la graniţele Canaanului.


37 Au pornit din Cades și au tăbărât la muntele Hor, la marginea țării Edomului.
38 Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor.
40 Împăratul Aradului, canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a țării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

Împăratul Aradului. Compară cu cap. 21,1. Versetul acesta pare să nu fie la locul lui în acest context.


41 Au pornit de la muntele Hor și au tăbărât la Țalmona.

Ţalmona. Aşezare necunoscută; compară cu muntele Ţalmon (Judecători 9,48) şi Ţalmon (Psalmi 68,14).


42 Au pornit din Țalmona și au tăbărât la Punon.

Punon. Vezi Geneza 36,41 şi 1 Cronici 1,52 pentru numele Pinon, probabil o ortografiere diferită a aceluiaşi nume. Identificat cu modernul Feinan, la 25 mile sud de Marea Moartă.


43 Au pornit din Punon și au tăbărât la Obot.

Obot. Vezi cap. 21,10.


44 Au pornit din Obot și au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.

Iie-Abarim. Vezi comentariul pentru cap. 21,11.


45 Au pornit din Iie-Abarim și au tăbărât la Dibon-Gad.

Dibon-Gad. Vezi cap. 21,30; 32,34. Unele etape ale Exodului sunt greu de urmărit.


46 Au pornit din Dibon-Gad și au tăbărât la Almon-Diblataim.

Almon-Diblataim. probabil că acelaşi ca Bet-Diblataim din Ieremia 48,22.


47 Au pornit din Almon-Diblataim și au tăbărât la munții Abarim, înaintea muntelui Nebo.

Abarim. Vezi comentariul pentru cap. 21,11; vezi şi Numeri 27,12; compară Ieremia 48,22.


48 Au pornit de la munții Abarim și au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

Câmpia Moabului. Vezi comentariul pentru cap. 22,1.


49 Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului.

Bet-Ieşimot. Vezi Iosua 12,3; 13,20; Ezechiel 25,9. Modernul Tell el’Azeimeh, dintre muntele Nebo şi Iordan, s-a sugerat a fi aşezarea acestui loc.


50 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în fața Ierihonului. Și a zis:

Domnul a vorbit. S-au dat instrucţiuni definitive în legătură cu legea de luare în stăpânire a Canaanului.


51 „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: „După ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului,

După ce veţi trece. Compară cu Numeri 34,2; 35,10; Deutronom 11,31; 18,9.


52 să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe.

Să izgoniţi. Locuitorilor anteriori nu le mai era îngăduit să rămână în ţară pentru că erau devotaţi idolatriei şi ar fi corupt pe Israel (vezi Exod 23,33; Deutronom 20,16-18). Icoanele. Literal, figuri de piatră. Aceasta se poate referi la figuri cioplite în stâlpi din interiorul templelor idolilor lor, aşa cum se obişnuieşte astăzi în India. Înălţimile. O referire la sanctuarele păgâne şi la altarele clădite pe înălţime.


53 Să luați țara în stăpânire și să vă așezați în ea; căci Eu v-am dat țara aceasta, ca să fie moșia voastră.

Să luaţi ţara. Pentru procedură şi proces de luare, vezi Exod 23,29.30; Deutronom 7,22.


54 Să împărțiți țara prin sorți, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare să le dați o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic să le dați o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorți; s-o luați în stăpânire, după semințiile părinților voștri.

Prin sorţi. Pentru reguli, vezi cap. 26,53-55.

Fiecare să stăpânească. Chiar până la moştenirea familiei individuale.


55 Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați.

Ghimpe. Compară cu vorbirea lui Iosua (23,13), Ezechiel (28,24) şi Pavel (2 Corinteni 12,7).

Vă vor fi vrăjmaşi. Ei aveau să fie un continuu izvor de nelinişte (vezi Judecători 2,18; 4,3; 6,6).


56 Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor.”

Vă voi face. De fapt, locuitorii idolatri ai Canaanului n-au fost niciodată exterminaţi cu totul. Influenţa lor nefastă a continuat pe parcursul istoriei lui Israel, care a ajuns şi ea să fie judecată de Dumnezeu (Judecători 3,8.14; 6,2).

Comentariile lui Ellen G. White 55 PP 544