1 Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.

2 (Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.

3 Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.

4 (Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülöttjöket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)

5 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.

6 És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.

7 És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,

8 És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.

9 És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.

10 És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.

11 És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.

12 És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.

13 És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.

14 És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.

15 És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában.

16 És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.

17 És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.

18 És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.

19 És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.

20 És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában.

21 És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.

22 És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.

23 És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.

24 És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.

25 És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.

26 És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.

27 És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.

28 És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.

29 És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.

30 És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.

31 És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.

32 És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.

33 És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.

34 És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.

35 És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.

36 És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.

37 És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.

38 Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.

39 Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.

40 Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.

41 És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában.

42 És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.

43 És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.

44 És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.

45 És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban.

46 És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.

47 És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.

48 És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.

49 Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén.

50 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:

51 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:

52 Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!

53 Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.

54 Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.

55 Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.

56 És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.