1 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.

După aceste lucruri. Aproape şaptesprezece ani liniştiţi au trecut în tăcere. Isaac era acum un tânăr de 20 de ani (vezi comentariul pentru cap. 21,14; PP 147). De asemenea, erau şaptesprezece ani de când Avraam primise de la Dumnezeu ultima solie raportată. Deodată a venit

o nouă descoperire, propunând cea mai mare punere la probă care putea veni asupra unei fiinţe omeneşti.

Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam. Traducătorii KJV au redat cuvântul ebraic nissah, ispitire în diferite feluri: (1) când cineva pune la probă pe un altul. Regina din Şeba a venit la Solomon să-l încerce prin întrebări grele cu intenţia de a descoperi dacă înţelepciunea sa era atât de mare cât îi mersese faima că este (1 Regi 10,1). (2) Când Dumnezeu încearcă, pune la probă un om (Exod 16,4; Deuteronom 8,2.16; 13,3; 2 Cronici 32,31). (3) Când un om Îl pune la probă pe Dumnezeu, încercând să-L silească să acţioneze în conformitate cu propriile propuneri. Aceasta este

b. o încredere exagerată în sine, fiind distinctă de credinţă (Exod 17,2.7; Numeri 14,22; Isaia 7,12). Având în vedere că acum cuvântul ispitire este folosit de obicei cu sens rău intenţionat, cuvântul încercare ar fi aici de preferat. Dumnezeu niciodată nu ispiteşte pe vreun om (Iacov 1,13).

Iată-mă. Această vedenie pe care Avraam a avut-o în timpul nopţii (PP 147) era a opta ocazie când Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam (Fapte 7,2; Geneza 12,1; 13,14; 15,1; 17,1; 18,1; 21,12). Experienţele de mai înainte îl învăţaseră pe Avraam să recunoască imediat glasul lui Dumnezeu, şi el era gata să răspundă. Această scurtă conversaţie introductivă constă în ebraică din numai două cuvinte şi în această privinţă diferă de ocaziile asemănătoare din trecut.


2 Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.”

Ia pe fiul tău. Dacă aceste cuvinte au fost spuse cu glas încet, după cum este probabil, Avraam trebuie să fi simţit pe rând, mândrie, frică şi teamă respectuoasă. Dumnezeu a considerat că este potrivit să repete spre a trezi afecţiunea părintească şi spre a-l pregăti pe Avraam pentru aspra încercare care avea să urmeze curând. Numindu-l pe Isaac singurul fiu al lui Avraam, Dumnezeu a înţeles că el singur era considerat moştenitorul legitim al făgăduinţei. Aceasta contrastează cu expresia din cap. 21,12.13, unde Dumnezeu îl numeşte pe Ismael fiul roabei.

Ţara Moria. Numele Moria apare în Biblie numai de două ori, aici şi în 2 Cronici 3,1. Conform cu ultimul text, Solomon a clădit templul pe muntele Moria, la nord de cetatea lui David şi la vest de valea Chedron. De aceea ţara Moria trebuie să fi fost regiunea muntoasă de jur împrejurul Ierusalimului. Numele pare să fi fost mai degrabă neobişnuit.

Adu-l. În timpurile vechi, sacrificarea fiinţelor omeneşti, mai ales a copiilor, era obişnuită. Atât Biblia, cât şi arheologia afirmă că canaaniţii practicau astfel de ritualuri. De aceea, ideea de a sacrifica zeilor pe întâiul său născut nu îi era străină lui Avraam. În timp ce Dumnezeu a oprit în mod explicit astfel de sacrificii (Levitic 18,21), nu este sigur că Avraam a fost clarificat în privinţa aceasta. Într-adevăr, numai presupunând că el nu a înţeles această interdicţie divină putem explica lipsa lui de protest la porunca lui Dumnezeu de a-l sacrifica pe fiul său.


3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.

Dis de dimineaţă. Se pare că Avraam obişnuia să se scoale devreme (vezi cap. 19,27; 21,14). El era un om de acţiune şi, întrucât Dumnezeu vorbise, singurul lui gând era imediata ascultare. De altfel, cum putea să doarmă cu greutatea unei astfel de solii în mintea sa? Cât de imposibil se părea totul! Ce îndoieli trebuie să fi chinuit sufletul său! Neavând încredere în sine însuşi, dacă şi-ar fi permis să întârzie, şi temându-se şi de opoziţia posibilă şi amestecul Sarei, el se hotărî să plece de îndată la drum spre locul indicat. În suprema încercare a unei vieţi lungi şi plină de evenimente, Avraam a ascultat fără să pună nici o singură întrebare, fără să facă nici o singură obiecţie şi fără să caute sfat omenesc. Unde este vorba de principiu, creştinul matur nu mai doreşte nimic decât o clară împlinire a datoriei. Conlucrarea sa izvorăşte dintr-o inimă plină de iubire şi devoţiune. El trăieşte întocmai ca în prezenţa lui Dumnezeu, fără consideraţii omeneşti spre a întuneca înţelegerea sa despre adevăr şi datorie. Totuşi, cu această ocazie, ce luptă trebuie să fi avut loc în inima prietenului lui Dumnezeu, nu dacă el urma să asculte, ci mai degrabă pentru asigurarea divină că simţurile şi motivaţiile sale nu îl înşelau.

A pus şaua pe măgar. Seria de afirmaţii concise din acest verset reflectă în mod admirabil deliberarea calmă şi eroismul ferm cu care patriarhul a pornit să aducă la îndeplinire porunca divină. Vocea sa calmă şi mâinile sale ferme n-au trădat în nici un fel emoţia lăuntrică a unei inimi frânte şi însângerate. Tot ceea ce era necesar pentru o călătorie lungă a fost grabnic pregătit într-un fel practic. Nu a existat nici o urmă de moment de slăbiciune. Ca un nobil erou al credinţei, cu educaţia sa desăvârşită, Avraam a răspuns de îndată, când a fost chemat să înfrunte ceasul suprem al încercării sale. Aceasta a fost culmea experienţelor sale spirituale. El s-a ridicat cu seninătate la o înălţime neîntrecută niciodată de un om muritor şi s-a calificat pentru cinstea de a fi numit părintele credincioşilor.


4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe.

A treia zi. După două zile de călătorie Avraam, Isaac şi doi slujitori au ajuns în ţara Moria. Două nopţi nedormite au fost petrecute în rugăciune. În a treia zi, Avraam, sculându-se dis de dimineaţă, a observat semnul hotărât pe cale divină, un nor de slavă, indicând muntele pe care trebuia să aibă loc jertfa (PP 151).


5 Și Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, și apoi ne vom întoarce la voi.”

Rămâneţi aici. Însărcinarea solemnă pe care Avraam era aproape să o îndeplinească i s-a părut prea sfântă ca s-o audă şi să o vadă şi alţii. Numai Dumnezeu putea înţelege. Timp de două zile, el şi-a ascuns gândurile şi emoţiile. Isaac avea să fie primul care să ştie şi singurul care să împărtăşească acest ceas de suferinţă şi emoţie puternică.

Eu şi băiatul. Fiecare dintre cele trei verbe care urmează conţine pronumele noi. Traducerea engleză nu reflectă credinţa profetică cuprinsă în ebraică. Literal, Avraam le-a spus slugilor sale: Eu şi tânărul, noi ne vom duce până acolo, şi noi ne vom închina, şi noi ne vom întoarce iarăşi. Deşi nu a înţeles intenţia lui Dumnezeu, el a crezut că Dumnezeu va scula pe Isaac din morţi (Evrei 11,19). Nu făgăduise Dumnezeu, fără rezervă, că Isaac avea să fie moştenitorul său (Geneza 21,12)? Avraam nu a anticipat că va fi cruţat de actul grozav al uciderii propriului lui fiu, dar a crezut că Isaac îi va fi redat. Prin urmare, el a vorbit în credinţă când a zis: Noi ne vom întoarce iarăşi. El nu se aştepta să se întoarcă singur spre a le spune oamenilor că a luat viaţa fiului său cu propriile mâini şi l-a jertfit lui Dumnezeu, nici nu se aştepta să se întoarcă la Sara fără Isaac. Măreţia experienţei sale spirituale este evidentă nu numai în ascultarea sa fermă, ci şi în hotărâta sa credinţă în făgăduinţele fără greş ale lui Dumnezeu.


6 Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună.

Au mers. Tatăl şi fiul au început să urce în linişte. Avraam în meditaţie şi rugăciune, iar Isaac cugetând asupra tăcerii neobişnuite a tatălui său, precum şi asupra naturii şi scopului călătoriei lor. Fiind doar cu tatăl său, singurătatea l-a determinat pe Isaac să-şi exprime consternarea cu privire la absenţa mielului.


7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?”

Tată. Această expresie de mângâiere trebuie să fi sfâşiat inima lui Avraam. După cum obişnuia Isaac, un tânăr bine crescut al unei culte familii semitice, această formă de a se adresa însemna dorinţa lui de a pune o întrebare. Nici un fiu bine educat nu ar îndrăzni să-şi pună întrebări, sau să facă o declaraţie în prezenţa părinţilor lui, fără ca mai întâi să obţină îngăduinţa de a face aşa. Avraam a îngăduit aceasta răspunzând Ce este, fiule?

Unde este mielul? Această întrebare directă nu a exprimat altceva decât uimire nevinovată. Nimic nu sugerează în naraţiune că Isaac a bănuit câtuşi de puţin că el avea să înlocuiască mielul care lipsea. Întrebarea a fost pusă în toată simplitatea sufletului, fără bănuială sau curiozitate nelegitimă.


8 „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Și au mers amândoi împreună înainte.

Dumnezeu va purta de grijă. Răspunsul lui Avraam constituie o declaraţie profetică de pe înălţimile credinţei eroice la care se ridicase sufletul său. Prin inspiraţie, aceasta indică atât spre berbecele din v.13 cât şi spre Mielul lui Dumnezeu, care în acel moment erau dincolo de puterea lui de pricepere. Dacă nu era convins că face voia lui Dumnezeu şi că singurul său fiu îi va fi dat înapoi, agonia lui Avraam la gândul de a se despărţi de Isaac ar fi fost peste puterea lui de a îndura. Totuşi, întrebarea băiatului trebuie să fi străpuns inima tatălui. Va înţelege oare Isaac?


9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.

Avraam a zidit un altar acolo. Ajungând la locul unde în secolele de mai târziu se afla templul, tatăl şi fiul au ridicat un altar. Salemul, cetatea lui Melhisedec, era doar ceva mai mult decât o aruncătură de piatră spre sud. Însă, ceva mai departe, spre nord-vest era dealul cunoscut mai târziu ca Golgota.

A legat pe... Isaac. Când totul a fost gata şi nimic nu mai rămăsese afară de aşezarea jertfei pe altar, Avraam tremurând a spus lui Isaac tot ce îi descoperise Dumnezeu şi probabil că a mai adăugat la aceasta propria credinţă în restituirea lui Isaac. Este greu de imaginat amestecul de simţăminte care trebuie să se fi agitat furtunoase în inima lui Isaac – uimire, groază, resemnare şi, în cele din urmă, credinţă şi nădejde. Dacă aceasta era voinţa lui Dumnezeu, el socotea ca o cinste să-şi dea viaţa ca jertfă. Un tânăr de 20 de ani uşor ar fi putut să se opună; în loc de aceasta, el l-a încurajat pe tatăl său în ultimele clipe dinaintea momentului suprem. Faptul că Isaac a înţeles şi a împărtăşit credinţa tatălui său a fost un nobil tribut al îngrijitei educaţii pe care o primise în timpul copilăriei şi tinereţii. Isaac a devenit astfel un simbol potrivit al Fiului lui Dumnezeu care S-a supus voinţei Tatălui Său (Matei 26,39). În fiecare caz, tatăl a dat pe singurul său fiu.


10 Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său.

A luat cuţitul. Punând victima legată pe lemne, Avraam era gata pentru ultimul act, uciderea fiului său şi aprinderea lemnelor de foc. Ca un simbol al mielului desăvârşit al lui Dumnezeu, Isaac nu a opus rezistenţă şi nu s-a plâns.


11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.

Îngerul Domnului l-a strigat. În timp ce în trecut Dumnezeu vorbise către Avraam direct, acum El l-a trimis pe îngerul Său (vezi Fapte 7,2; Geneza 12,1; 13,14; 15,1; 17,1; 18,1; 21,12; PP 152).


12 Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”

Să nu pui mâna. Patriarhul demonstrase cu îndestulare credinţa şi ascultarea sa şi satisfăcuse pe deplin cerinţele lui Dumnezeu. Iehova nu a dorit moartea lui Isaac; de fapt, El nu era interesat în nici un fel de astfel de jertfe. Dar El a dorit întotdeauna ascultarea voioasă a servilor Săi (1 Samuel 15,22; Osea 6,6). Până la măsura la care voinţa şi intenţia tatălui şi a fiului puteau merge, jertfa era desăvârşită. Dumnezeu a primit consacrarea inimilor lor ca un dar mult mai bun în ochii Săi şi a considerat voinţa drept faptă (Evrei 11,17). Glasul ceresc aduce de asemenea mărturie că Dumnezeu respinge jertfele omeneşti (vezi Deuteronom 12,31; 2 Regi 17,17; 2 Cronici 28,3; Ieremia 19,5; Ezechiel 16,20.21).

Afirmaţia criticilor Bibliei în sensul că evreii au practicat, ca o parte a serviciului lor prescris, ritualul jertfei omeneşti, atât de obişnuită printre canaaniţi şi alte popoare ale antichităţii, este fără temei. Este adevărat că în vremuri de apostazie, iudeii au practicat acest ritual, însă era o încălcare directă a poruncii lui Dumnezeu (vezi Psalmi 106,37.38; Isaia 57,5; etc.).


13 Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș; și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.

Avraam s-a dus de a luat berbecele. Descoperind berbecele şi considerând prezenţa lui ca fiind încă un semn al providenţei lui Dumnezeu, Avraam nu avea nevoie să mai aştepte instrucţiuni de la Dumnezeu cu privire el. Era mielul de care Avraam spusese că se va îngriji Dumnezeu (v.8). Lemnele, focul şi cuţitul nu fuseseră aduse degeaba, nici altarul înălţat în zadar.


14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice și azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.

Jehova-Iiré. Amintindu-şi acum de propriile cuvinte profetice, Avraam a numit locul Jehovaiiré, Domnul va purta de grijă. Moise adaugă faptul că acest nume a dat naştere proverbului La muntele unde Domnul va purta de grijă. Semnificaţia acestui proverb este oarecum obscură. Cuvântul tradus aici văzut este acelaşi ca şi cel redat în v.8 purta de grijă. Fără îndoială că proverbul aminteşte de expresia de credinţă a lui Avraam că pe muntele stabilit în mod divin, Însuşi Dumnezeu va oferi un mijloc de salvare. Acest proverb a constituit o expresie a speranţei mesianice, indiferent dacă un astfel de înţeles era sau nu pe deplin de clar pentru cei care îl citau. Pe acest loc sfinţit, în Sfânta Sfintelor din templul lui Solomon şi-a avut lăcaşul, mai târziu, slava Şechinei lui Dumnezeu. Pe acest munte a avut loc respingerea cu asprime a adevăratului miel al lui Dumnezeu de către conducătorii iudei.


15 Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam

Îngerul Domnului. După ce a fost jertfit berbecele, îngerul a vorbit din nou. Înainte de experienţa raportată în cap. 22, Dumnezeu comunicase cu Avraam de şapte ori (vezi comentariul pentru v.1). Aceasta este ultima descoperire divină pentru Avraam despre care se raportează. Dumnezeu a primit credincioşia şi ascultarea sa şi a reafirmat făgăduinţele făcute atât de adesea în trecut.


16 și a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

Pe Mine Însumi jur. Scopul unui jurământ este să ofere confirmarea celor care sunt declarate. Oamenii Îl cheamă pe Dumnezeu ca martor al integrităţii lor. Deoarece nu este nimeni mai mare decât Dumnezeu (Evrei 6,13), El jură pe Sine Însuşi (vezi Isaia 45,23; Ieremia 22,5; 49,13; etc.). Făcând astfel, Dumnezeu, de dragul omului, urmează un obicei familiar oamenilor pentru a-i convinge cu privire la făgăduinţele Sale vrednice de crezare.


17 te voi binecuvânta foarte mult și-ți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării; și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei.

Va stăpâni cetăţile vrăşmaşilor. Dintre făgăduinţele lui Dumnezeu făcute lui Avraam, numai aici se face referire la vrăşmaşi asupra cărora sămânţa lui va triumfa. Probabil că aceasta este o prezicere că urmaşii săi vor fi învingători asupra vrăşmaşilor lor în viitoarea cucerire a Canaanului. Ea poate, de asemenea, să cuprindă triumful adevărului asupra sistemelor religioase păgâne, adică întoarcerea păgânilor prin lucrarea misionară a copiilor spirituali ai lui Avraam.


18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”
19 Avraam s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Beer-Șeba, căci Avraam locuia la Beer-Șeba.
20 După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: „Iată, Milca a născut și ea copii fratelui tău, Nahor,

I s-a spus lui Avraam. Nişte soli neidentificaţi au venit la Beer-Şeba cu ştirea de la fratele lui Avraam, Nahor din Haran. Această ştire ia forma unui scurt tabel al urmaşilor lui Nahor. El este inclus aici cu scopul de a arăta descendenţa Rebecii, care avea să devină în curând soţia lui Isaac.

Milca. Această fiică din Haran, care se căsătorise cu unchiul ei Nahor (cap. 11,29), născuse opt fii, numiţi în versetele următoare. Aceasta nu înseamnă că Milca începuse numai de curând să nască copii (vezi comentariul pentru cap. 11,30), ci că au trecut mulţi ani de când a auzit ultima dată despre familia lui Nahor.


21 și anume pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram,

Uţ, întâiul său născut. Acest nume apare şi în lista fiilor lui Aram (cap. 10,23). Este vorba de două persoane diferite.

Buz, fratele său. Împreună cu Dedan şi Teman, Buz este amintit ca un trib arab (Ieremia 25,23). Elihu era un buzit (Iov 32,2.6). Ţara Bazu din inscripţiile asiriene de la Esarhaddon pare că este regiunea locuită de acest trib. Nu este cert dacă tribul lui Buz a descins din Buz, fiul lui Nahor.

Chemuel. Neamintit niciunde în altă parte în Biblie. Totuşi, a existat un conducător de trib efraimit cu acest nume pe vremea exodului, precum şi un levit din vremea lui David (Numeri 34,24).

Tatăl lui Aram. Acest nepot al lui Nahor nu este strămoşul aramiţilor (vezi cap. 10,22). Se poate, totuşi, ca el să fi primit acest nume în cinstea lui Aram, fiul lui Sem.


22 pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Iidlaf și pe Betuel.
23 Betuel a născut pe Rebeca. Aceștia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.

Betuel a născut pe Rebeca. Nimic nu se ştie despre ceilalţi fii ai lui Nahor în afară de Betuel, cel mai tânăr fiu al lui. Betuel este important ca tată al lui Laban şi Rebeca (vezi cap. 24,15.24.47.50; 25,20; 28,2.5). Numele Betuel, literal, locuinţa lui Dumnezeu, poate să indice faptul că el a fost un bărbat evlavios. Omiterea numelui lui Laban din această listă dă sugestia că el nu era încă născut.


24 Țiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea, pe Tebah, Gaham, Tahaș și Maaca.

Tahaş şi Maaca. Despre Tebah şi Gaham nu se cunoaşte nimic în afară de numele lor. Tahaş poate să fi dat numele său regiunii Tahsi din Liban, amintită în Scrisorile Amarna, iar Maaca unei regiuni de la poalele Hermonului (vezi 2 Samuel 10,6. 8; 1 Cronici 19,7; etc.).

Faptul că trei urmaşi ai lui Terah – Nahor, Ismael şi Iacov – aveau să aibă fiecare câte doisprezece fii este considerat de cercetătorii critici o simetrie imaginară artificială. Însă criticii nu explică de ce bărbaţi însemnaţi ca Avraam şi Isaac nu au avut şi ei câte doisprezece fii.

Comentariile lui Ellen G. White

1-19 PP 147-155; SR 80-83

1,2 PP 147

2 DA 468; PP 148; SR 80; 4T 144, 253

2-12 1T 454

3 4T 144, 253

3, 4 PP 151

3-6 3T 368

5-8 PP 152

7 3T 368

7,8 DA 112; PP 155; SR 82

8 DA 469

9 GC 18; PK 37; 3T 368

9, 10 PP 152

10,11 3T 368

11,12 PP 152; SR 82

12 DA 469; PP 155; 1T 351; 3T 368; 4T 18, 145

13 SR 83

13-18 PP 153

15-18 SR 83

16 1T 203

16-18 GC 18; PK 37

18 AA 222; PK 368; PP 370

19 3T 368