1 Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că patru care ieșeau dintre doi munți; și munții erau de aramă.

Patru care. Aceasta este poate cea mai obscură dintre cele opt viziuni. Informaţiile oferite de îngerul interpret sunt puţine. Unii au observat o asemănarea cu viziunea din cap. 1,8-11, dar în ce măsură trebuie forţată asemănarea este o chestiune deschisă. Până acum nu a fost prezentată o explicaţie cu totul satisfăcătoare a diferitelor simboluri. Vezi comentariul la cap. 1,8.

Doi munţi. Aceştia au apărut în viziune şi nu trebuie neapărat să reprezinte anumiţi munţi geografici. Mai târziu se spune despre care că vin din prezenţa lui Dumnezeu (v. 5).

Aramă. Mai bine, bronz sau cupru (vezi comentariul la 2Samuel 8,8). Semnificaţia metalului nu este explicată. Profetul poate că a căutat să prezinte mai degrabă înfăţişarea decât materialul. Nu toate amănuntele dintr-o viziune au neapărat o valoare simbolică (vezi comentariul la 1,8).


2 La carul dintâi erau niște cai roșii, la al doilea car, cai negri,

Cai roşi. Diferitele culori ale cailor (vezi v. 2 şi 3) distingeau carele trimise în diferite direcţii (vezi v. 6 şi 7).


3 la al treilea car, cai albi, și la al patrulea car, cai bălțați și roșii.
4 Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceștia, domnul meu?”
5 Îngerul mi-a răspuns: „Aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ.

Vânturi. Ebr. ruchoth, singular, ruach, un cuvânt care apare de 377 de ori în Vechiul Testament. Este tradus duh de 232 de ori, vânt de 90 de ori (KJV) şi restul în diferite feluri. Mulţi traducători preferă exprimarea vânturi în acest verset (LXX; RSV; etc.). Exact aceeaşi expresie apare în Daniel 8,8.

Ies. Pasajul acesta poate fi tradus ca în RSV: Acestea pornesc în cele patru vânturi ale cerului.


6 Caii cei negri, înhămați la unul din care, s-au îndreptat spre țara de la miazănoapte, și cei albi au mers după ei; cei bălțați s-au îndreptat spre țara de miazăzi.”

Ţara de la miază-noapte. Din cauză că drumurile de invazie de la Babilon pătrundeau în Palestina de la miază-noapte, Babilonul fusese numit anterior ca o putere de la miazănoapte (vezi comentariul la Ieremia 1,14.15). Termenul putea să fie tot atât de bine aplicat perşilor, care luaseră în stăpânire teritoriile Babilonului. Carele care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ (Zaharia 6,5) reprezintă fără îndoială uneltele lui Dumnezeu care lucrează pe întregul pământ, tăcut, cu răbdare îndeplinind planurile voii Lui (vezi Ed 173). Delegaţia trimisă în ţara de la miazănoapte probabil simboliza influenţa exercitată asupra cârmuitorilor împărăţiei persane pentru a sprijini lucrarea lui Dumnezeu. La vremea aceea se părea ca şi cum permisiunea acordată iudeilor de a rezidi era pe punctul de a fi retrasă (PK 580). Viziunea trebuie să fi adus o mare îmbărbătare constructorilor descurajaţi, deoarece le dădea asigurarea că misiunea către ţara de la miazănoapte va avea succes. Aceştia care se îndreaptă către ţara de la miazănoapte mi-au liniştit duhul în ţara de la miazănoapte. (KJV) (vezi comentariul la v. 8). Dariu a dat un nou decret la scurt timp după aceea îngăduind ca lucrarea să meargă mai departe, încurajând lucrarea prin fonduri publice, şi ameninţându-l cu pedeapsa pe oricine s-ar fi opus ei (Ezra 6,7-12).

După ei. Unii preferă exprimarea apus (RSV), întrucât ar părea că cele patru care urmau să fie trimise în cele patru direcţii. Totuşi, este nevoie de o modificare a textului pentru a obţine această exprimare. Este posibil ca deşi în mod normal caii albi să nu fi fost trimişi către miazănoapte, poate că acum au fost trimişi în direcţia aceea din cauza crizei de acolo (vezi mai sus la Ţara de la miazănoapte). În vremuri de cumpănă, agenţii Cerului se unesc pentru a aduce uşurare (vezi comentariul la Daniel 10,13).


7 Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceți-vă de cutreierați pământul!” Și au cutreierat pământul.

Cei roşi. Ebr. ’amuşşim, literal cei tari, sau cei curajoşi. Poate prin expresia aceasta profetul grupează caii de toate culorile, deşi o astfel de grupare lasă în ceaţă destinaţia cailor bălţaţi şi roşi (v. 3). Totuşi, nerăbdarea şi râvna tuturor cailor poate să fi fost ceea ce se voia accentuat în reprezentare, arătând astfel repeziciunea cu care se va interpune Cerul pentru a risipi incertitudinea şi neliniştea care predominau (vezi comentariul la v. 6).


8 El m-a chemat și mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia Mea în țara de la miazănoapte.”

Mai potolească mânia. Literal, a făcut duhul meu să se odihnească. Duhul (ebr. ruach) poate că este folosit aici în sensul de voie sau voinţă (vezi comentariul la Eclesiastul 12,7). Expresia poate că se referă la împlinirea voinţei lui Dumnezeu în Persia; adică, printr-un decret care va fi favorabil pentru iudei (vezi comentariul la Zaharia 6,6). Compară 1,11.15.


9 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Cuvântul Domnului. În v. 9-15, este descris un simbolism izbitor al lucrării lui Mesia. Lucrarea de refacere va înainta către o culminare grandioasă la venirea lui Mesia şi aşezarea împărăţiei Sale veşnice (vezi în special v. 13; vezi comentariul la cap. 1,8).


10 „Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon: Heldai, Tobia, și Iedaia – și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon.

Să primeşti. În cele opt viziuni de la 1,7-6,8, Zaharia fusese un simplu observator. Este posibil ca profetul să fi fost chemat să execute instrucţiunile date aici ca o parte a ceremoniei de inaugurare a lui Iosua ca mare preot, la data reaşezării slujbelor de la Templu.

Prinşii de război. Unii au sugerat că cei trei bărbaţi erau reprezentanţi ai iudeilor care erau încă în Babilon şi care veniseră cu daruri pentru Templu. În loc de numele lor, LXX oferă sensul simbolic al celor trei nume: bărbaţii de seamă, bărbaţii folositori şi cei care au înţeles.

Iosia. Unii au sugerat că el era fiul lui Ţefania din 2Regi 25,18 care a fost al doilea preot în cursul anilor de sfârşit ai regatului lui Iuda (Ieremia 21,1; 37,3). Totuşi, faptul că luarea Ierusalimului (vezi 2Regi 25,18-21) avusese loc cu vreo 70 ani mia înainte, face destul de improbabil faptul că Ţefania ar fi fost tatăl lui Iosia din naraţiunea de faţă, afară de cazul în care Iosia ar fi fost extrem de bătrân.


11 Să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună, și s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot.

Iosua. Vezi comentariul la cap. 3,1. Aici, marele preot Îl reprezintă pe Mesia, aşa cum în 3,1-4 el reprezintă poporul.


12 Și să-i spui: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui și va zidi Templul Domnului.

Să-i spui. Adică, lui Iosua.

Odrasla. Ebr. semach (vezi comentariul la cap. 3,8). O clară profeţie mesianică şi recunoscută ca atare de iudei.

Va odrăsli. Ebr. şamach, a creşte, a odrăsli. De la şamach este derivat şemach, cuvântul tradus Odraslă.

Va zidi Templul. Aici este prezis ceva mai mult decât Templul material terminat de Zorobabel (Ezra 6,14.15). Profetul vede casa spirituală (vezi comentariul la Zaharia 6,15; comp. 1Corinteni 3,16.17; Efeseni 2,19-22; 1Petru 2,3-5; GC 416).


13 Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.”

Va zidi. Repetarea este fără îndoială pentru accentuare.

Podoabă împărătească. Sau slava. Lui Hristos Îi aparţine slava răscumpărării neamului omenesc căzut. (GC 416).

Preot. Ca şi Melhisedec, care a avut îndoita slujbă de preot şi împărat (Luca 1,32.33; Evrei 5,5.6.10; 7,1.2.15-17; 8,1.2), Hristos va fi preot şi se va sui în cele din urmă pe tronul tatălui său David (vezi Psalmi 110,1-4). La data primei Sale veniri, Hristos S-a calificat pentru a sluji ca Mare preot în Sanctuarul ceresc (Evrei 2,17), pentru a îndepărta păcatele oamenilor şi pentru a le transforma caracterele. La a doua Lui venire El va veni pentru a domni peste ei ca Împărat (vezi comentariul la Matei 25,31).

Desăvârşită unire. Sau Sfatul păcii. Expresia aceasta descrie armonia dintre Tatăl şi Fiul în ce priveşte mântuirea omului (vezi 8T 269; GC 416, 417).


14 Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia, și pentru Hen, fiul lui Țefania, ca o aducere aminte în Templul Domnului.

Helem. Probabil acelaşi cu Heldai (v. 10)

Tobia. Vezi comentariul la v. 10.

Iedaia. Vezi comentariul la v. 10.

Pentru Hen. Literal, la [sau pentru] îndurarea [sau favoarea] fiului lui Ţefania. LXX zice pentru favoarea fiului lui Sofonie [Ţefania].


15 Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la Templul Domnului; și veți ști astfel că Domnul oștirilor M-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”

Cei ce sunt departe. Aceştia sunt neamurile care se vor alipi la Împărăţia Mesianică (vezi Isaia 11,9; 57,13). O dată cu deplina nereuşită a Israel literal, Dumnezeu îşi împlineşte acum planurile prin Biserica creştină (vezi Efeseni 2,19-22; 1Petru 2,3-5; AA 595; vezi Vol. IV, p. 28-36).

Dacă veţi asculta. Iudeii ar fi putut alcătui nucleul casei spirituale ale lui Dumnezeu. Totuşi, promisiunile făcute lor au fost condiţionate, aşa cum este clar arătat aici. Cu toate acestea, în ciuda nereuşitei omului, planurile lui Dumnezeu vor merge mereu înainte şi vor fi realizate prin aceia din orice naţiune care constituie casa Lui spirituală astăzi (vezi p. 35, 36).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

12 AA 595; GC 415

12, 13 DA 166; PK 695; 8T 269

13 GC 416, 417; PP 63

15 AA 595