1 Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care-l trezești din somnul lui.

M-a trezit. Incidentul acesta marchează trecerea de la o viziune la alta. Profetul era probabil într-o stare de adâncă meditaţie, iar acum atenţia lui este îndreptată către o nouă prezentare simbolică. Compară Daniel 8,18; 10,8.9; vezi comentariul la cap. 1,8.


2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, și iată că este un sfeșnic cu totul de aur, și deasupra lui, un vas cu untdelemn, și pe el, șapte candele cu șapte țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului.

Sfeşnic. Simbolismul este evident împrumutat de la sfeşnicul din Sanctuar. Cel din vechiul tabernacol avea şapte candele (Exod 25,31-40). Templul lui Solomon avea zece candelabre; cinci pe dreapta şi cinci pe stânga (1Regi 7,49). Actualul sfeşnic nu este, totuşi, ca cel dinainte şi poartă propria învăţătură distinctivă.

Vas. Acesta conţinea untdelemnul, cu care erau alimentate cele şapte candele prin şapte ţevi.


3 Și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, și altul, la stânga lui.”

Măslini. Potrivit cu v. 12, aceşti pomi ofereau ulei vasului central, care, la rândul lui, aproviziona candelele.


4 Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”

Verset ce nu a fost comentat.


5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”

Verset ce nu a fost comentat.


6 Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oștirilor!

Zorobabel. Pentru identitatea şi lucrarea lui Zorobabel, vezi Ezra 2,1-4.5; vezi de asemenea

p. 1073. Zorobabel reprezintă aici conducerea şi administraţia civilă după cum Iosua (Zaharia 3,1) reprezintă conducerea religioasă a naţiunii.

Prin Duhul Meu. Untdelemnul dat de măslini (v. 3) simboliza Duhul Sfânt (vezi COL 408). Numai harul divin putea birui toate obstacolele cu care se confruntau constructorii (vezi Vol. IV, p. 1073) Ierusalimului. Zorobabel şi asociaţii lui erau deprimaţi de slaba lor capacitate şi de sărăcia mijloacelor pentru a duce mai departe lucrarea de restaurare împotriva opoziţiei duşmanilor lor. Viziunea arată că planurile lui Dumnezeu pentru Israel vor fi realizate nu prin tărie sau prin putere omenească, ci prin propriul Său Duh şi prin propria Sa putere.


7 Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!”

Munte mare. Simbolul dificultăţilor aparent invincibile pe care Zorobabel avea să le întâmpine în îndeplinirea scopului său (vezi comentariul la Isaia 2,2). Piatra cea mai însemnată. Zorobabel este asigurat că va sfârşi lucrarea de refacere punând piatra cea mai însemnată sau piatra unghiulară, pe construcţie. Compară 7T 170. Strigătelor. Acestea sunt fără îndoială strigăte de bucurie ale acelora care erau de faţă la aşezarea pietrei unghiulare.


8 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Verset ce nu a fost comentat.


9 „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi; și veți ști că Domnul oștirilor M-a trimis la voi.

Au întemeiat. Sau Au pus temelia. Vezi comentariul la Ezra 3,8.

Isprăvi. Vezi comentariul la Ezra 6,15.


10 Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul.”

Ziua începuturilor slabe. Adică slabul progres atins până acum. Vor privi cu bucurie. Sau Se vor bucura. Adică, la realizarea a ceea ce părea cu neputinţă. Aceşti şapte. Propoziţia poate fi tradusă: Aceşti şapte sunt ochii lui Iehova alergând încoace

şi încolo pe tot pământul. Referirea este fără îndoială la acela şapte candele (v. 2). Ele sunt aici un simbol al atotştiinţei şi omniprezenţei divine. Cel ce păzeşte pe Israel nici nu dormitează, nici nu doarme (Psalmi 121,4). De pe marele Lui tron de sus, El supraveghează treburile pământului şi realizează planurile voii Sale. Nimic nu scapă luării Lui aminte (vezi Psalmi 139,1-12; vezi comentariul la Daniel 4,17).


11 Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?”

Ce înseamnă aceşti? Semnificaţia celor doi măslini (v. 3) încă nu fusese explicată.


12 Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”

Verset ce nu a fost comentat.


13 El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis:

Verset ce nu a fost comentat.


14 „Aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ.”

Doi unşi. Ei sunt descrişi ca stând înaintea Domnului. În mod simbolic măslinii dădeau untdelemn pentru candele (v. 12). Untdelemnul este un simbol al Duhului Sfânt (vezi comentariul la

v. 6). Prin urmare unşii sunt unelte cereşti prin care Duhul Sfânt este dat fiinţelor omeneşti care sunt cu totul consacrate servirii Lui. Misiunea celor doi unşi este de a duce lumină şi putere poporului lui Dumnezeu (TM 510). Se aşteaptă de la aceia care primesc o astfel de împărtăşire cerească ca la rândul lor să transmită aceste binecuvântări altora.

Ioan în Apocalipsa, de asemenea menţionează doi măslini şi îi pune în paralelă cu cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului (Apocalipsa 11,4). Prin simbolurile acestea el îi identifică pe cei doi martori care reprezintă Scripturile Vechiului şi Noului Testament (GC 267). Astfel, cu toate că cei doi profeţi au văzut simboluri asemănătoare, semnificaţia acestor două simboluri nu a fost identică.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1–14COL 407, 408; CS 261; TM 188, 377; 6T 296, 458, 459 1–4COL 407; TM 509 1–6PK 593 1–96T 458 2, 3 COL 418; 6T 11, 116, 117, 123; 7T 249 6 AA 17; COL 67, 407, 408; Ev 19; GC 232, 529; GW 251, 383; LS 202; PK 596; TM 188, 264, 509, 512; 2T 608; 4T 535; 5T 668; 6T 50, 74; 7T 90; WM 177 7 PK 594, 595; 7T 170 9 PK 595, 596 10 CS 48; PK 595; 7T 169 10–146T 459 11 TM 510 11–14CW 114; Ev 282; MM 184; PK 593; TM 338, 340; 6T 11, 116, 117, 123; 7T 148, 154, 249 12 COL 407; 7T 195 14 COL 408; TM 510