1 Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire!…

Cetatea vărsătoare de sânge. Un loc unde sângele era vărsat din belşug şi aparent fără vreo mustrare de conştiinţă (vezi Ezechiel 24,6.9; Habacuc 2,12). Monumentele asiriene descriu din belşug cum prizonierii erau jupuiţi, decapitaţi şi traşi în ţeapă de vii, sau spânzuraţi de mâini şi de picioare pentru a muri de o tortură lentă. Acestea, precum şi alte practici inumane dau la iveală cruzimea acestei naţiuni. Inscripţiile lor împărăteşti înfăţişează mereu exaltarea produsă de numărul duşmanilor ucişi, al prizonierilor luaţi, al cetăţilor rase de pe faţa pământului şi jefuite, al ţinuturilor pustiite şi al pomilor roditori distruşi.

Răpire. Ebr. perez, un act de violenţă, denotă violenţa asirienilor în purtarea loc cu popoarele biruite. Ultima propoziţie a v. 1 arată că această răpire şi jefuire a victimelor ei de către conducătorii Ninivei practic nu mai înceta (vezi Isaia 33,1).


2 Auziți pocnetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și durduitul carelor!

Pocnetul. Profetul descrie aici sunetele înaintării armatelor asediatoare, tot aşa cum descrisese deja înfăţişarea lor externă (cap. 2,3.4). El aude, ca să zicem aşa, pocnetul biciului conducătorilor carelor, uruitul roţilor carelor, galopul cailor şi înaintarea carelor.


3 Se aruncă năvalnici călăreții, scânteiază sabia, fulgeră sulița… O mulțime de răniți!… Grămezi de trupuri moarte!… Morți fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morți!…

Mulţime. Atât de mulţi au fost ucişi, încât războinicii vii se împiedică de ei, şi înaintează cu întârziere.


4 Din pricina multelor curvii ale curvei plină de farmec, fermecătoare iscusită, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei.

Curvii. O exprimare folosită figurat cu privire la idolatrie (vezi Ezechiel 23,27; Osea 1,2; 4,12.13; 5,4). Idolatria a fost un alt motiv al căderii Asiriei. Întrucât idolatria asiriană era josnic de imorală, a o desemna prin termenul curvii era de două ori mai adecvat (vezi comentariul la 2Regi 9,22).


5 „Iată, am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor, îți voi ridica poalele peste cap ca să-ți vadă neamurile goliciunea, și împărățiile, rușinea.

Pe tine. Sau Împotriva ta. Vezi comentariul la cap. 2,13.

Domnul oştirilor. Vezi comentariul la Ieremia 7,3.

Îţi voi ridica poalele. Literal descoperi poalele (vezi Isaia 3,17; 47,3; Ezechiel 16,37; vezi comentariul la Ieremia 13,26). Din cauza curviilor ei (vezi Naum 3,4), Dumnezeu avea să o pedepsească în modul cel mai înjositor, ca pe o prostituată.


6 Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară.

Murdării. Ebr. shiqqus, ceva detestabil, în general folosit cu privire la lucrurile legate de cultul idolatru.

De ocară. LXX zice o pildă publică (vezi Matei 1,19). Continuând imaginea curvei (Naum 3,4), profetul prezice că Ninive va suferi înjosirea şi tratamentul rău pe care o asemenea femeie ar primi-o de la mojicime (vezi Ezechiel 16,37-40).


7 Toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice: „Ninive este nimicită! Cine o va plânge? Unde să-ți caut mângâietori?

Vor fugi. O imagine arătând pedeapsa extremă care va veni asupra Ninivei, încât priveliştea îngrozitoare va determina privirile să se întoarcă de acolo.

Cine o va plânge? O întrebare retorică arătând că nimeni nu se va întrista după ea întrucât merita să fie pedepsită (vezi Ieremia 15,5.6).


8 Ești tu mai bună decât No-Amon, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea?

No-Amon. Cetatea zeului egiptean Amen; adică cetatea Teba în Egiptul de Sus (vezi Ieremia 46,25; Ezechiel 30,14-16). Această vestită cetate, cu mormintele ei regale, cu coloşii şi sfincşii ei, cu marile ei temple de la Karnak şi Luxor cu coloanele şi colonadele lor masive, era superb situată pe Nil, precum Ninive era pe Tigru. Naum o avertizează aici pe Ninive că înaintea Cerului, ea nu este mai bună decât Teba şi poate cu uşurinţă să-i împărtăşească soarta. Teba fusese distrusă în 663 î.Hr., de Asurbanipal, împăratul Asiriei.

Marea. Termenul se referă aici la râul Nil. În Vechiul Testament, fluviile mari erau uneori numite mări (vezi Isaia 19,5; Ieremia 51,36). Propoziţia finală înseamnă simplu că Nilul cu canalele lui constituiau zidurile, sau sistemul defensiv al Tebei.


9 Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei.

Etiopia. Sau, Cuş, în principal Nubia clasică sau Sudanul modern (vezi comentariul la Geneza 10,6). Regele care domnea peste Egipt pe vremea nimicirii Tebei a fost Tanutamon, urmaşul şi nepotul lui Taharka, biblicul Tirhaca. În Vechiul Testament este numit împăratul Etiopiei (vezi comentariul la 2Regi 19,9), întrucât aparţinea Dinastiei a Douăzeci şi cincia sau Etiopiană a Egiptului (vezi Vol. II, p. 52, 53).

Egiptenii. Sau Egiptul. Egiptul propriu-zis, al cărui popor, unit cu Nubienii, constituiau o putere care era infinită, sau fără număr, ca să zicem aşa (2Cronici 12,3). Put. Mulţi egiptologi consideră că se referă la Punt, însă asiriologii consideră că este o parte din Libia (vezi comentariul la Ezechiel 27,10). Libienii. Literal Lubim. (vezi comentariul la 2Cronici 12,3).


10 Și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie; și pruncii ei au fost zdrobiți în toate colțurile ulițelor; au aruncat sorțul asupra fruntașilor ei, și toți mai marii ei au fost aruncați în lanțuri.

A trebuit să plece. Puterea Tebei şi resursele ei aparent nelimitate, incluzând ajutorul aliaţilor ei, n-a izbăvit-o de la cucerire (vezi comentariul la v. 8).

Zdrobiţi. Parte din tratamentul crud aplicat în mod obişnuit cetăţilor biruite în vremurile de demult (vezi 2Regi 8,12; Psalmi 137,9; Isaia 13,16).


11 Și tu te vei îmbăta, te vei ascunde; și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului!

Şi tu. Profetul se întoarce către Ninive.

Te vei ascunde. Sensul aici este probabil că Ninive nu va da pe faţă nici o putere pentru a rezista.


12 Toate cetățuile tale sunt niște smochini cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce.
13 Iată, poporul tău este ca femeile în mijlocul tău; porțile țării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi; focul îți mistuie zăvoarele!

Femeile. Bărbaţii asirieni până aici curajoşi şi bravi urmau să fie ca femeile, în sensul că nu vor mai fi în stare să reziste şi să înfrângă armatele asediatoare (vezi comentariul la Osea 10,5).


14 Scoate-ți apă pentru împresurare! Drege-ți întăriturile! Calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă!

Drege-ţi. Adică să întărească acele puncte ale fortificaţiilor care ar putea fi slabe. Profetul, vorbind cu o nuanţă de ironie, îndeamnă Ninive să facă tot posibilul pentru a se pregăti în vederea unui asediu îndelungat şi greu.


15 Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște lăcuste, căci te-ai înmulțit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele!

Acolo. În ciuda oricăror măsuri luate pentru a întări locurile slăbite ale fortificaţiilor, focul va mânca de-a dreptul cetatea. Arheologii au arătat clar că profeţia aceasta a fost împlinită literal.

Lăcuste. Sau omidă. Ebr. yeleq, stadiul târâtor, fără aripi al lăcustei (vezi Psalmi 105,34; Ieremia 51,14.27; Ioel 1,4; 2,25). Evident că profetul a folosit imaginea aceasta aici şi în versetul următor pentru a arăta că distrugerea Ninivei va fi la fel de bruscă şi deplină ca aceea săvârşită asupra vegetaţiei de aceste insecte.

Te-ai înmulţit. Chiar dacă Asirienii şi-ar îngrămădi oştiri la fel de numeroase ca hoardele de omizi, sau de lăcuste, nu vor reuşi nicidecum.


16 Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care își întind aripile și zboară.

Negustorii tăi. Ninive era aşezată avantajos pentru a face un comerţ extins cu alte ţări. Dar aceste legături comerciale nu-i vor sluji la nimic. Distrugerea adusă de duşmanii ei va fi rapidă şi deplină.


17 Voievozii tăi sunt ca lăcustele, mai marii tăi ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară, și nu se mai cunoaște locul unde erau.

Voievozii tăi. Ebr. ţaphsarim, scriitori de tăbliţe, sau scribi (vezi comentariul la Ieremia 31,27). Termenul folosit aici înseamnă ofiţeri militari de rang superior. Aceşti slujbaşi oficiali sunt adesea înfăţişaţi pe monumente. După cum lăcustele devin inactive pe vreme de răcoare, tot aşa conducătorii şi slujbaşii asirieni vor deveni neputincioşi în criza cetăţii. Singurul lucru care îi mai rămânea armatei asiriene era să zboare, adică să piară şi să dispară.


18 În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, și vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți, și nimeni nu-l mai strânge.

Păstorii tăi dorm. Conducătorii naţiunii sunt reprezentaţi aici fie ca adormiţi faţă de responsabilităţile lor, fie ca fiind ucişi în bătălie, dormind somnul morţii. Risipit. O dată ce conducătorii nu mai sunt, oamenii Ninivei nu le mai pot opune o rezistenţă eficientă duşmanilor lor.


19 Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac! Toți cei ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?”

Nu se clatină. Literal, fără uşurare, sau fără ajutor.

Vor auzi de tine. Ebr. shema?, un raport (vezi Geneza 29,13; Exod 23,1; Deuteronom 2,25; etc.). La vestea căderii Ninivei, naţiunile înconjurătoare sunt descrise ca bătând din palme de bucurie deoarece aceasta va însemna sfârşitul neîncetatei răutăţi şi a asupririi neobosite. Profetul îşi încheie solia într-o notă de certitudine şi finalitate. Asiria îşi avusese timpul de har, dar acum este în zadar să mai primească îndurare.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1 PK 265

1–5PK 363

19 PK 265