1 Nimicitorul pornește împotriva ta, Ninive; păzește cetățuia! Ia seama la drum! Întărește-ți coapsele! Adună-ți toată puterea!…

Nimicitorul. Din nou profetul se adresează poporului asirian (vezi comentariul la cap. 1,14), avertizându-l de viitorul lui plin de necazuri. Contextul face evident (cap. 1,1; 2,1.8; 3,1 etc.) că în cap. 2 se descrie căderea Ninivei.

Porneşte împotriva ta. Când oştile asediatoare înconjoară cetatea, locuitorii ei vor vedea şi vor simţi clar primejdia în care se află. Păzeşte cetăţuia. Pe un ton uşor ironic profetul îi îndeamnă pe locuitorii din Ninive să se pregătească pentru asediul final al cetăţii, chiar dacă astfel de pregătiri vor fi în zadar.


2 Căci Domnul așază iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii și le-au stricat butucii de vie…

Aşează iarăşi. Ebr. shub, un cuvânt care înseamnă şi a readuce, a reîntoarce. Ambele idei par să se încadreze în context. Slava lui Iacov poate fi privită fie ca fiind îndepărtată mai înainte de asirieni, sau ca acum fiind restaurată prin nimicirea asirienilor.

Jefuitorilor. Asirienii au ucis şi jefuit poporul ales al lui Dumnezeu, iar la rândul lor vor fi ucişi şi jefuiţi de biruitorii lor.


3 Scuturile vitejilor săi sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură; fulgeră carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de luptă, și sulițele se învârtesc.

Vitejilor. Probabil o referire la asediatorii Ninivei.

Roşi. Poate că scuturile erau vopsite astfel, sau îmbrăcămintea lor de bronz şi de aramă le făceau să apară roşii. S-ar putea ca sensul să fie că scuturile vor deveni roşii de sângele celor ucişi.

Fulgeră. Ebr. peladoth, un cuvânt care apare în Vechiul Testament numai aici şi cu un sens incert. Unii, dintr-o comparaţie cu araba şi persana, sugerează înţelesul de oţel, expresia fiind astfel tradusă cu focul oţelului. Totuşi, derivarea este îndoielnică. Printr-o modificare în ebraică, se poate obţine traducerea Carele lucesc ca o flacără. Duşmanul biruitor nu va căuta să pună mâna pe cetate prin vicleşug, profetul zugrăveşte impresionant o scenă de strălucire scânteietoare. Referirea ar putea fi la podoabele carelor, la armele ostaşilor, la harnaşamentul cailor, toate strălucind în soare şi urmând să dea înfăţişarea unor fulgere de foc.

Pregătiri. Referirea este probabil la Dumnezeu, care este prezentat ca adunând armata pentru luptă (vezi Isaia 13,4; vezi comentariul la Isaia 13,6). Unii consideră că este vizat comandantul forţelor duşmane.

Suliţele se învârtesc. Ebr. beroshim, identificat ca ienupărul fenician, la fel cu chiparosul. O schimbare a unei singure consoane în ebraică (vezi Vol. I, p. 25, 26) dă exprimarea cai de călărie fugari, cai de război. Schimbarea aceasta este susţinută de LXX, care spune aici: Caii vor fi aruncaţi în învălmăşeală. Ebr. ra?al se învârtesc, poate fi redat tremură. Într-o altă traducere găsim şi varianta caii de război sar în două picioare.


4 Duruiesc carele pe ulițe, se năpustesc unele peste altele în piețe; parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele…

Carele. Ebr. rekeb, vehicule cu două roţi de diferite tipuri, trase de cai. Carul era folosit în mod exclusiv pentru scopuri militare (vezi comentariul la Exod 14,9) şi pentru ocazii statale (vezi comentariul la Geneza 41,43). Cu toate că există dovezi arheologice că se foloseau carele şi pentru a transporta slujbaşi guvernamentali în misiuni statale, nu există absolut nimic care să indice că ele erau folosite şi pentru transport particular obişnuit.

Duruiesc. Literal, a se purta nebuneşte, de la o rădăcină ebraică însemnând a fi lovit de lună.

Unele peste altele. Sau Unele împotriva altora. Aici este indicată forţa copleşitoare a armatelor care atacă Ninive. Vehiculele de război se vor năpusti unele împotriva altora. Întregul context al acestui capitol arată lămurit că Naum zugrăveşte aici într-un limbaj viu cucerirea Ninivei.

Făclii. Ebr. lappidim, cuvântul obişnuit pentru torţe sau lămpi (Geneza 15,17; Judecători 7,16 etc.; vezi comentariul la Naum 2,3).


5 El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor; aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare…

Oamenii lui cei viteji. Literal, puternicii lui. Evident împăratul asirian le ordonă comandanţilor armatei sale să apere zidurile cetăţii. Într-o grabă confuză, sau într-o stare de parţială trezie, se poticnesc în mersul lor.

Apărarea. Ebr. sokek, însemnând o baricadă.


6 Porțile de la râuri sunt deschise, și palatul se prăbușește!…

Porţile. Aici fie o referire figurată la asalturile inamicului fie o referire la inundarea literală a cetăţii. Totuşi, amănuntele sunt puţine. Unii susţin că profeţia şi-a găsit împlinirea în incidentul descris de către istoricul grec Diodor (ii, 26, 27), care raportează că Ninive a fost capturată datorită unei revărsări neobişnuite a Eufratului (Tigrului?), care a distrus o parte din zid şi a deschis cetatea înaintea Mezilor şi a Babilonienilor.

Se prăbuşeşte. Literal Se topeşte. Probabil se topeşte trebuie luat figurat, însemnând că palatul va fi slăbit, incapabil să opună vreo rezistenţă substanţială inamicului.


7 S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca niște turturele și se bat în piept.

S-a isprăvit cu ea. Sau Şi Huzzab este dus prizonier. Înţelesul cuvântului transliterat Huzzab este incert. S-au propus diferite interpretări. Unii îl traduc ca verb, a decretat. Alţii îl consideră un substantiv, doamnă. Alţii, la rândul lor, îl consideră un nume propriu, fie al unei regine asiriene, fie ca un nume personificând însăşi cetatea Ninive. Genul feminin este indicat de verbul ebraic cu care el este asociat.

Se vaită. Ebr. nahag. Cuvântul acesta înseamnă a se jeli, sau a se văicări.

Turturele. Sau Glasuri de porumbei. Adică slujnicele se vor jeli ca nişte porumbei (vezi Isaia 38,14; 59,11; Ezechiel 7,16).

Se bat în piept. Literal, bătând ca în tobă, adică aşa cum se bate într-o tamburină sau tobă de mână (vezi Vol. III, p. 30). Bătaia pieptului descrie în mod expresiv o întristare adâncă şi amară (vezi Luca 18,13; 23,48).


8 Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă… Dar, iată-i că fug!… „Stați! Stați! Opriți-vă!…” Dar niciunul nu se întoarce…

Ninive. Ebraica v. 8 este obscură.


9 Jefuiți argintul! Jefuiți aurul! Acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății de lucruri scumpe!

Comori nesfârşite. Surse greceşti afirmă că prăzile de argint şi de aur luate de la Ninive au fost neobişnuit de mari în cantitate şi valoare. Nu este surprinzător ca biruitorii să fi găsit o pradă atât de bogată în cetatea care îi jefuise atât de adesea pe alţii (vezi 2Regi 15,19.20; 16,8.9.17.18; 17,3; 18,14-16; etc.).


10 Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot! Inima îi e mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele suferă și toate fețele au îngălbenit.

Jefuită, pustiită şi stoarsă de tot. Ebr. buqah umebuqah umebullaqah, o puternică aliteraţie care descrie deplina ruină a Ninivei (vezi comentariul la Amos 5,5).

Inima îi este mâhnită. Sau I se topeşte. O exprimare care denotă spaimă şi deznădejde

(vezi Iosua 7,5; Isaia 13,7; Ezechiel 21,7).

Îi tremură genunchii. Vezi Daniel 5,6.

Au îngălbenit. Vezi comentariul la Ioel 2,6.


11 Unde este acum culcușul acela de lei, pășunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu fără să-i tulbure nimeni?

Culcuşul acela de lei. În v. 11 şi 12, profetul foloseşte imaginea unui leu pentru a descrie puterea Asiriei (vezi Ieremia 50,17; PK 265; vezi comentariul la Ieremia 4,7). El arată într-un mod viu cum Ninive, prin cuceririle ei, aduna destule prăzi pentru poporul ei.


12 Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; își umplea vizuinile de pradă, și culcușurile, cu ce răpise.
13 „Iată că am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor; în fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară, și nu se va mai auzi glasul solilor tăi.”

Pe tine. Sau Împotriva ta. Vezi Naum 3,5; Ieremia 51,25; Ezechiel 38,3. Distrugerea Ninivei a venit după expirarea timpului de probă ce-i fusese acordat fără să vină la o pocăinţă de durată. Răbdarea divină încetase (vezi PK 364).

Domnul oştirilor. Vezi comentariul la Ieremia 7,3.

Puii tăi de lei. Aici este vorba, evident, de războinicii cetăţii (vezi comentariul la v. 11).

Solilor. Probabil o referire la aceia care duceau poruncile împărăteşti la conducătorii civili şi militari (vezi 2Regi 18,17-19; 19,23).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

10 GC 641

10, 11 PK 364