1 În al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda, și le-a luat.

În al patrusprezecelea an. Capitolul acesta marchează începutul unei noi secţiuni a cărţii lui Isaia. Capitolele 36 – 39 au un caracter mai degrabă istoric decât profetic, ocupându-se de invazia lui Sanherib, boala lui Ezechia, şi vizita trimişilor lui Merodac-baladan. Capitolele acestea sunt paralele şi în mare măsură identice cu 2Regi 18,13-20,19, la care, în general, trebuie să ne raportăm pentru discuţie.

S-a suit. Vezi comentariul la 2Regi 18,13. Sanherib a devenit împărat al Asiriei în 705 î.Hr., şi a întreprins cea dintâi campanie a sa împotriva cetăţilor lui Iuda în 701. În raportul său cu privire la această campanie, în care el pretinde că a cucerit 46 de cetăţi întărite cu ziduri, din Iuda, el înşiră printre motivele sale de a face această expediţie: 1) faptul că Ezechia refuzase să se supună jugului asirian; 2) că el ceruse ajutor de la Egipt şi Etiopia; şi 3) că îi ajutase pe filistenii din Ecron în răzvrătirea lor împotriva Asiriei, şi închisese pe regele lor Padi, care fusese credincios faţă de Asiria.


2 Și împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabșache cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul ogorului înălbitorului.

A trimes... pe Rabşache. Vezi comentariul la 2Regi 18,17.19. Acesta era titlul marelui paharnic al împăratului asirian. El era un ofiţer important din armată, asociat cu tartan-ul şi cu rabsaris-ii, la conducerea forţelor asiriene trimise împotriva Ierusalimului.

Lachis. Vezi comentariul la 2Regi 18,14.

Iazului se sus. Vezi comentariul la 2Regi 18,17.


3 Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logofătul Șebna și cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul (arhivarul).

Eliachim. Vezi comentariul la 2Regi 18,18.


4 Rabșache le-a zis: „Spuneți lui Ezechia: „Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: „Ce este încrederea aceasta pe care te bizui?”

Pe care te bizui. Vezi comentariul la 2Regi 18,19.


5 Eu îți spun că acestea sunt vorbe în vânt: pentru război trebuie chibzuință și putere. În cine ți-ai pus, dar, încrederea, de te-ai răsculat împotriva mea?

Eu îţi spun. În loc de Eu îţi spun, aproape 20 de manuscrise vechi ebraice, sulul 1QIsa de la Marea Moartă şi pasajul paralel din 2Regi 18,20 zic: Tu spui. Prima parte a versetului zice literal: Tu spui: desigur cuvântul buzelor, plan şi tărie pentru război, însemnând: Tu spui: Desigur, planurile şi tăria [noastră sunt corespunzătoare] pentru război.

Pentru război... putere. Vezi comentariul la 2Regi 18,20. Ezechia fusese plătitor de tribut Asiriei, ca şi tatăl său Ahaz înainte de el (2Regi 16,7.8). Refuzul său de a mai plăti tribut adusese armatele asiriene împotriva sa.


6 Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă, care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea! Așa este faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el.

Trestie ruptă. Vezi comentariul la 2Regi 18,21.


7 Dar poate că îmi vei spune: „Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru!” Dar nu este El acela ale cărui înălțimi și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: „Să vă închinați înaintea acestui altar”?”

Le-a îndepărtat. Vezi comentariul la 2Regi 18,22; comp. 2Cronici 31,1.


8 Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și-ți voi da două mii de cai; să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalece pe ei!

Două mii de cai. Vezi comentariul la 2Regi 18,23. Este clar că Iuda nu avea cavalerie instruită. Asirienii râdeau de Ezechia pentru îndrăzneala de a li se împotrivi când el era atât de jalnic de slab în acest important domeniu de înzestrare militară.


9 Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii, dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Și totuși tu îți pui încrederea în Egipt pentru care și pentru călăreți.

Îţi pui încrederea în Egipt. Vezi comentariul la 2Regi 18,21.24. Isaia îi mustrare mai înainte pe conducătorii lui Iuda pentru faptul că-şi puseseră încrederea în echipamentul militar şi într-o alianţă cu Egiptul (Isaia 30,1-4; 31,1), şi-i avertizase că încrederea lor în Egipt urma să fie zadarnică (cap. 30,7; 31,3).


10 Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis: „Suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o!”

Domnul mi-a zis. Vezi comentariul la 2Regi 18,25. Într-una din inscripţiile lui, Sanherib pretinde să fi cerut aprobarea divină a zeului Aşur pentru a merge împotriva vrăjmaşilor săi.


11 Eliachim, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: „Vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem; nu ne vorbi în limba evreiască, în auzul poporului care este pe zid.”

Limba aramaică. Vezi comentariul la 2Regi 18,26. scopul trimişilor asirieni era de a-i ridica pe locuitorii Ierusalimului împotriva regelui lor şi de a-i înspăimânta să se supună.


12 Rabșache a răspuns: „Oare stăpânului tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Nu m-a trimis el să le spun oamenilor acestora care șed pe zid ca să-și mănânce balega și să-și bea udul împreună cu voi?”

Şed pe zid. Vezi comentariul la 2Regi 18,27. Trimişii lui Sanherib se prefăceau că ei aveau mai mult interes pentru binele locuitorilor Ierusalimului decât Ezechia. Ce însemna pentru Sanherib dacă într-un asediu prelungit oamenii urmau să-şi mănânce propriile fecale şi să-şi bea propria urină? Singura cale pentru a evita o astfel de soartă, spuneau ei, era ca oamenii să se ridice împotriva regelui lor.


13 Apoi Rabșache a înaintat și a strigat cu toată puterea lui în limba evreiască: „Ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei!

Limba evreiască. Vezi comentariul la 2Regi 18,28.


14 Așa vorbește împăratul: „Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească.

Nu vă lăsaţi amăgiţi. Vezi comentariul la 2Regi 18,29. Rabşache îl descrie pe Ezechia ca pe un înşelător vanitos şi egoist căruia nu-i păsa de binele poporului său.


15 Nu vă lăsați mângâiați de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă zice: „Domnul ne va izbăvi, și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.”

Nu vă lăsaţi mângâiaţi de Ezechia. Vezi comentariul la 2Regi 18,13. Dacă asirienii nu reuşeau să îndepărteze poporul de Dumnezeu, nu-l puteau aduce sub influenţa lor. Problema era deci clar identificată – loialitate faţă de Dumnezeu sau alianţă cu împăratul asirian. Provocarea lui Sanherib era de fapt o sfidare a lui Dumnezeu Însuşi.


16 Nu ascultați pe Ezechia. Căci așa vorbește împăratul Asiriei: „Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie, și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, și va bea apă din fântâna lui,

Faceţi pace cu mine. Vezi comentariul la 2Regi 18,31. Rabşache făcea făgăduinţe grandioase cu privire la ce va aduce o necredincioşie faţă de Ezechia şi o supunere faţă de Sanherib.


17 până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii.”

Ca a voastră. Vezi comentariul la 2Regi 18,32. Dacă Sanherib ar fi avut de gând să dea poporului lui Iuda răsplătirile pe care le făgăduia, i-ar fi lăsat în propria lor ţară. Ameninţarea lui de a-i duce într-o ţară depărtată dovedea că vorbele lui erau o bătaie de joc, iar făgăduinţele sale erau deşarte.


18 Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, când vă zice: „Domnul ne va izbăvi.” Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei?

Dumnezeii. Vezi comentariul la 2Regi 18,32.


19 Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Și unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea?

Hamatului. Vezi comentariul la 2Regi 18,34. Samaria căzuse în mâinile asirienilor cu doar 22 de ani înainte de prezentul atac contra lui Iuda. Faptul că oraşul capitală al regatului nordic nu fusese în stare să-i reziste puterii asiriene era considerat dovada supremă că Ierusalimul va cădea la rândul său.


20 Dintre toți dumnezeii acestor țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?”

Dintre toţi dumnezeii. Vezi comentariul la 2Regi 18,35.


21 Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns o vorbă; căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeți!”

Au tăcut. Vezi comentariul la 2Regi 18,36. Nu exista nici un răspuns eficient pe care un omul să-l poată da arogantului sol asirian. Singur Dumnezeu putea să dea răspunsul cuvenit şi Ezechia avea încredere că El va răspunde. Nimic din ce ar fi putut spune evreii trimişilor nu l-ar fi putut abate pe Sanherib de la planul său şi de aceea Ezechia le poruncise cu înţelepciune să tacă.


22 Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna, logofătul, și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia cu hainele sfâșiate și i-au spus cuvintele lui Rabșache.

Cu hainele sfâşiate. Vezi comentariul la 2Regi 18,37.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

11, 13–20PK 353

21, 22 PK 354