1 A csapás után így szólt az ÚR Mózeshez és Eleázárhoz, Áron pap fiához:

2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét húszesztendőstől fölfelé, atyáik háza népe szerint. Mindenkit, aki hadra fogható Izráelben.

3 Mózes és Eleázár, a pap tehát így szólt hozzájuk Móáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben:

4 Vegyétek számba a népet, húszesztendőstől fölfelé, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek. Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptom földjéről, ezek voltak:

5 Izráel elsőszülöttje Rúben. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a hanóki nemzetség, Pallútól a pallúi nemzetség.

6 Hecróntól a hecróniak nemzetsége, Karmitól a karmiak nemzetsége.

7 Ezek a rúbeni nemzetségek. Számuk negyvenháromezer-hétszázharminc.

8 Pallú fia volt Eliáb.

9 Eliáb fiai pedig Nemuél, Dátán és Abirám. Ez a Dátán és Abirám a gyülekezet főemberei voltak, akik Kórah csoportjával együtt föllázadtak Mózes és Áron ellen, az ÚR ellen támadva.

10 Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal annak a csoportnak a halálakor, mikor intő például a tűz kétszázötven férfit megemésztett.

11 De Kórah fiai nem haltak meg.

12 Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltól a nemuéli nemzetség, Jámíntól a jámíni nemzetség, Jákíntól a jákíni nemzetség.

13 Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség.

14 Ezek Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz.

15 Gád fiai nemzetségeik szerint ezek: Cefóntól a cefóni nemzetség, Haggitól a haggi nemzetség, Súnitól a súni nemzetség.

16 Oznitól az ozni nemzetség, Éritől az éri nemzetség,

17 Aródtól az aródi nemzetség, Arélitól az aréli nemzetség.

18 Ezek Gád fiainak nemzetségei, szám szerint negyvenezer-ötszáz.

19 Júda fiai: Ér és Ónán. De Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén.

20 Júda fiai pedig nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától a sélái nemzetség, Pérectől a péreci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség.

21 Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól a hecróni nemzetség, Hámúltól a hámúli nemzetség.

22 Ezek Júda nemzetségei, szám szerint hetvenhatezer-ötszáz.

23 Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek: Tólától a tólái nemzetség, Púvától a púvai nemzetség,

24 Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség.

25 Ezek Issakár nemzetségei, szám szerint hatvannégyezer-háromszáz.

26 Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség.

27 Ezek Zebulon nemzetségei, szám szerint hatvanezer-ötszáz.

28 József fiai nemzetségeik szerint ezek: Manassé és Efraim.

29 Manassé fiai: Mákírtól a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség.

30 Ezek Gileád fiai: Íezertől az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség.

31 Aszriéltól az aszriéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség.

32 Semidától a semidái nemzetség és Héfertől a héferi nemzetség.

33 Celofhádnak pedig, Héfer fiának nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.

34 Ezek Manassé nemzetségei; a számuk ötvenkétezer-hétszáz.

35 Efraim fiai pedig nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség.

36 Sútelah fia volt Érán, akitől az éráni nemzetség való.

37 Ezek Efraim fiainak nemzetségei, szám szerint harmickétezer-ötszáz. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint.

38 Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek: Belától a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahirámtól az ahirámi nemzetség.

39 Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség.

40 Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség.

41 Ezek Benjámin fiai nemzetségeik szerint; a számuk összesen negyvenötezer-hatszáz.

42 Ezek Dán fiai nemzetségeik szerint: Súhámtól a súhámi nemzetség. Ezek Dán nemzetségei: nemzetségeik szerint

43 a súhámiak minden nemzetsége, szám szerint hatvannégyezer-négyszáz.

44 Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a jimnái nemzetség, Jisvitől a jisvi nemzetség, Beriától a beriai nemzetség.

45 Beria fiaitól: Hebertől a heberi nemzetség, Malkiéltól a malkiéli nemzetség.

46 Ásér leányának a neve Szerah volt.

47 Ezek Ásér fiainak nemzetségei, szám szerint ötvenháromezer-négyszáz.

48 Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek: Jahceéltől a jahceéli nemzetség, Gúnitól a gúni nemzetség.

49 Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség.

50 Ezek Naftáli fiai nemzetségeik szerint. Számuk negyvenötezer-négyszáz.

51 Ez Izráel fiainak száma: hatszázegyezer-hétszázharminc fő.

52 Azután így szólt az ÚR Mózeshez:

53 Ezek között kell fölosztani a földet örökségül, neveik és számuk szerint.

54 A nagyobb létszámúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb létszámúnak pedig kisebbet. Mindegyik az ő száma szerint kapjon örökséget.

55 De sorsvetéssel osszátok föl a földet. Atyjuk törzseinek nevei szerint örököljenek.

56 Sorsvetéssel osszátok ki az örökséget a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt.

57 Ezek voltak a léviták nemzetségéből számba vettek: Gérsóntól a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség, Meráritól a merári nemzetség.

58 Ezek Lévi nemzetségei: a libni nemzetség, a hebróni nemzetség, a mahli nemzetség, a músi nemzetség, a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot.

59 Amrám felesége Jókebed volt, Lévi leánya, aki Egyiptomban született. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és lánytestvérüket, Mirjámot.

60 Áronnak született Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár.

61 De Nádáb és Abihú meghalt, mert idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt.

62 Az ő számuk huszonháromezer férfi, egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem Izráel fiaival együtt vették számba, mivel nem kaptak örökséget Izráel fiai között.

63 Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap, ők vették számba Izráel fiait Móáb mezőségén, Jerikóval szemben, a Jordán mellett.

64 Ezek között azonban nem volt már senki azok közül, akiket Mózes és Áron pap akkor vett számba, amikor Izráel fiait a Sínai-pusztában vették számba.

65 Mert az ÚR azt mondta róluk: Bizony meghalnak a pusztában. És senki sem maradt meg közülük, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia.