1 Ezt mondta az Úr Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának:

2 Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben!

3 Mózes és Eleázár pap tehát összeszámolta őket Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben,

4 húszévestől fölfelé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Ezek voltak Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptomból:

5 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a Hanók nemzetség, Pallútól való a Pallú nemzetség,

6 Hecróntól a Hecrón nemzetség, Karmítól a Karmí nemzetség.

7 A rúbeni nemzetségekből negyvenháromezer-hétszázharmincat vettek számba.

8 Pallú fia volt Elíáb.

9 Elíáb fiai voltak: Nemúél, Dátán és Abírám. Ezek, Dátán és Abírám a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával, föllázadva az Úr ellen.

10 Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal együtt annak a csoportnak a halálakor, amikor a tűz megemésztett kétszázötven embert. Így lettek intő jellé.

11 De Kórah fiai nem haltak meg.

12 Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Nemúéltól való a nemúéli nemzetség, Jámíntól a jámíni nemzetség, Jákíntól a jákíni nemzetség,

13 Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség.

14 Ezek Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz ember.

15 Gád fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Cefóntól való a cefóni nemzetség, Haggítól a Haggí nemzetség, Súnítól a súní nemzetség.

16 Oznítól az Ozní nemzetség, Érítől az Érí nemzetség,

17 Aródtól az aródi nemzetség, Arélítól az Arélí nemzetség.

18 Gád fiai nemzetségeiből összesen negyvenezer-ötszázat vettek számba.

19 Júda fiai voltak Ér és Ónán, de Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén.

20 Júda fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától való a sélái nemzetség, Pérectől a pereci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség.

21 Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól való a hecróni nemzetség, Hámúltól a hámúli nemzetség.

22 Júda nemzetségeiből összesen hetvenhatezer-ötszázat vettek számba.

23 Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Tólától való a tólái nemzetség, Púvától a púvái nemzetség,

24 Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség.

25 Issakár nemzetségeiből összesen hatvannégyezer-háromszázat vettek számba.

26 Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Szeredtől való a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség.

27 Zebulon nemzetségeiből összesen hatvanezer-ötszázat vettek számba.

28 József fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Manassé és Efraim.

29 Manassé fiai: Mákírtól való a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség.

30 Ezek Gileád fiai: Íezertől való az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség,

31 Aszríéltól az aszríéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség,

32 Semídától a semídai nemzetség, Héfertől a héferi nemzetség.

33 Héfer fia volt Celofhád. Neki nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak a nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.

34 Manassé nemzetségeiből összesen ötvenkétezer-hétszázat vettek számba.

35 Efraim fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól való a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség.

36 És ezek voltak Sútelah fiai: Érántól való az éráni nemzetség.

37 Efraim fiainak a nemzetségeiből összesen harminckétezer-ötszázat vettek számba. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint.

38 Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Belától való a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahírámtól az ahírámi nemzetség,

39 Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség.

40 Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól való az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség.

41 Benjámin fiainak a nemzetségeiből összesen negyvenötezer-hatszázat vettek számba.

42 Dán fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Súhámtól való a súhámi nemzetség. Ezek voltak Dán nemzetségei, nemzetségeik szerint.

43 A súhámi nemzetségből összesen hatvannégyezer-négyszázat vettek számba.

44 Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jimnától való a jimnái nemzetség, Jisvítől a Jisví nemzetség, Beríától a beríai nemzetség.

45 Beríá fiaitól: Hébertől a héberi nemzetség, Malkíéltól a malkíéli nemzetség.

46 Ásér leányának a neve Szerah volt.

47 Ásér fiainak a nemzetségeiből összesen ötvenháromezer-négyszázat vettek számba.

48 Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jahceéltől való a jahceéli nemzetség, Gúnítól a Gúní nemzetség,

49 Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség.

50 Ezek voltak Naftáli nemzetségei, nemzetségeik szerint, közülük összesen negyvenötezer-négyszázat vettek számba.

51 Izráel fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc embert vettek számba.

52 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

53 Ezek között osszátok fel a földet örökségül a névjegyzék szerint!

54 A nagyobbnak nagyobb örökséget adj, a kisebbnek kisebb örökséget! Mindegyiknek a számba vettek száma szerint adjatok örökséget!

55 De a földet sorsvetéssel osszátok föl; az ősi törzsek nevei szerint kapják meg örökségüket!

56 A sorsvetés szerint osszátok ki mindegyiknek az örökségét, mind a nagyoknak, mind a kicsiknek!

57 Ezek voltak a számba vett léviták nemzetségeik szerint: Gérsóntól való a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség, Merárítól a Merárí nemzetség.

58 Ezek voltak Lévi nemzetségei: a Libní nemzetség, a hebróni nemzetség, a Mahlí nemzetség, a Músí nemzetség és a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot.

59 Amrám feleségének a neve Jókebed volt, Lévi leánya, akit Egyiptomban szült az anyja Lévinek. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és nővérüket, Mirjámot.

60 Áronnak született Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár.

61 De Nádáb és Abíhú meghaltak, mert idegen tüzet vittek az Úr elé.

62 Közülük összesen huszonháromezret vettek számba: minden férfit, egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem számították Izráel fiai közé, mert nekik nem adtak örökséget Izráel fiai között.

63 Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap. Ők vették számba Izráel fiait Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.

64 De közöttük már nem volt senki azokból, akiket még Mózes és Áron főpap vett számba akkor, amikor a Sínai-pusztában számba vették Izráel fiait.

65 Mert az Úr megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia.