1 Azután így szólt az ÚR Mózeshez:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha bementek Kánaán földjére az a föld, tudniillik Kánaán földje, jut nektek örökségül a következő határok szerint:

3 déli határotok a Cin-pusztától fogva Edóm határáig húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé.

4 Kerülje meg a határ dél felől az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és Kádés-Barneától délre végződjék. Haladjon tovább Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé.

5 Azután a határ Acmóntól forduljon Egyiptom patakjáig, és a tengernél végződjék.

6 Nyugati határotok a nagy tenger legyen. Ez legyen a nyugati határotok.

7 Északi határotok pedig ez legyen: a nagy tengertől fogva húzzatok határt a Hór-hegy felé.

8 A Hór-hegy felé húzzatok határt a hamáti útig. A határ vége pedig Cedádnál legyen.

9 Majd haladjon tovább a határ Zifrón felé, és Hacar-Énánnál legyen a vége. Ez legyen az északi határotok.

10 A keleti határt pedig Hacar-Énántól Sefámig húzzátok meg.

11 Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és ereszkedjék tovább kelet felé, míg el nem éri a Kinneret-tó partját.

12 Azután haladjon a határ a Jordán felé, és a Sós-tengernél végződjék. Ez legyen országotok határa körös-körül.

13 Azután ezt a parancsot adta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, amint megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.

14 Mert Rúben fiainak törzse atyáik háza szerint, Gád fiainak törzse atyáik háza szerint és Manassé törzsének fele megkapták már örökségüket.

15 Két és fél törzs megkapta örökségét a Jordánon túl, Jerikóval szemben, kelet felé.

16 Azután így szólt az ÚR Mózeshez:

17 Név szerint ezek a férfiak osszák föl örökségül azt a földet: Eleázár, a pap és Józsué, Nún fia.

18 Vegyetek magatok mellé törzsenként egy-egy fejedelmet a földnek örökségül való elosztására.

19 Név szerint ezeket a férfiakat: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia.

20 Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammihúd fia.

21 Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia.

22 Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, Jogli fia.

23 József fiai közül Manassé fiainak a törzséből Hanniél fejedelem, Éfód fia.

24 Efraim fiainak törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia.

25 Zebulon fiainak törzséből Elicáfán fejedelem, Parnak fia.

26 Issakár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, Azzan fia.

27 Ásér fiainak törzséből Ahihúd fejedelem, Selómi fia.

28 És Naftáli fiainak törzséből Pedahél fejedelem, Ammihúd fia.

29 Ezek azok, akiknek megparancsolta az ÚR, hogy osszák ki az örökséget Izráel fiainak Kánaán földjén.