1 Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri.

Ascultă. În sensul de ia aminte. Capitolul al treilea a făcut un rezumat al călătoriei lui Israel de la Horeb la râul Iordan înainte de a-l trece. Capitolul al patrulea constă în mare măsură dintr-un îndemn la ascultare.

Legile. Adică prevederile codului civil care reglementează comportamentul, în contrast cu poruncile care se referă la administrarea legilor în mod deosebit cu privire la sentinţele judecătoreşti. Cuvântul redat prin porunci este uneori tradus drept, în sensul de dreptate sau sentinţă dreaptă (Geneza 18,25; Iov 34,6.7; 35,2; Psalmi 9,4).

Ca să trăiţi. Părinţii lor muriseră în pustie din cauza neascultării. Ei aveau să trăiască – dacă ascultau de Dumnezeu – în ţara promisă părinţilor lor.


2 Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu.

Să n-adăugaţi. Tot ce face Dumnezeu este desăvârşit. A adăuga sau a scoate înseamnă a strica sau a ruina (Deutronom 12,32; Ieremia 26,2; Apocalipsa 23,18).

Poruncile. Din cuvântul ebraic tradus de obicei ordin sau poruncă (Geneza 26,5; Exod 15,26; Levitic 4,2; Numeri 15,22; Psalmi 78,8 etc.).


3 Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal-Peor.

Faptei lui Baal-Peor. Literal în Baal Peor. Pentru păcatul şi rezultatele lui din acest loc, vezi Numeri 25,1-5; Deutronom 3,29; Osea 9,10. Unii comentatori cred că Baal Peor amintit aici a fost un zeu al plăcerii sexuale, aşa cum i se închină în mod atât de liber unii locuitori din India de astăzi.


4 Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți toți vii astăzi.

Alipit. Cuvântul acesta exprimă cea mai apropiată legătură posibilă, ca aceea dintre soţ şi soţie (Geneza 2,24; vezi şi Iov 19,20 şi Ieremia 13,11).


5 Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire.
6 Să le păziți și să le împliniți; căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!”

Să le păziţi şi să le împliniţi. A le păzi înseamnă a le accepta cu mintea şi cu inima cu intenţia de a rândui viaţa în conformitate cu ele, a le împlini înseamnă a aduce la îndeplinire intenţia voinţei. Omul trebuie să aibă de gând să facă binele înainte de a-l face. Aceste două îndemnuri sunt repetate mereu (cap. 7,12; 16,12; 23,23; 24,8; 26,16; 28,13). Împlinirea practică a voinţei lui Dumnezeu este ceea ce El apreciază şi preţuieşte cel mai mult.

Înţelepciunea... voastră. Respectul lui Israel printre naţiuni avea să fie proporţional cu credincioşia lor în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu asupra poporului Său prin trăirea în armonie cu cerinţele Lui urmau să impresioneze în mare măsură neamurile înconjurătoare.


7 Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8 Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?

Toată legea aceasta. Literal, toată Tora aceasta. Cuvântul Tora cuprinde toate instrucţiunile şi doctrina, precum şi toate principiile de purtare. Moise sugerează ideea de comparare a legii lui Dumnezeu, sau a principiilor de purtare cu acelea ale naţiunilor înconjurătoare.


9 Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.

Cu luare aminte. Este necesară o veghere continuă pentru ca viaţa spirituală să poată fi în consonanţă cu voinţa descoperită a lui Dumnezeu. Fă-le cunoscut copiilor tăi. Literal fă-le cunoscut copiilor tăi (vezi Exod 12,26; 13,8.14; Iosua 4,21).


10 Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să învețe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; și să învețe și pe copiii lor să le păzească.”

La Horeb. Memorabila ocazie când Dumnezeu a descoperit Legea sfântă. Amintirea acestei ocazii trebuia să fie păstrată în mod clar şi pentru totdeauna.

Să se teamă de Mine. A te teme de Dumnezeu înseamnă a-L privi cu cinste profundă şi respectuoasă (Exod 19,10-13; 20,20) şi a privi cum se cuvine voinţa Lui (Deutronom 8,6; Proverbe 3,7; Eclesiast 12,13; Isaia 11,2.3.; 33,6).


11 Voi v-ați apropiat și ați stat la poalele muntelui. Muntele era aprins, și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă.

V-aţi apropiat. Vezi Exod 19,17. Aprins. Adică muntele semăna cu un foc, cu rugul care ardea (Exod 3,2; compară cu Evrei 12,18).


12 Și Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi ați auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas.

Domnul v-a vorbit. Vezi Exod 19,20; 20,1.22.

Mijlocul focului. Vezi Exod 10,18; 24,17; Deutronom 4,15.33.36; 5,4.22.24; 9,10; 10,4.

Glas. Literal, sunetul cuvintelor pe care le-a rostit Dumnezeu (vezi Exod 19,19; 24,16).

Nici un chip. Literal, n-aţi văzut nici un chip. Chip este redat înfăţişare în Deutronom 4,23.25; 5,8; Psalm 17,15 şi Iov 4,16.


13 El Și-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziți, cele zece porunci; și le-a scris pe două table de piatră.

Legământul. Cuvântul ebraic tradus astfel poate fi aplicat oricărui acord sau contract. Probabil că vine de la verbul ebraic a lega, a împiedica. Este folosit pentru tratat sau alianţă (Geneza 14,13; Exod 23,32), pentru acord (2 Samuel 3,12.13.21; Ieremia 34,8) şi pentru jurământul de căsătorie (Maleahi 2,14).

Zece porunci. Literal, cele zece cuvinte. Acestea au fost scrise mai târziu chiar de Dumnezeu (Exod 24,12; 34,28; Deutronom 10,4).


14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire.

Mi-a poruncit. Cele Zece Porunci le-a prezentat Însuşi Dumnezeu, dar toate legile civile şi ceremoniale au fost date prin Moise (Exod 24,3). Moise scoate în evidenţă în mod repetat această deosebire (Exod 20,1.19; 21,1; 24,3; Deutronom 5,22). Cartea Deutronom se ocupă în primul rând cu legile civile.


15 Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre,

Chip. Literal formă (vezi comentariul pentru v.12). Omul este înclinat să încerce să exprima în formă materială, vizibilă concepţiile lui despre Dumnezeu. Manifestarea gloriei divine la Sinai nu trebuia să fie o scuză de a face aşa ceva.


16 ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei,

Să vă stricaţi. Vezi Exod 20,4. Neamurile păgâne s-au degradat, înfăţişând pe zei parţial oameni şi parţial animale şi făcând reprezentări groteşti ale formei umane.


17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele dedesubtul pământului.

Târăşte. Închinarea la şerpi şi ale creaturi inferioare este obişnuită pentru milioane de oameni chiar în ziua de azi.

Peşte. Vechii filisteni, mesopotamieni şi posibil egipteni au inclus în panteonul lor un peşte-zeu (vezi Exod 20,4).


19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer, și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.

Oştirea cerurilor. Închinarea la corpurile cereşti este o cursă în care omul a căzut din cele mai vechi timpuri. Astăzi, o astfel de închinare este obişnuită în multe ţări orientale. Pentru un raport despre acest păcat în poporul lui Dumnezeu, vezi 2 Regi 17,16; 23,3.5; 23,4.5; Ieremia 14,18.19; Ezechiel 8,16; Ţefania 1,5.


20 Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-I fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi.

Cuptorul de fier. În 1 Regi 8,51 şi în Ieremia 11,4 este folosită această expresie pentru a descrie o robie aspră. Isaia defineşte experienţele de disciplinare sub mâna lui Dumnezeu ca un proces de curăţire într-un cuptor (Isaia 48,10; Iov 28,10).

Popor pus deoparte. Sau propria Lui moştenire (vezi cap. 32,9).


21 Și Domnul S-a mâniat pe mine, din pricina voastră: și a jurat ca eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău.

Domnul S-a mâniat. Moise vorbeşte despre faptul acesta a treia oară în dorinţa de a imprima în mintea izraeliţilor pericolele împotrivirii faţă de voia lui Dumnezeu (cap. 1,37; 3,26)-Ţi-o dă. Literal, pe punctul de a o da sau în preajmă de a o da (vezi şi cap. 15,4; 25,19; 26,1).


22 Eu voi muri deci în țara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi îl veți trece și veți stăpâni țara aceea bună.

Eu voi muri. Moise a simţit amărăciunea de a fi oprit să intre în Ţara Făgăduinţei (vezi Numeri 27,12-14).


23 Vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeul tău, s-o faci.

Chip cioplit. Pericolul practicilor idolatre apăsa greu pe inima lui Moise (vezi v.16, 25).


24 Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

Un foc mistuitor. Compară cu Psalmi 50,3; Isaia 29,6.30; 27,30; Amos 5,6; Ţefania 1,18; Evrei 12,29.

Un Dumnezeu gelos. Dumnezeu nu va îngădui iubire împărţită sau serviciu cu jumătate de inimă (Exod 20,5).


25 Când vei avea copii, și copii din copiii tăi, și vei fi de multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniați

De multă vreme. Literal, a cădea de somn. Cuvântul ebraic tradus astfel înseamnă a adormi şi poate fi folosit în mod figurat despre o viaţă spirituală slabă, sau despre pierderea de către cineva a primelor impresii.


26 iau astăzi martor împotriva voastră cerul și pământul – că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot.

Nu veţi avea zile multe. Ei aveau să piară ca naţiune (vezi Deutronom 5,33; 11,9; 17,20; 22,7; 30,18; 32,47).


27 Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.

Vă va împrăştia. Vezi Levitic 26,32.33.


28 Și acolo veți sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.

Sluji unor dumnezei. Versetul acesta este descrierea celei mai înjositoare forme de idolatrie (vezi 2 Regi 19,18; Psalmi 115,4; 135,15; Mica 5,13).


29 Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Din toată inima. Motivele omului trebuie să fie curate şi spirituale (vezi cap. 6,5; 10,12; 11,13; 30,2.6.10).


30 Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui;

În zilele de pe urmă. Literal în zilele de după. Expresia aceasta este într-un sens profetic arătând spre Mesia, împărăţia Sa şi a doua Sa venire (vezi Isaia 2,2; 1 Petru 1,20; 1Io 2,18).


31 căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi.

Plin de îndurare. Rădăcina de la care vine adjectivul tradus astfel înseamnă a iubi, a fi înclinat spre afecţiune şi în forma lui intensivă a avea compătimire. În cele 13 locuri în care este folosit în Vechiul Testament, acest adjectiv este aplicat întotdeauna la Dumnezeu.

Nu te va părăsi. Literal, El nu te lăsa să te afunzi. Verbul este adesea tradus a ajunge slab, a slăbi, a pierde curajul.


32 Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva?

Întreabă. Aceasta întăreşte pe credincios să-şi aducă aminte de felul cum a lucrat Dumnezeu în timpurile trecute (vezi LS 196).


33 A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu?

Popor care să fi auzit. Aceasta reflectă teama lor respectuoasă în prezenţa lui Dumnezeu. Omul păcătos nu poate vedea literal pe Dumnezeu şi să trăiască (Exod 33,20; Judecători 13,22).


34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri?

Să fi căutat. Adică aventurat sau încercat.

Încercări. Literal, încercări. Aici nu este nici o idee de a duce în ispită, ci mai degrabă este vorba de experienţe grele.

Semne. Vezi Exod 4,9; 7,9.10.

Minuni. O referire la plăgile Egiptului (Exod 7,3; 11,9.10).

Lupte. Înfrângerea egiptenilor la Marea Roşie (Exod 14,14; 15,3).

Braţ întins. Vezi Deutronom 3,24; 9,29; precum şi Exod 6,6; 7,5.


35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El.
36 Din cer, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te învețe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

Focul lui cel mare. O referire la slava lui Dumnezeu (vezi comentariul pentru Deutronom 4,11.24).


37 El a iubit pe părinții tăi, și de aceea a ales sămânța lor după ei; El însuși te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.

A ales sămânţa lor. Vezi Geneza 12,7; 13,15.16; 22,17.18; Exod 32,13.


38 El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în țara lor și să ți-o dea în stăpânire, cum vezi azi.

A izgonit. Literal, a deposedat cum este tradus în Numeri 32,39. Mai mari şi mai tari. Aşa de mult încât la raportul iscoadelor, Israel s-a temut şi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu (Numeri 13,28-31).


39 Să știi dar în ziua aceasta și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Nu este alt. Vezi Isaia 44,8; Fapte 4,12.


40 Păzește dar legile și poruncile Lui, pe care ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Să ai zile multe. Vezi cap. 5,17; 6,2; 11,9. Aici se încheie prima cuvântare a lui Moise.


41 Atunci Moise a ales trei cetăți dincoace de Iordan, la răsărit,

A ales trei cetăţi. Literal, a făcut să fie separate trei cetăţi, adică cetăţile de scăpare. Acelaşi cuvânt tradus separat este folosit la punerea deoparte a seminţiei lui Levi de a duce mobilierul sfânt al Cortului Întâlnirii (cap. 10,8). Ezechiel 42,20 vorbeşte despre zidul care despărţea locul sfânt de cel nesfânt.

La răsărit. Adică spre est, însemnând la răsărit de Iordan în teritoriul ocupat de cele două seminţii şi jumătate.


42 pentru ca să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viața, fugind într-una din aceste cetăți.

Aceste cetăţi. Vezi cap. 19,1-13 pentru legile privitoare la cetăţile de scăpare.


43 Aceste cetăți erau: Bețer, în pustiu, în câmpie, la rubeniți; Ramot, în Galaad, la gadiți, și Golan, în Basan, la manasiți.

Beţer. De la un cuvânt care înseamnă fortăreaţă sau împrejmuire. Cuvântul este tradus apărare în Iov 22,25 (engleză). Aşezarea Beţerului n-a fost identificată.

Ramot. Cuvântul tradus astfel este dintr-o rădăcină ce înseamnă mărgean. Ramotul a jucat un rol important în istoria de mai târziu a regilor lui Israel (vezi 1 Regi 4,7.13; 22,1-40; 2 Regi 8,28.29). Numit acum Tell R?ith, această aşezare se află la 25 mile est de Iordan în linie dreaptă.

Golan. Probabil de la cuvântul care înseamnă cerc. De obicei el este identificat cu satul modern Sagem el I?lân, la 18 mile est de Marea Chineret.


44 Aceasta este Legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.

Legea. Tora, care înseamnă instrucţiuni în general, inclusiv cele Zece Porunci. A dat-o. Literal, a pune, a aşeza, aici în ideea de apune legea înaintea ochilor lor (vezi Exod 19,7; unde este redat prin a pus-o).


45 Iată învățăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt.

Învăţăturile. Cuvântul ebraic astfel tradus este folosit de 60 de ori în Vechiul Testament şi aproape fără excepţie despre cele Zece Porunci.


46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale, față în față cu Bet-Peor, în țara lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon, și care a fost bătut de Moise și copiii lui Israel, după ieșirea lor din Egipt.

Bătut. În al 40-lea an al exodului (Numeri 21,24; 33,38).


47 Ei au pus mâna pe țara lui și pe țara lui Og, împăratul Basanului. Acești doi împărați ai amoriților erau dincoace de Iordan, la răsărit.

Dincoace de Iordan. Vezi Iosua 1,15; 12,1.


48 Ținutul lor se întindea de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului care este Hermonul,

Muntele Sionului. Nu muntele Sionului din Ierusalim, ci fie un alt nume pentru Sirion, nume sidonian al muntelui Hermon, fie numele unuia din vârfurile lui (Deutronom 3,8.9.12; Psalmi 29,6).

Comentariile lui Ellen G. White

1-49 FE 508

1-6 PK 294

5,6 PP 464

5-8 COL 289; MM 26; SR 150, 6T 12

5-9 CT 428; FE 393, 478

5-10 TM 140

6 DA 28; Ed 40, 174, 220; GC 230; PK 30, 83, 500; PP 605

7.8 PP 465 9 PK 295

10 PK 465

13 TM 140

15.16.19 PK 295 20 PP 465

23 PK 295

23,24 PP 466

24 DA 600; EW 102; 3T 238, 248; 4T 370; 8T 266

26 PP 466

26-28 PK 295

29 PK 569

29-31 PP 629

30,31 PK 334

32,35 PP 463

39,40 FE 508


49 și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele muntelui Pisga.