1 A szombat elmúltával a magdalai Mária, Mária, Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen, és megkenje őt.

2 A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor a sírhoz mentek,

3 és azt kérdezték egymástól: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról?

4 De odatekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt.

5 Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek.

6 Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt; íme, a hely, ahova őt helyezték.

7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek.

8 Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek.

9 Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

10 Ő pedig megvitte a hírt azoknak, akik vele tartottak, és most gyászoltak és sírtak.

11 De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el.

12 Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban, útközben, amikor a mezőre mentek.

13 Ezek is elmentek, és hírül vitték a többieknek, de nekik sem hittek.

14 Azután, amikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt.

15 Azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!

16 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak,

18 kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.

19 Az Úr pedig miután beszélt velük, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

20 Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.