1 Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel.

Cele din urmă cuvinte ale lui David. Capitolul acesta constă din două părţi distincte. Versetele 1-7 sunt un psalm care constituie ultima declaraţie oficială a lui David, iar versetele 8-39 este o listă a eroilor lui. Cântarea nu se află în cartea Psalmilor.

Cuvântul. Ebraicul ne’um, o exprimare divină fie direct de către Dumnezeu, fie prin profeţii Lui. Cuvântul nu este folosit pentru a desemna o vorbire omenească obişnuită. El se află mai des în expresia zis-a Domnul. Profeţii falşi au folosit cuvântul în scopul de a face pe oameni să creadă că aduceau solii divine (Ieremia 23,31).

A fost înălţat sus de tot. David a fost un bărbat de origine umilă, pe care Domnul l-a ales şi la ridicat la înalta poziţie de profet şi împărat (vezi 2Samuel 7,8.9; Psalmul 78,70; 89,27).

Cântăreţul plăcut al lui Israel. Aceste cuvinte constituie o descriere potrivită a bărbatului care a scris nu numai această cântare, ci şi mulţi psalmi care s-au dovedit un izvor de inspiraţie pentru oameni din toate veacurile.


2 „Duhul Domnului vorbește prin mine, și cuvântul Lui este pe limba mea.

Duhul Domnului. Solia nu era propriul enunţ al lui David. Faptul că Duhul Sfânt a vorbit îndreptăţeşte folosirea cuvântului ne’um (vezi despre v. 1). Pe limba mea. Vezi Ieremia 1,9, compară cu 2 Petru 1,21.


3 Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca lui Israel mi-a zis: „Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu

Stânca lui Israel mi-a zis. Expresia aceasta, paralelă cu cea precedentă, demonstrează stilul poetic al cântării. Compară şi cu expresia paralelă din v. 2.

Cel ce împărăţeşte... cu dreptate (engl. must be just). Trebuie să fie a fost adăugat. Sensul din ebraică este cel ce stăpâneşte cu dreptate. Este scoasă în evidenţă binecuvântarea unui conducător drept mai degrabă decât că un conducător este îndemnat să conducă cu dreptate.


4 este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața.”

Ca lumina. Vezi Psalmul 89,36. Bărbatul care conduce pentru Dumnezeu va fi ca soarele, care aduce lumină pentru pământ, căldură şi binecuvântare.

Verdeaţa. Verdeaţa pământului apare ca rezultat al lucrării soarelui şi ploilor. Tot aşa şi cel care conduce poate să aducă o serie de binecuvântări dacă îşi împlineşte răspunderile în frică de Dumnezeu.


5 Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?

Nu este aşa. Unii comentatori exprimă această propoziţie sub forma unei întrebări: Şi nu este oare un fapt că a mea casă este aşa înaintea Domnului? Pentru că David s-a străduit să conducă cu dreptate şi pricepere, cu continuă temere de Dumnezeu, Domnul i-a făgăduit să-i păstreze casa pentru veşnicie. Făgăduinţa era condiţionată, iar condiţiile n-au fost împlinite de urmaşii lui. De aceea, aceste făgăduinţe vor fi împlinite acum numai prin Hristos ca sămânţă a lui David.

Nu va face El oare să răsară. Unii sugerează că această propoziţie, în armonie cu cea dintâi, ar trebui să fie la forma interogativă: Nu va face El oare ca toate dorinţele mele să prospere? Forma afirmativă este lipsită de sens. O parafrazare sugerată în armonie cu această schimbare este. Şi nu este oare un fapt că, a mea casă este aşa înaintea lui Dumnezeu? Pentru că în scopul acesta El a făcut cu mine un legământ veşnic, ca toate lucrurile să poată fi bine puse în rânduială, făcându-le sigure. Şi oare nu va aduce El astfel mântuirea mea şi nu va face El ca toate dorinţele mele să prospere?


6 Dar cei răi sunt toți ca niște spini pe care-i arunci și nu-i iei cu mâna;

Ca nişte spini. În contrast cu statornicirea tronului lui David va fi soarta tristă a fiilor lui Belial (a celor răi, n.n.). Oamenii necredincioşi nu se vor bucura de roadele mântuirii, ci vor fi ca spinii pe care îi arunci ca pe ceva întru totul nevrednic, pentru a fi mistuiţi şi a ajunge ca un lucru de nimic.

Cu mâna. Cei răi sunt ca spinii care înţeapă mâinile celor care încearcă să se atingă de ei. În felul acesta, mijloacele obişnuite nu sunt suficiente pentru a-i înlătura.


7 cine se atinge de ei se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei sulițe și-i arde în foc pe loc.”
8 Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David: Ioșeb-Bașebet, tahchemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit sulița peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată.

Numele vitejilor. Acest verset introduce cea de-a doua secţiune a capitolului (v. 8.39), care cuprinde o listă a vitejilor lui David. Aceeaşi listă, cu oarecare deosebiri, apare în 1 Cronici 11,11-47. În Cronici, lista apare la începutul domniei lui David; aici ea urmează la încheierea acelui raport. Dar este clar că ea datează de la începutul domniei lui David (vezi despre v. 24).

Ioşeb-Basşebet. (engl. that sat in the seat). Unii transliterează aceste cuvinte ebraice, făcându-le numele propriu al luptătorului, Ioşeb-Basşebet (vezi RSV). Numele apare ca Iaşobeam, fiul lui Hacmoni în 1 Cronici 11,11. El a fost cu David la Ţiclag (1Cronici 12,1.6).

Fruntaşii căpeteniilor. Vezi 1 Cronici 27,2, în conformitate cu care el a fost căpetenia primei subîmpărţiri a oştirii lui David, care a slujit în timpul primei luni a anului. Vezi cele despre 2 Regi 7,2 privitor la discuţia asupra cuvântului tradus aici căpetenii.

Adino ezmitul (în Romani lipseşte). În loc de această expresie, Cronicile redau şi-a învârtit suliţa (1Cronici 11,11).

Opt sute. 1 Cronici 11,11 spune trei sute. Este imposibil să se precizeze numărul corect. Unul din manuscrisele Siriace redă în Cronici tot opt sute.


9 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi.

Dodo. Probabil acelaşi Dodai, căpetenia celei de-a doua subîmpărţiri a oştirii, care slujea în timpul celei de-a doua luni (1Cronici 27,4).

Au ţinut piept, împreună cu David... filistenilor. Eleazar era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii (1Cronici 11,13). Pas-Damim mai este redat şi Efes-Damim (1Samuel 17,1). Acesta era locul unde tăbărâseră filistenii când Goliat a batjocorit oştile lui Israel şi a fost omorât de David.


10 El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada.

Lipită de sabie. El prinsese atât de tare sabia lui şi pentru atât de mult timp încât a fost greu s-o mai desfacă după aceea.


11 După el, Șama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte; și poporul fugea dinaintea filistenilor.

Linte. 1 Cronici 11,13 spune orz. Poate că erau reprezentate ambele culturi. Lupta despre care este vorba apare ca rezultând dintr-un raid făcut de Şama pe o parcelă de pământ pe care probabil că filistenii o prădau.


12 Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.
13 Trei dintre cei treizeci de căpetenii s-au coborât pe vremea seceratului și au venit la David, în peștera Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în Valea Refaim.

Trei din cei treizeci. Probabil că erau mai multe grupe de câte trei printre cei 30 de eroi ai lui David. La început se pare că el a avut o grupă de 30 de viteji, dar numărul a crescut, după cum se vede, prin cei 37 enumeraţi aici (v. 39). Cei trei la care se referă aici, probabil, n-au fost cei trei amintiţi anterior, Iaboşeam, Eleazar şi Şama (v. 8-11).

Valea Refaim. O vale la sud-vest de Ierusalim (vezi despre cap. 5,18).


14 David era atunci în cetățuie, și o strajă a filistenilor era la Betleem.
15 David a avut o dorință și a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?”
16 Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea și a vărsat-o înaintea Domnului.
17 El a zis: „Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieții lor?” Și n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.

o bea. Iatăce au făcut aceşti trei viteji.

Sângele. Apa procurată cu riscul vieţii acestor trei bărbaţi era pentru David ca sângele din care consta viaţa lor (vezi Geneza 9,4; Levitic 17,10.11).


18 Abișai, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni și i-a omorât și a fost vestit între cei trei.

Căpetenia celor trei. Aceasta este redarea notei marginale a Bibliei ebraice. Cuvântul trei din text este, fie greşit ortografiat în manuscrisele existente, de care dispunem acum, fie incomplet. Mai multe manuscrise ebraice şi traducerea siriacă redau treizeci. Conform traducerii KJV, Abişai a fost primul în cea de-a doua ceată de trei (v. 19), iar Benaia (v. 20.22) a fost al doilea, cel de-al treilea membru nefiind numit. Dacă Abişai a fost căpetenia celor treizeci, atunci Benaia a fost în afara celor trei, dar el şi Abişai nu erau egali cu ei.


19 Era cel mai cu vază din cei trei și a fost căpetenia lor; dar n-a fost la înălțimea celor trei dintâi.
20 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpadă.

Benaia. Comandantul corpului de gardă al lui David (chereniţii şi peletiţii) în tot timpul domniei lui David (cap. 8,18; 20,23) şi comandantul celei de-a treia cete a lui David (1Cronici 27,5.6). El a avut o parte principală în sprijinirea lui Solomon când Adonia s-a străduit să ia tronul şi i s-a dat postul de comandant şef al oştirii lui Solomon în locul lui Ioab (1Regi 1,8.26.32-39; 2,25-35; 4,4). Tatăl său, Iehoiada, este numit mare preot în 1 Cronici 27,5.

Cabţeel. O cetate în extrema sudică a lui Iuda, aproape de hotarul lui Edom (Iosua 15,21).

Doi fii ai lui Ariel (engl. two lionlike men). Ebraicul ’ari’el. Literal, leul lui Dumnezeu. Două manuscrise ale LXX conţin fii ai lui Ariel. Uni cred că Benaia a ucis doi fii ai unui rege moabit care se numea Ariel.

A ucis un leu. Uciderea unui leu era privită ca o ispravă de mare valoare (vezi 1Samuel 17,34-36).


21 A omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță în mână; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea.

Groaznic la înfăţişare. Un om de statură mare, de cinci coţi înălţime (1Cronici 11,23).


22 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și a fost vestit printre cei trei viteji.
23 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns la înălțimea celor trei dintâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape.

Sfetnicii lui. În garda personală a lui David (vezi cele despre v. 20).


24 Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

Asael. Deoarece Asael a fost ucis de Abner când David domnea la Hebron (cap. 2,23), este clar că lista aceasta aparţine unei perioade timpurii a domniei lui David. Asael comanda a patra ceată a lui David (1Cronici 27,7).


25 Șama din Harod. Elica din Harod.

Şama din Harod. Sau Şamot din Harot (1 Cronici 11,27) sau Şamehut izrahitul (1Cronici 27,8), comandantul cetei a cincia a lui David.


26 Heleț din Pelet. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa.

Heleţ din Pelet. Sau Heleţ din Palon (1Cronici 11,27), comandantul celei de-a şaptea cete (1Cronici 27,10).

Ira. Comandantul celei de-a şasea (1Cronici 27,9). Domiciliul lui era la Tecoa, după cum domiciliul profetului Amos (Amos 1,1), cam la 10 km sud de Betleem. Tecoa se cheamă acum Teqü.


27 Abiezer din Anatot. Mebunai din Hușa.

Abiezer. Un băştinaş din Anatot,[ care a fost ulterior domiciliul lui Ieremia (Ieremia 1,1)], şi comandantul cetei a noua (1Cronici 27,12). Mebunai. Sau Sibecai (1 Cronici 11,29 şi 27,11), comandantul cetei a opta. El a fost ucigaşul lui Saf, uriaşul filistean (2 Samuel. 21,18).


28 Țalmon din Ahoah. Maharai din Netofa.

Ţalmon. Sau Ilai (1Cronici 11,29).

Maharai. Comandantul cetei a zecea (1Cronici 27,13). Netofa, unul din grupul de sate din apropierea Betleemului (1Cronici 2,54; 9,16; Neemia 7,26; 12,28).


29 Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin.

Heleb. Sau Heled (1Cronici 11,30) sau Heldai (1 Conici 27,15), comandantul cetei a douăsprezecea.


30 Benaia din Piraton. Hidai din Nahale-Gaaș.

Benaia. Un efraimit, comandantul cetei a unsprezecea (1 Cronici 27,14).

Hidai. Sau Hurai (1Cronici 11,32). În ebraică d şi r sunt atât de asemănătoare încât una din litere se poate foarte uşor confunda cu cealaltă (vezi cele despre 2Samuel 8,12).


31 Abi-Albon din Araba. Azmavet din Barhum.

Abi-Albon. Sau Abiel (1Cronici 11,32).


32 Eliahba din Șaalbon. Bene-Iașen. Ionatan.

Bene-Iaşen. Sau fiii lui Haşem din Ghizon (1 Cronici 11,34).

Ionatan. În 1 Cronici 11,34, numele acesta apare astfel: Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar. Unul dintre manuscrisele lui Samuel din LXX redă: Ionatan, fiul lui Şama din Harar.


33 Șama din Harar. Ahiam, fiul lui Șarar din Arar.

Şarar. Sau Sacar (1 Cronici 11,35).


34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

Elifelet, fiul lui Ahasbai. Cronicile redau această expresie astfel: Elifal, fiul lui Ur, Hefer din Mechera (1 Cronici 11,35.36), enumerând astfel doi viteji în loc de unul.

Eliam. 1 Cronici 11,36 îl omite pe Eliam, dar adaugă numele unei alte persoane, Ahia (engl. Ahitofel) din Palon. Este interesant de ştiut că printre vitejii lui David era fiul renumitului său sfetnic, Ahitofel (vezi 2 Samuel 15,21; 16,23).


35 Hețrai din Carmel. Paarai din Arab.

Heţrai. Sau Heţro (1Cronici 11,37). Cei mai mulţi dintre vitejii lui David erau din regiunea lui natală. Carmel, modernul Kermel, era o cetate la aproximativ 7,25 mile (11,6 km) km sud de Hebron.

Parai din Arab. Probabil acelaşi cu Naorai, fiul lui Ezbai (1 Cronici 11,37).


36 Igheal, fiul lui Natan, din Țoba. Bani din Gad.

Igheal, fiul lui Natan. Probabil acelaşi cu Ioel, fratele lui Natan (1Cronici 11,38).

Bani, din Gad. Probabil acelaşi cu Mibhar, fiul lui Hagri (1 Cronici 11,38).


37 Țelec, amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei.

Ţelec amonitul. David avea un număr de străini distinşi în slujba sa, printre ei Igail, fiul lui Natan din Ţoba, un sirian (v. 36; compară cu cap. 8,3.5.12); Itai din Gat (cap. 15,18.19) din cetatea filisteană Gat; şi pe Urie Hititul (v. 39). Este posibil ca toţi aceştia să fi primit religia ebraică.

Naharai. Sau Nahrai (1 Cronici 11,39). Probabil că el a fost căpetenia celor zece purtători de arme ai lui Ioab (2 Samuel 18,15) sau probabil că unicul purtător timpuriu de arme al lui Ioab.


38 Ira din Ieter. Gareb din Ieter.

Ira din Ieter. După cât se pare acelaşi Ira care a fost una dintre căpeteniile de seamă ale lui David (cap. 20,26).

Gareb din Ieter. Ieteriţii erau susţinătorii lui din vecinătatea lui Chiriat-Iearim (1Cronici 2,53), un sat la aproximativ 13 km nord-vest de Ierusalim, unde a stat chivotul după luarea lui de către filisteni, pe timpul lui Eli (1Samuel 7,2).


39 Urie, hetitul. De toți: treizeci și șapte.

Urie Hititul. Vezi cap. 11. După numele lui Urie, în 1 Cronici 11,41-47, mai sunt enumeraţi 16 viteji, al căror nume nu se mai află în altă parte din Biblie. Probabil că ei s-au distins după ce fusese alcătuită această listă.

ELLEN G. WHITE COMENTEAZĂ:

1-5 PP 754

3.4 PK 26 4 DA 103; PK 688

13-17 PP 736

5T 43