1 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Beszélj a papokkal, Áron fiaival, és mondd meg nekik, hogy senki közülük meg ne fertőztesse magát halottal a népe között.

2 Kivétel a hozzá legközelebb álló vérrokona: anyja, apja, fia, leánya és fiútestvére

3 vagy a hozzá legközelebb álló hajadon leánytestvére, aki még nem ment férjhez. Őket megérintheti.

4 Mint főember se fertőztesse meg magát népe között, hogy tisztátalanná ne legyen.

5 Ne nyírják kopaszra fejüket, szakálluk szélét ne borotválják le, és ne vágjanak sebeket a testükön.

6 Szentek legyenek Istenüknek, és Istenük nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az ÚR tűzáldozatait, Istenük kenyerét ők áldozzák. Ezért szentek legyenek.

7 Parázna és megszeplősített asszonyt el ne vegyenek, se férjétől elbocsátott asszonyt ne vegyenek el. Mert a pap az Istenének van szentelve.

8 Te is szentnek tartsd őt, mert Istened kenyerét ő áldozza. Szent legyen azért előtted, mert szent vagyok én, az ÚR, a ti megszentelőtök.

9 Ha egy pap leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti apját, ezért égessék meg.

10 Aki pedig főpap lett a testvérei között azzal, hogy a fejére öntötték a fölkenőolajat, és felavatták a szolgálatra, amikor a szent ruhákba felöltöztették, a haját ne növessze meg, a ruháit ne szaggassa meg.

11 Semmiféle holttesthez be ne menjen! Még az apjáéval és anyjáéval se tegye tisztátalanná magát.

12 A szent helyről ne menjen ki, hogy Istenének szent helyét meg ne szentségtelenítse, mert fejdísz van rajta és Istenének fölkenő olaja. Én vagyok az ÚR.

13 Hajadont vegyen feleségül.

14 Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát: ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül népe közül.

15 Hogy gyalázatot ne hozzon utódaira népe között. Mert én, az ÚR vagyok az ő megszentelője.

16 Azután így szólt az ÚR Mózeshez:

17 Ezt mondd Áronnak: Ha lesz olyan valaki magzatodból az ő nemzetségükben, akiben fogyatkozás van, az ne mutassa be áldozatul Istenének a kenyerét.

18 Mert senki sem áldozhat, akiben fogyatkozás van: vak, sánta, csonka orrú vagy nyomorék.

19 Sem az, aki törött lábú vagy törött kezű

20 vagy púpos vagy törpe vagy szemfájós vagy kiütéses vagy kelevényes, vagy aki sérves.

21 Senki, akiben fogyatkozás van, ne álljon elő Áronnak, a papnak a fiai közül, hogy tűzáldozatot vigyen föl az ÚRnak. Fogyatkozás van őbenne, ne álljon elő, hogy bemutassa Istene kenyerét.

22 Istenének kenyeréből, a legszentségesebbikből és a szentségesből ehet.

23 Csak a függönyhöz ne menjen be, és az oltárhoz ne közeledjék, mert fogyatkozás van őbenne; hogy ne fertőztesse meg szent helyemet. Én vagyok az ÚR, az ő megszentelőjük.

24 És Mózes elmondta mindezt Áronnak, fiainak és Izráel minden fiának.