1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită:

Sfătuiesc [Îndemn, KJV]. Gr. parakaleo, a apela la, a îndemna, a încuraja, a implora (vezi comentariul de la Matei 5,4). Petru îi sfătuieşte pe prezbiteri, ca un prieten grijuliu, nu ca şi cum ar stăpâni peste cei ce i-au căzut la împărţeală (1 Petru 5,3; vezi comentariul de la Matei 16,18).

Prezbiterii. Gr. presbuteroi (vezi Vol. VI, p. 26; vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 11,30). După ce, până acum, li se adresase membrilor bisericii în general, Petru acum îi sfătuieşte pe cei care supraveghează turma lui Dumnezeu (vezi comentariul de la v. 3, 4).

Eu, care sunt un prezbiter ca şi ei. Literal, prezbiter coleg. Petru nu sugerează că ar fi superior. El este mulţumit cu acelaşi titlu cu care îi numise cu puţin mai înainte pe slujbaşii mai în vârstă ai bisericii. Faptul că foloseşte articolului hotărât, prezbiterul (exprimarea literală) dovedeşte că le era cunoscut celor care le scrie.

Martor. Gr. martus (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 1,8). În ce priveşte mărturia personală a lui Petru despre Domnul Hristos, vezi comentariul de la 2 Petru 1,16–18; compară cu 1 Ioan 1,1.2. Deşi susţinea că era egal cu ceilalţi prezbiteri, în ce priveşte slujba, totuşi poziţia lui Petru era unică, deoarece el fusese martor ocular al vieţii şi al morţii Domnului Hristos (compară cu Faptele Apostolilor 5,32). Scenele finale ale vieţii Mântuitorului erau pentru el o amintire vie, pe care

o păstra mereu în minte. Vezi comentariul de la Luca 24,48. Patimilor lui Hristos. [Suferinţelor lui Hristos, KJV]. Vezi comentariul de la cap. 2,21.

Părtaş. Gr. koinonos, unul care împărtăşeşte, părtaş (vezi comentariul de la cap. 1,4). Petru scria despre împlinirea unui eveniment încă viitor, ca şi cum se bucura deja de foloasele lui. El se bizuia pe făgăduinţe cum ar fi cele din Matei 19,28; Ioan 13,36. În ce priveşte lucrurile pe care le ştia Petru despre viitorul său apropiat, vezi comentariul de la 2 Petru 1,14.

Al slavei. Gr. doxa (vezi comentariul de la Romani 3,23). Va fi descoperită. Literal, este gata să fie descoperită (vezi comentariul de la 1 Petru 4,7; vezi şi comentariul de la Romani 8,18).


2 păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine.

Păstoriţi. [Hrăniţi, KJV]. Gr. poimaino, a păstori, a îngriji, incluzând nu doar actul hrănirii, ci şi grija pe care trebuie să o aibă un păstor pentru oile sale. În ce priveşte datoriile unui pastor, vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28 şi de la 1 Petru 5,4. Aici Petru transmite mai departe porunca pe care el însuşi o primise cândva de la Domnul Hristos (vezi comentariul de la Ioan 21,16).

Turma. Gr. poimne (compară cu poimaino, de mai sus). Deoarece biserica este turma lui Dumnezeu, prezbiterii trebuie să se îngrijească de ea mai mult decât dacă le-ar fi aparţinut lor. Slujitorul conştiincios va considera întotdeauna că membrii bisericii aparţin Domnului şi, ţinând cont de asta, va avea grijă de nevoile lor. Compară cu accentul pe care îl pune Domnul Hristos asupra faptului că turma Îi aparţine Lui (Ioan 10,14; 21,15).

Sub paza voastră. Gr. episkopeo, a inspecta, a supraveghea, de la aceeaşi rădăcină cu episkopos, supraveghetor, care în Noul Testament este tradus de patru ori episcop (KJV) (vezi Vol. VI, p. 26; vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28; compară cu 1 Petru 2,25). Pot fi citate dovezi textuale importante pentru omiterea expresiei făcând paza. Totuşi, contextul tinde să favorizeze păstrarea ei. Petru se aşteaptă ca prezbiterii, fiind păstori credincioşi, să aibă grijă de siguranţa, bunul mers şi creşterea turmei.

Nu de silă. Gr. anagkastos, cu forţa, prin constrângere, un cuvânt folosit cu privire la intimidarea sclavilor, la serviciul militar obligatoriu şi la constrângerea prin tortură. Petru vroia ca prezbiterii bisericii să-şi îndeplinească datoriile de bunăvoie, nu ca şi cum ele ar fi o povară sau o responsabilitate care le-a fost impusă împotriva voinţei lor.

De bunăvoie. Pot fi citate dovezi textuale importante pentru adăugarea cuvintelor kata theon, după Dumnezeu. Atunci expresia ar suna astfel: după voia lui Dumnezeu. Slujirea prezbiterilor trebuia să fie voluntară, deoarece doar aşa putea fi primită de Dumnezeu (vezi comentariul de la 2 Corinteni 9,7).

Câştig mârşav. Gr. aischrokerdos, plăcere pentru câştig necinstit. Este imposibil să aflăm din declaraţia acesta dacă prezbiterii erau plătiţi pentru serviciul lor. Oricum ar fi, ei nu trebuie să-şi îndeplinească slujba având ca scop un câştig mârşav. Vrednic este lucrătorul de plata lui (vezi comentariul de la 1 Timotei 5,18), dar aceasta este doar un produs secundar al serviciului pe care îl îndeplineşte. Slujirea Evangheliei nu trebuie să fie niciodată un mijloc de îmbogăţire (vezi comentariul de la 1 Timotei 3,8).

Cu lepădare de sine. [Cu râvnă, KJV]. Adevăratul păstor nu doar că va fi binevoitor în a-şi îndeplini datoria, ci o va face cu râvnă. Tot aşa, slujbaşii devotaţi Îi vor servi Domnului indiferent de salariul primit.


3 Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei.

Ca şi cum aţi stăpâni. Sau stăpânind. Slujirea în cadrul bisericii nu îndreptăţeşte măsurile dictatoriale. Numirea într-o poziţie de conducere ar trebui considerată un prilej de a sluji, nu o invitaţie de a exercita autoritate. Petru îi îndeamnă pe prezbiteri să nu se lase prinşi de ispita aceasta, ci toată purtarea lor să fie un exemplu demn de urmat (vezi comentariul de la Tit 1,7).

Cei ce v-au căzut la împărţeală. [Moştenirea lui Dumnezeu, KJV]. Gr. kleroi, sorţi, deci ceva obţinut prin tragere la sorţi, folosit aici în sensul de sarcină încredinţată (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 1,17). Cuvintele lui Dumnezeu [KJV] nu apar în original (nici în Traducerea Cornilescu). Petru pune accentul pe cuvântul împărţeală, ca fiind ceea ce a devenit răspunderea prezbiterilor. În limba greacă este folosit pluralul, desemnând probabil comunităţi creştine separate, izolate una de alta. Fără îndoială că fiecare grupare era în grija unui prezbiter, care trebuia să-i slujească pe credincioşi, nu ca un tiran, ci ca un păstor tandru al unor oi neajutorate.

Pilde. Gr. tupoi, cópii, tipare, tipuri. În ce priveşte forma de singular, tupos, vezi comentariul de la Romani 5,14. Compară cu următoarele versete în care foloseşte Pavel cuvântului tupos: 1 Tesaloniceni 1,7; 2 Tesaloniceni 3,9; 1 Timotei 4,12; Tit 2,7. Prezbiterii trebuia să reprezinte bine credinţa, să fie creştini model, pe care alţi credincioşi să îi poată imita fără teama de a greşi.


4 Și când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei.

Când Se va arăta. Literal, Se va fi arătat. Apostolul, deşi se aştepta să moară înainte de revenirea Domnului Hristos (vezi comentariul de la Ioan 21,18.19; 2 Petru 1,14), avea ochii aţintiţi către acel eveniment glorios şi, pentru a-i încuraja, le atrăgea prezbiterilor atenţia la el.

Păstorul cel Mare. [Păstorul Şef, KJV]. Gr. archipoimen, păstor şef sau primul păstor, compus din archi, prefix care înseamnă şef, mare sau primul, şi poimen, păstor (vezi comentariul de la v. 2). În tot Noul Testament titlul Păstorul cel Mare este folosit doar aici, referindu-se la Domnul Hristos (vezi comentariul de la Isaia 40,11; Ioan 10,2.11; 1 Petru 2,25). Petru se consideră pe sine şi pe prezbiteri ca păstori ai turmei, dar priveşte la Domnul Isus ca la Păstorul Suprem, care Se îngrijeşte atât de păstorii mai mici cât şi de oi. Vezi comentariul de la Ioan 10,1–16 şi cel de la Luca 15,1–7.

Veţi căpăta. [Veţi primi, KJV]. Biblia nu exclude în nici un caz ideea de plată pentru slujirea Evangheliei, dar o consideră un stimulent la credincioşie (vezi comentariul de la Matei 5,12; 2 Corinteni 4,17; 2 Timotei 4,8).

Cununa. [Coroana, KJV]. Gr. stephanos, ghirlandă sau cunună, de felul celor primite de învingătorii de la jocurile atletice (vezi comentariul de la 2 Timotei 4,8; Apocalipsa 2,10). Expresia cununa … slavei poate fi înţeleasă o cunună glorioasă sau o cunună care este slavă. Prezbiterii credincioşi vor avea parte de slavă, care va fi ca o cunună pe capetele lor (vezi comentariul de la Romani 8,18).

Nu se poate veşteji. Gr. amarantinos, făcută din amarant, amarantul fiind o floare despre care se zice că nu se vestejeşte niciodată. Petru foloseşte cuvântul amarantos şi în cap. 1,4 (vezi comentariul de acolo), în ambele cazuri subliniind natura veşnică a răsplătirii.


5 Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.”

Tot aşa. După cum prezbiterii trebuiau să fie conduşi de Domnul Hristos, tot aşa creştinii mai tineri trebuiau să fie în grija celor mai vârstnici. Tinerilor. Probabil că este vorba de membrii mai tineri ai diferitelor biserici cărora le scria Petru. Fiţi supuşi. [Supuneţi-vă, KJV]. Gr. hupotasso (vezi comentariul de la Romani 13,1). Cei mai tineri trebuie să respecte experienţa şi judecata celor mai bătrâni.

Celor bătrâni. Literal, celor mai bătrâni, probabil fiind vorba de cei în vârstă, nu de prezbiteri, care erau cunoscuţi ca bătrâni (vezi comentariul de la 1 Timotei 5,1.17), deşi porunca lui Petru s-ar aplica, fără îndoială, cu o forţă deosebită, prezbiterilor bisericii. Tinerii trebuie să-i respecte pe cei în vârstă şi cu experienţă şi să ia aminte la sfatul lor.

Şi toţi. Apostolul se adresează acum întregii adunări a credincioşilor.

[Fiţi supuşi, KJV]. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte. Aşadar a doua parte a versetului ar putea fi tradusă astfel: da, fiţi toţi îmbrăcaţi cu smerenie unul faţă de altul.

Împodobiţi. [Îmbrăcaţi, KJV]. Gr. egkkomboomai, a se încinge, aşa cum obişnuiau sclavii să-şi lege şorţul (egkomboma), care ajunse să fie privit ca un semn al robiei sale şi îl însemna ca pe unul a cărui datorie era să îndeplinească dorinţele altora. În relaţiile dintre ei, creştinii trebuie să se îmbrace cu smerenie, aşa cum îşi punea un sclav şorţul. Câtă pace ar fi în biserică dacă toţi membrii ar urma sfatul apostolului!

Smerenie. Gr. tapeinophrosune (vezi comentariul de la Efeseni 4,2; Filipeni 2,3).

Stă împotriva. Gr. antitasso, a se mobiliza în luptă împotriva. Dumnezeu are oroare de mândrie. Aici Petru citează din LXX, de la Proverbele 3,34, aşa cum face şi Iacov în cap. 4,6 din epistola sa (vezi comentariul de acolo). Mai sunt şi alte asemănări între solia lui Petru în această privinţă şi cea a lui Iacov (compară cu 1 Petru 5,5–8; Iacov 4,6–10).

Celor mândri. Sau celor trufaşi, celor aroganţi.


6 Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.

Smeriţi-vă. Gr. tapeinoo (vezi comentariul de la 2 Corinteni 12,21). În v. 5 Petru se ocupă de legăturile care ar trebui să existe între credincioşi, iar în v. 6, de relaţia dintre creştin şi Dumnezeu.

Mâna tare. Expresia aceasta este folosită deseori în Vechiul Testament, atât cu privire la eliberarea poporului Israel din Egipt cât şi cu privire la acţiunea divină de adunare a rămăşiţei din ţările unde fuseseră împrăştiaţi israeliţii (Exodul 3,19; Deuteronom 3,24; Ezechiel 20,34; etc.). Deoarece Îi slujeşte unui Dumnezeu puternic, creştinul ar trebui să fie smerit în toate situaţiile, mai ales datorită faptului că Dumnezeu stă împotriva celor mândri (1 Petru 5,5).

La vremea Lui. [La timpul potrivit, KJV]. Gr. en kairo, literal, la un timp potrivit. În ce priveşte cuvântul kairos (nominativul lui kairo), vezi comentariul de la Marcu 1,15; Faptele Apostolilor 1,7. Pot fi citate dovezi textuale pentru adăugarea cuvântului cercetării, care apare în cap. 2,12. Aici Petru priveşte înainte, către punctul culminant al istoriei acestei lumi, când sfinţii care au luptat până la capăt vor primi răsplata veşnică.

Să vă înalţe. Dumnezeu făgăduieşte că îi va onora pe cei care de bunăvoie se umilesc de dragul Său (vezi comentariul de la Luca 14,11; Iacov 4,10).


7 Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

Aruncaţi. Sau azvârliţi, aşezaţi. Forma verbului din limba greacă implică o acţiune săvârşită o dată pentru totdeauna. Aici apostolul citează din Psalmi 55,22 (vezi comentariul de acolo).

Asupra Lui. Adică asupra lui Dumnezeu (compară cu v. 5, 6).

Îngrijorările. Gr. merimna, nelinişte. În ce priveşte verbul înrudit, merimnao, a fi îngrijorat [cu privire la ceva], vezi comentariul de la Matei 6,25. În versiunea greacă exprimarea toate îngrijorările voastre este emfatică. Acela care aşază toate îngrijorările sale asupra lui Dumnezeu rezolvă pe deplin problema îngrijorării, care îi slăbeşte spiritual pe atât de mulţi creştini.

Căci El Însuşi îngrijeşte de voi. Literal, deoarece El are o grijă cu privire la voi, adică Dumnezeu este foarte preocupat de bunul mers al creştinului (vezi comentariul de la Matei 10,29.30; Luca 21,18). Asigurarea aceasta trebuie să fi fost foarte binevenită pentru cei care se confruntau cu o aspră persecuţie; într-adevăr ea este o sursă de mângâiere pentru toţi creştinii din toate timpurile.


8 Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.

Treji. Gr. nepho (vezi comentariul de la 1 Tesaloniceni 5,6; 1 Petru 1,13; vezi şi comentariul de la 1 Petru 4,7, unde este folosit un cuvânt grecesc diferit).

Vegheaţi. Gr. gregoreo (vezi comentariul de la 1 Tesaloniceni 5,6). Seriozitatea timpurilor de atunci şi dificultăţile care abundau l-au determinat pe apostolul Petru să îi îndemne pe creştini la o strictă autodisciplină.

Protivnicul. Gr. antidikos, un adversar într-un proces juridic, prin urmare, un vrăjmaş. În original este folosit articolul hotărât, dând de înţeles că se ştie bine cine este vrăjmaşul creştinului – este protivnicul.

Diavolul. Gr. diabolos (vezi comentariul de la Matei 4,1; Efeseni 4,27). În spatele persecuţiei de care avea parte destinatarii acestei epistole, Petru îl vede pe Satana (compară cu Iov 1,7).

Dă târcoale. Adică încearcă diferite mijloace ca să-şi încolţească prada. Poate că Petru se gândea la declaraţia din Iov 1,7, unde Satana este descris ca unul care face cutreierarea pământul.

Ca un leu care răcneşte. Literal, ca un leu răcnind, adică asemenea unui leu flămând care răcneşte pentru a înspăimânta şi pentru a-şi prinde prada – o ilustraţie potrivită pentru diavol, care prin persecuţie încearcă să-i înspăimânte pe creştini şi în felul acesta să-i conducă la apostazie.

Caută. Nici un leu nu aşteaptă ca prada să vină în vizuina lui şi nici Satana nu aşteaptă ca victimele să cadă singure în cursele lui. El dă de multe ori târcoale pentru a-i găsi şi vâna pe aceia pe care vrea să-i prindă.

Să înghită. [Să devoreze, KJV]. Literal, a înghiţi dintr-o dată, a înghiţi. Aşa cum un leu îşi înfulecă prada, tot aşa diavolul ar vrea să-şi smulgă victima din sânul bisericii şi să o înghită.


9 Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.

Împotriviţi-vă. [Rezistaţi, KJV]. Gr. anthistemi, a se împotrivi, mai degrabă decât a rezista, pentru care a fost folosit un alt cuvânt în v. 5 (stă împotriva). Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 18,6; Romani 13,2, unde anthistemi este tradus a se împotrivi. Petru îi îndeamnă pe credincioşi să ia o poziţie hotărâtă împotriva diavolului, neîngăduindu-i să câştige biruinţa (vezi comentariul de la Iacov 4,7).

Tari. [Fermi, KJV]. Gr. stereoi, puternic, tare, ferm (vezi comentariul de la 2 Timotei 2,19). Apostolul doreşte să alcătuim un front tare, ca o stâncă, împotriva atacurilor pe care diavolul le aduce credinţei noastre. Frica nu va aduce biruinţă, ci doar o atitudine curajoasă îl va îndepărta pe inamic.

În credinţă. Expresia greacă poate fi tradusă şi tari în credinţa voastră. În ce priveşte conceptul de credinţă ca un grup de doctrine, vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 6,7; Romani 1,5. O altă interpretare posibilă este prin credinţă, adică în armonie cu credinţa pe care destinatarii aceste epistole o manifestaseră deja (compară cu 1 Petru 1,5.7.9.21). Cele două interpretări pot fi combinate, având în vedere faptul cel credincios, dacă este întemeiat pe doctrinele pe care le crede, va fi şi bine echipat să reziste atacurilor diavolului.

Ştiind că. Sau ştiind cum.

Fraţii. Mai degrabă frăţietatea, ca în cap. 2,17 (KJV).

În lume. Aceste cuvinte trebuie să însemne în alte părţi ale lumii, deoarece aceia cărora le scria Petru trăiau în aceeaşi lume ostilă ca şi fraţii lor. Pentru cuvântul lume (kosmos), vezi comentariul de la 1 Ioan 2,15. Pasajul întreg, ştiind că … ca şi voi este plin de dificultăţi gramaticale, dar sunt posibile două interpretări: (1) ştiind că prin aceeaşi suferinţă trec şi fraţii din alte părţi ale lumii sau (2) ştiind cum să treacă prin aceeaşi suferinţă ca şi fraţii din alte părţi ale lumii.

Trec. Gr. epiteleo, tradus să ducem … până la capăt [să desăvârşim] în 2 Corinteni 7,1, dar folosit în greaca clasică în sensul de a plăti deplin, sens care s-ar prea putea să fie intenţionat şi aici.

Aceleaşi suferinţe. Literal, aceleaşi lucruri de suferit. Nu se ştie sigur care este sensul în limba greacă. S-ar putea să fie este plătit acelaşi tribut de suferinţe.


10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

Dumnezeul oricărui har. [Dumnezeul a tot harul, KJV]. Mai degrabă Dumnezeul oricărui har. Tatăl este sursa oricărei însuşiri bune (compară cu Iacov 1,17; 1 Petru 4,10). Referirea la Dumnezeu este în antiteză cu protivnicul vostru, care despre care se vorbeşte în cap. 5,8.9. Apostolul i-a avertizat pe cititorii cu privire la lucrările diavolului, dar acum le reaminteşte că Dumnezeu nu-i lăsă să se lupte cu propriile lor puteri omeneşti.

V-a. [Ne-a, KJV]. Dovezile textuale favorizează persoana a II-a plural, v-a.

Care v-a chemat. Sau care a chemat, o referire la invitaţia făcută prin solia Evangheliei sau, într-un sens mai larg, la chemarea originală a lui Dumnezeu, cuprinsă în planul de mântuire (vezi comentariul de la Romani 8,28–30; 1 Tesaloniceni 5,23.24).

În Hristos Isus. [Prin Hristos Isus, KJV]. Literal, în Hristos Isus. Dovezile textuale favorizează omiterea numelui Isus. Dumnezeu ne cheamă prin Fiul Său (vezi comentariul de la 2 Corinteni 5,17). Unii comentatori preferă să lege cuvintele în Hristos cu expresia slava Sa veşnică, susţinând că Petru vorbeşte aici despre slava veşnică descoperită în Domnul Hristos.

Slava Sa veşnică. Vezi comentariul de la Romani 8,30; compară cu Ioan 12,28; 17,22.

După ce veţi suferi. Adică după ce au trecut prin încercarea de foc iminentă (cap. 4,12). Petru nu minimalizează suferinţa din prezent, dar priveşte dincolo de ea (vezi comentariul de la Evrei 12,2). În Noul Testament se vorbeşte pe faţă despre perspectiva suferinţei (Matei 5,10–12; 10,17.18; Romani 8,17.36; 2 Timotei 2,12).

Puţină vreme. Vezi comentariul de la Apocalipsa 12,12. Deşi persecuţia s-ar putea să pară interminabilă atunci când cineva trece prin ea, durata ei este scurtă în lumina veşniciei, iar creştinul se poate deprinde să o privească din această perspectivă (vezi comentariul de la 2 Corinteni 4,17).

Vă va desăvârşi. Dovezile textuale favorizează exprimarea va desăvârşi, omiţând pronumele (vezi comentariul de la Matei 5,48). Verbul a desăvârşi (katartizo) este tradus în altă parte a cârpi, a drege (Matei 4,21; Marcu 1,19), a face, adică a pune în ordine, a aranja (Evrei 11,3), dar aici este folosit în sens moral, a echipa deplin. Dumnezeu Însuşi (versiunea greacă este astfel emfatică) îl va echipa pe creştin să îndure toate atacurile pe care Satana le-ar îndrepta împotriva lui.

Vă va întări. Gr. sterizo (vezi comentariul de la Romani 16,25; compară cu Romani 1,11; 2 Tesaloniceni 2,17; 3,3). Vă va da putere. Vezi Efeseni 3,16; Filipeni 4,13; 2 Timotei 4,17; vezi comentariul la 1 Timotei 1,12.

Vă va face neclintiţi. Gr. themelioo, a pune temelia, de la themelios, fundaţie, şi de aici a face stabil. În versetul acesta Petru subliniază faptul că Dumnezeu îl va înzestra pe credincios cu tot ce este necesar pentru a se împotrivi diavolului şi agenţilor lui omeneşti, persecutorii.


11 A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.

A Lui să fie. Sau a Lui este. Compară cu doxologiile din Romani 16,27; Filipeni 4,20; 1 Timotei 6,16; 1 Petru 4,11; 2 Petru 3,18; Iuda 25.

Slava. În ce priveşte cuvântul slava (doxa), vezi comentariul de la Ioan 1,14; Romani 3,23. Pot fi citate importante dovezi textuale pentru omiterea cuvintelor slava şi, lăsând în doxologia aceasta numai cuvântul putere. Compară cu alăturarea cuvintelor slava şi puterea, în 1 Petru 4,11.

Puterea. Literal, stăpânirea.

În vecii vecilor. Vezi comentariul de la Apocalipsa 1,6.


12 V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit.

V-am scris. Şi anume în această epistolă.

Aceste puţine rânduri. [Pe scurt, KJV]. Literal, în puţine [cuvinte]. Apostolul avea mult mai multe de spus decât putea să exprime în această scurtă scrisoare. Poate că sosind la credincioşii din Asia Mică, Silvan avea să completeze învăţătura din epistolă cu sfaturi verbale.

Prin Silvan. Epistola aceasta a fost scrisă de mâna lui Silvan, care poate a fost secretarul lui Petru şi a dus scrisoarea (vezi p. 547). O comparaţie între Faptele Apostolilor 18,5 şi 2 Corinteni 1,19 confirmă părerea că Silvan este o altă formă a numelui Sila. Nu se ştie încă de ce această persoană este numită diferit în aceste locuri, dar e posibil ca Sila să fie forma ebraică a numelui, iar Silvan, forma romană. S-ar putea deci ca secretarul lui Petru să fi fost Sila, cel care l-a însoţit pe Pavel în a doua sa călătorie misionară.

Se pare că Sila era un creştin iudeu foarte apreciat în biserica din Ierusalim, care ajunsese să fie convins de nevoia evanghelizării neamurilor. El i-a fost tovarăş credincios lui Pavel atât în vremuri bune cât şi în timpurile grele (vezi Faptele Apostolilor 15,22.40.41; 16,19.37; 17,10.14; 18,5; 1 Tesaloniceni 1,1). Dacă, aşa cum se crede în general, prima epistolă a lui Petru a fost scrisă din Roma (vezi p. 548), atunci se poate ca Sila, după ce lucrase cu Pavel în Corint, să i se fi alăturat lui Petru în capitala Imperiului Roman (Faptele Apostolilor 18,5).

S-a sugerat că Petru însuşi a scris concluzia epistolei (vezi comentariul de la Galateni 6,11; 2 Tesaloniceni 3,17).

Un frate credincios. Literal fratele credincios. Din articolul hotărât s-ar putea deduce că Silvan le era deja cunoscut credincioşilor şi că le-ar fi slujit personal în Asia Mică (vezi cap. 1,1). Articolul poate fi de asemenea interpretat într-un sens posesiv, al nostru, sugerând mai degrabă că Petru îl recomandă pe Silvan cititorilor, decât că ei deja l-ar fi cunoscut.

[Pentru voi, KJV]. Poate că este o completare la cuvintele prin Silvanprin Silvan, pentru voi. Epistola a fost scrisă şi probabil dusă de Silvan.

Cred. [Aşa cum presupun, KJV]. Sau aşa cum socotesc, sau aşa cum îl consider. Cuvintele acestea fac referire la fratele nostru. Petru dorea ca destinatarii epistolei sale să cunoască valoarea pe care el însuşi i-o acorda lui Silvan, pentru ca astfel să îl stimeze şi ei. Compară cu recomandarea pe care i-o face Pavel lui Tihic (Efeseni 6,21).

Sfătuiesc. [Îndemn, KJV]. Petru făcuse lucrul acesta cu credincioşie de-a lungul întregii epistole (cap. 1,7.13; 2,1.2.11; 3,1; 4,1; 5,1). Adeveresc. [Mărturisesc, KJV]. Sau dau mărturie (vezi v. 1).

Adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta. În cap. 1,10 Petru foloseşte cuvântul har cu referire la solia Evangheliei. Aici el îl foloseşte într-un sens similar, pentru a scoate în evidenţă că Evanghelia pe care o susţinuse în toată epistola sa este solia autentică a harului lui Dumnezeu.

De care v-aţi alipit. [În care staţi, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea de care să vă alipiţi, ca un imperativ, îndemnându-i pe cititori să stea neclintiţi în Evanghelia pe care o primiseră.


13 Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu.

Biserica. Literal, propoziţia aceasta spune: Ea, care este în Babilon, vă salută. Cuvântul biserica a fost adăugat de traducători, deşi pot fi citate şi importante dovezi textuale pentru prezenţa sa. Nu este sigur dacă Petru se referă aici la o femeie creştină, poate soţia sa, care l-a însoţit în călătoriile sale (vezi 1 Corinteni 9,5), sau la biserica creştină din Babilon. Cei mai mulţi comentatori preferă ultima explicaţie.

Aleasă cu voi. Gr. suneklekte, aleasă împreună cu [alţii]. Credincioşii din Roma erau aleşi împreună cu credincioşii din Asia Mică, cărora le scria Petru (vezi cap. 1,1.2). În ce priveşte alegerea pentru mântuire, vezi Romani 8,33.

Babilon. Nu există vreo dovadă că Petru ar fi lucrat vreodată în Babilonul real. Pe de altă parte, conform tradiţiei el şi-a desfăşurat ultima parte a lucrării sale şi a fost martirizat la Roma (compară cu AA 537, 538). Se ştie că primii creştini foloseau adesea numele Babilon pentru capitala romană, pentru a evita represalii politice (vezi Apocalipsa 14,8). Comentatorii sunt aproape în unanimitate de acord că Petru foloseşte aici termenul de Babilon pentru a face o referire voalată la Roma.

Marcu, fiul meu. Pentru comentarii cu privire la numele Marcus, forma latină a grecescului Markos, vezi Vol. V, pp. 563, 564. Unii susţin că Marcu era chiar fiul lui Petru şi văd în acest verset o simplă referire la familia lui Petru. Totuşi, majoritatea comentatorilor interpretează metaforic expresia fiul meu, considerând că este vorba despre un fiu spiritual al lui Petru, care i-a fost tovarăş în ultima parte a lucrării sale. Vezi referirile similare ale lui Pavel la Timotei şi la Tit, în 1 Timotei 1,2; Tit 1,4.


14 Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Isus! Amin.

Sănătate. [Salutaţi-vă, KJV]. Gr. aspazomai (vezi comentariul de la Romani 16,3). Acelaşi cuvânt este tradus vă salută la 1 Petru 5,13 [KJV]. O sărutare de dragoste. Adică sărutare de iubire. Compară cu vorbirea lui Pavel (vezi Romani 16,16; 1 Corinteni 16,20; 2 Corinteni 13,12).

Isus. Pot fi citate importante dovezi textuale pentru omiterea acestui cuvânt. Propoziţia completă sună în felul acesta: Pace cu noi cu toţi în Hristos. Petru foloseşte cuvântul pace acolo unde Pavel foloseşte har (compară cu Romani 16,24; 1 Corinteni 16,23; Efeseni 6,24; etc.). Nu este sigur dacă expresia în Hristos aveau pentru Petru aceeaşi semnificaţie ca pentru Pavel (vezi comentariul de la 2 Corinteni 5,17). Se pare că pentru Petru a fi în Hristos înseamnă a fi creştin.

Amin. Pot fi citate dovezi textuale importante pentru omiterea acestui cuvânt. Vezi comentariul de la 2 Petru 3,18.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1 2T 50 1–4DA 817; GW 183; 2T 345, 544 2 CT 282; 1T 209; 2T 221, 618; 6T 47 2, 3 AA 91; FE 223; PP 191 2–4AA 525 2–5GW 101 3 1T 466, 678; 2T 501, 506, 521, 646; 3T 421; 4T 268, 372; 5T 573, 614; 9T 276 3–8FE 225 4 MM 318; PP 192; 3T 481; 4T 35; 7T 39; 9T 136 4–6CT 282 5 AA 200; COL 363; TM 491; 3T 360; 5T 107; 9T 196 5–11AA 528 6 CT 235; TM 169, 313; 1T 707, 709; 4T 362, 378 6, 7 FE 239 7 MB 101; MH 71; PP 294; 2T 72 8 CT 283; EW 192; GC 510; SR 240; TM 333, 426; 1T 507; 2T 172, 287, 409; 3T 456, 575; 4T 207; 5T 146, 294, 384, 398 8, 9 2T 55; 3T 374, 570 10 2T 323, 517