1 Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.

2 Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.

3 Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.

4 Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,

5 Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hizelkedő idegentől.

6 Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,

7 És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,

8 A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget,

9 Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.

10 És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.

11 Mely csélcsap és vakmerő, a kinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai.

12 Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.

13 És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:

14 Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.

15 Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!

16 Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésű szőnyegekkel.

17 Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.

18 No foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.

19 Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.

20 Egy erszény pénzt vőn kezéhez; holdtöltére jő haza.

21 És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt.

22 Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;

23 Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.

24 Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.

25 Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.

26 Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.

27 Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.