1 Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.

2 Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.

3 Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.

4 És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.

5 A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.

7 Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.

8 A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.

9 A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.

10 Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.

11 Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!

12 Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.

13 Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.

14 Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!

15 Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.

17 Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,

18 Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.

19 Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;

20 Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.

21 Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.

22 Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?

23 Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó.

24 A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.

25 A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!

26 Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.

27 Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.

28 Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?

29 Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.

30 A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.

31 És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.

32 Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:

33 Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,

34 És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.