1 Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:

2 Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk.

3 Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?

4 Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?

5 Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.

6 A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette.

7 Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.

8 Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.

9 A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.

10 Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén.

11 Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.

12 Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.

13 Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.

14 Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.

15 Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.

16 Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.

17 Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.

18 A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.

19 Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.

20 Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.

21 Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.