1 Ezek pedig annak a földnek a királyai, akiket levertek Izráel fiai, és földjüket birtokba vették a Jordánon túl napkelet felé, az Arnón medrétől a Hermón-hegyig és az egész mezőséget kelet felől:

2 Szíhón, az emóriak királya, aki Hesbónban lakott, ő uralkodott Aróértől kezdődően, amely az Arnón-patak partján van, a patak középső részénél Gileád területe felé a Jabbók-patakig, az Ammón fiainak határáig.

3 És a Kinnerettenger keleti széléig és a puszta tengerének, a Sós-tengernek a keleti széléig, a bét-jesimóti útig, dél felé pedig a Piszgá-hegy lejtőjéig.

4 A refáiak maradékai közül való Ógnak, Básán királyának, aki Astárótban és Edreiben lakott, ez volt a területe:

5 a Hermón hegyén, Szalkában és az egész Básánban, a gesúriak és maakábeliek határáig és a fél Gileádon, Szíhónnak, Hesbón királyának a határáig uralkodott.

6 Mózes, az ÚR szolgája és Izráel fiai verték le őket, és Mózes, az ÚR szolgája, odaadta azt a földet örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé törzse felének.

7 Ezek pedig annak a földnek a királyai, akiket levertek Józsué és Izráel fiai a Jordán másik oldalán nyugat felé, Baal-Gádtól kezdődően, amely a Libánon völgyében van, egészen a Kopasz-hegyig, amely Széír felé emelkedik. Izráel nemzetségeinek adta ezt Józsué örökségül, osztályrészeik szerint:

8 a hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a hettiták, emóriak, kánaániak, perizziek, hivviek és jebúsziak földjét.

9 Jerikó királya: egy, Aj királya Bétel mellett: egy,

10 Jeruzsálem királya: egy, Hebrón királya: egy,

11 Jarmút királya: egy, Lákis királya: egy,

12 Eglón királya: egy, Gézer királya: egy,

13 Debír királya: egy, Geder királya: egy,

14 Hormá királya: egy, Arád királya: egy,

15 Libná királya: egy, Adullám királya: egy,

16 Makkéda királya: egy, Bétel királya: egy,

17 Tappúah királya: egy, Héfer királya: egy,

18 Afék királya: egy, Sárón királya: egy,

19 Mádón királya: egy, Hácór királya: egy,

20 Simrón-Meróón királya: egy, Aksáf királya: egy,

21 Taanak királya: egy, Megiddó királya: egy,

22 Kedes királya: egy, a karmeli Jokneám királya: egy,

23 a dóri magaslaton levő Dór királya: egy, a Gilgál népeinek királya: egy,

24 Tirca királya: egy. Összesen harmincegy király.