1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint:

3 A déli határvidék a Cin-pusztától Edóm mentén legyen. Ez legyen a déli határotok: keleten a Sós-tenger végétől induljon,

4 kerülje meg a határ délről az Akrabbím-hágót, és menjen Cin felé, nyúljon le Kádés-Barneától délre, majd haladjon Hacar-Addárig, és menjen tovább Acmón felé.

5 Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.

6 A nyugati határotok a Nagy-tenger és annak partvidéke legyen. Ez legyen a nyugati határotok.

7 Ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki,

8 a Hór-hegytől jelöljétek ki a Hamátba vezető útig, majd a határ nyúljon ki Cedád felé,

9 azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.

10 A keleti határt Hacar-Énántól Sefámig jelöljétek ki,

11 Sefámtól menjen le a határ Riblá felé, Ajintól keletre, majd menjen tovább a határ lefelé, amíg el nem éri a Kinneret-tó keleti partján levő magaslatokat.

12 Azután menjen le a határ a Jordán felé, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül.

13 Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel örökségül sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az Úr, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.

14 Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket, és Manassé törzsének a fele is megkapta.

15 Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapta meg örökségét.

16 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

17 Név szerint ezek legyenek azok a férfiak, akik felosztják közöttetek örökségül az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.

18 Törzsenként egy-egy fejedelmet válasszatok melléjük az ország felosztására.

19 Név szerint ezek legyenek: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia.

20 Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammíhúd fia.

21 Benjámin törzséből Elídád, Kiszlón fia.

22 Dán fiainak a törzséből Bukkí fejedelem, Joglí fia.

23 József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből Hanníél fejedelem, Éfód fia,

24 Efraim fiainak a törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia.

25 Zebulon fiainak a törzséből Elícáfán fejedelem, Parnak fia.

26 Issakár fiainak a törzséből Paltíél fejedelem, Azzan fia.

27 Ásér fiainak a törzséből Ahíhúd fejedelem, Selómí fia.

28 Naftáli fiainak a törzséből Pedahél fejedelem, Ammíhúd fia.

29 Ezeknek parancsolta meg az Úr, hogy osszák ki az örökségüket Izráel fiainak Kánaán földjén.