1 Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.

Vine ziua. Profetul le dă o solemnă asigurare acelora care întreabă: Unde este Dumnezeul dreptăţii (judecăţii)? (cap. 2,17) că vine o zi în care Dumnezeu va face judecată şi dreptate asupra tuturor nelegiuiţilor. Aceasta este ziua Domnului din Ioel 1,15; 2,1; Amos 5,18.20; Ţefania 2,1-3; etc. Pentru discuţie vezi comentariul la Isaia 13,6; 2Petru 3,10-12.

Va arde. Judecata finală a lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiţi este distrugerea definitivă prin foc (vezi Apocalipsa 20,9; vezi comentariul la Ezechiel 28,16-19). Trufaşi. Păcatul mândriei este deosebit de ofensator pentru Dumnezeu şi este singurul care este menţionat aici pe nume de către Maleahi.

Miriştea. Nu putea fi folosit un limbaj mai puternic pentru a arăta deplina nimicire a celor nelegiuiţi. Ei nu vor suferi veşnic aşa cum se crede adesea în mod eronat, ci vor fi mistuiţi la fel de repede ca şi miriştea (vezi Psalmi 37,10.20; Isaia 5,24).

Îi va arde. Scripturile nu ştiu nimic despre erezia populară a unui iad arzând veşnic. Nelegiuiţii nu continuă să ardă la nesfârşit; focul zilei de pe urmă îi va arde faptic. Vezi comentariul la Ieremia 17,27; Matei 3,12; 25,41; 2Petru 3,7-13; Iuda 7.

Nici rădăcină, nici ramură. O imagine izbitoare arătând anihilarea deplină a păcatului şi a păcătoşilor (vezi comentariul la Naum 1,9). Satana, reprezentat ca rădăcina, sau începătorul răului, împreună cu urmaşii săi, reprezentanţi prin ramuri, sunt cu toţii pe deplin nimiciţi (vezi Psalmi 37,38).


2 Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veți ieși și veți sări ca vițeii din grajd.

Soarele neprihănirii. O imagine expresivă a lui Hristos ca lumina lumii (Ioan 8,12; vezi Ioan 1,4) şi Izvorul neprihănirii noastre (vezi Ieremia 23,6; 1Corinteni 1,30; 2Corinteni 5,21; Filipeni 3,9). Hristos este întotdeauna gata să aducă lumină spirituală poporului Său în vremuri de nevoie. În sensul acesta se poate spune că Soarele neprihănirii a răsărit la prima venire a lui Hristos (vezi DA 261) şi va răsări într-un sens special în vremea de mare întuneric moral imediat înainte de a doua Sa venire (vezi PK 716, 717).

Veţi sări. Ebr. push, a sări încoace şi încolo, sau a călca în picioare terenul (jucăuş). Cei răscumpăraţi sunt înfăţişaţi sărind de bucurie pentru rezultatul final al dreptăţii şi iubirii lui Dumnezeu (vezi GC 673).

Viţeii din grajd. Ebr. ’egle marbeq, viţeii îngrăşaţi [?]. Sensul exact al textului ebraic este incert. RSV spune: viţeii din grajd. LXX zice viţeluşi dezlegaţi.


3 Și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oștirilor.

Călca în picioare. Drepţii sunt înfăţişaţi ca în sfârşit biruitori asupra celor nelegiuiţi. Vezi comentariul la Isaia 66,24.

În ziua. Vezi comentariul la v. 1.

Domnul oştirilor. Vezi comentariul la Ieremia 7,3.


4 Aduceți-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul!

Aduceţi-vă aminte. Maleahi îşi încheie profeţia cu un îndemn adresat poporului său de a asculta de Dumnezeu. Ascultarea omului trebuie să preceadă binecuvântarea Dumnezeu. Este semnificativ că profetul care încheie Vechiul Testament accentuează necesitatea şi importanţa păzirii instrucţiunilor lui Dumnezeu către poporul Lui date pe muntele Horeb (vezi Levitic 26; Deuteronom 28). Mai este semnificativ şi faptul că Legea lui Moise urma să joace un rol important în ajutorarea poporului de a se pregăti pentru ziua Domnului.

Moise, robul Meu. Evident că el este menţionat în special pentru că el fusese mijlocitorul (vezi Galateni 3,19; Deuteronom 6,5) prin care au fost date la Sinai instrucţiunile lui Dumnezeu, rânduielile şi poruncile Lui (vezi Exod 24,12-18; Neemia 10,29).


5 Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.

Proorocul Ilie. Profeţia aceasta i-a determinat pe mulţi iudei din timpurile care au urmat să aştepte o reîntoarcere pe pământ a lui Ilie însuşi (vezi Ioan 1,21). Totuşi, aceasta este o profeţie cu privire la cineva care va veni în duhul şi puterea lui Ilie (Luca 1,17), adică, cineva care va predica

o solie asemănătoare cu aceea a lui Ilie. Înainte de prima venire a lui Hristos, lucrarea aceasta a fost făcută de Ioan Botezătorul (Matei 17,12.13; Luca 1,16.17; vezi comentariul la Maleahi 3,1), iar înainte de a doua venire a lui Hristos o lucrare asemănătoare va fi făcută de aceia care prezintă lumii cele trei solii îngereşti. Pentru o discuţie mai amănunţită, vezi comentariul la 1Regi 18,19-44; Matei 3,3.4; 11,14.

Ziua Domnului. Vezi comentariul la Isaia 13,6.


6 El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”

Întoarce inima. Solia prezisă aici va fi un mesaj care va duce la o pocăinţă autentică, iar mulţi se vor întoarce la Domnul, Dumnezeul lor (Luca 1,16). Vezi comentariul la Maleahi 3,7. Copii. Literal, fii, o referire la copiii literali ai lui Israel dintre care mulţi se vor întoarce la adevărata credinţă a părinţilor lor, patriarhii. Pentru alte detalii, vezi comentariul la Luca 1,16.17.

Blestem. Ebr. cheŕem, un lucru dat spre nimicire (vezi comentariul la Iosua 7,12; 1Samuel 15,21). Vechiul Testament se încheie cu această avertizare solemnă. Aceia care nu se pocăiesc sincer urmează să fie puşi la un loc cu nelegiuiţii şi să le împărtăşească soarta (cap. 4,1). Totuşi, Maleahi prezintă o solie de nădejde, deoarece acelaşi Dumnezeu care îl nimiceşte pe vinovat aduce o vindecare veşnică (v. 2) celui pocăit.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1 DA 763; EW 52, 151, 295; GC 504, 672, 673; PP 341; SR 428, 429; 1T 132; 4T 633

2 COL 67, 419; CT 468; DA 22, 48, 261; Ed 106; GC 74, 645; MH 32, 115, 216, 251; ML 15, 160; MM 126; PK 373, 688, 717; TM 445; 3T 335; 4T 342, 354; 6T

54; 7T 81

5 PK 187, 716; TM 475; 3T 62

5, 6 Te 91

6 ML 198