1 Húsz esztendő múltán történt, miután Salamon fölépítette az ÚR házát és a maga palotáját,

2 hogy kiépítette azokat a városokat is, amelyeket Hírám adott neki, és Izráel fiait odatelepítette.

3 Azután Salamon Hamát-Cóbá ellen indult, és hatalmába kerítette.

4 Megépítette Tadmórt a pusztában és mindazokat a raktárvárosokat, amelyeket Hamát földjén kezdett építeni.

5 Azonfelül fölépítette mind a felső, mind az alsó Béthórónt, és megerősített városokká tette azokat kőfalakkal, kapukkal és zárakkal.

6 Baalátot és az összes raktárvárost, amelyek Salamonéi voltak, a harci szekerek és a lovasok minden városát és mindent, amihez kedve volt Salamonnak, fölépített Jeruzsálemben, a Libánonon és birodalma egész területén.

7 Mindazt a népet, amely megmaradt a hettiták közül, az emóriak, perizziek, hivviek és jebúsziak közül, akik nem Izráelből valók,

8 hanem azoknak a fiai közül, akik azon a földön őutánuk maradtak, akiket Izráel fiai nem irtottak ki, Salamon adófizetőkké tette mindmáig.

9 De Izráel fiai közül Salamon senkit sem tett szolgává a munkáinál, mert ők hadakozó férfiak, hadnagyainak vezérei és harci szekereinek és lovasainak vezérei voltak.

10 Ezek, Salamon király seregeinek a vezérei kétszázötvenen voltak, akik a hadinép élén álltak.

11 Azután fölvitte Salamon a fáraó leányát Dávid városából abba a palotába, amelyet neki épített, mert azt mondta: Nem lakhat a feleségem Izráel királyának, Dávidnak palotájában; mert szent hely az, mivel az ÚR ládája abba vonult be.

12 Akkor égőáldozatokat mutatott be Salamon az ÚRnak az ÚR oltárán, amelyet a csarnok előtt építtetett.

13 Naponként áldoztak rajta Mózes parancsa szerint: szombatnapokon, a hónapok első napjain és évenként a főünnepeken háromszor: mégpedig a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen.

14 Majd megszabta atyjának, Dávidnak rendelkezése szerint a papok tisztét szolgálatukban, a léviták szolgálatát, hogy dicséretet énekeljenek Istennek, és szolgáljanak a papok mellett naponként; a kapuőrök beosztását csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így parancsolta Isten embere, Dávid.

15 Nem tértek el semmiben attól, amit a király parancsolt a papoknak és a lévitáknak minden dolog felől, még a kincsek felől is.

16 Így készült el Salamon minden munkája attól a naptól fogva, amikor az ÚR házának az alapját megvetették, annak befejezéséig, amikor immár elkészült az ÚR háza.

17 Azután elment Salamon Ecjón-Geberbe és Élótba, amelyek a tenger partján, Edóm földjén voltak.

18 Hírám pedig szolgái által hajókat és olyan szolgákat küldött neki, akik járatosak voltak a tengeren, és Salamon szolgáival együtt eljutottak Ófírba. Négyszázötven talentum aranyat hoztak onnan, és Salamon királynak adták.