1 Ezért vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért,

2 ha ugyan hallottatok Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a ti érdeketekben,

3 hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, ahogyan már előbb röviden megírtam.

4 Annak olvasásából megtudhatjátok, hogyan értettem meg a Krisztus titkát,

5 amely más nemzedékek idején még nem jutott az emberek fiainak tudomására úgy, ahogy most kijelentetett szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által,

6 hogy a pogányok örököstársak, és ugyanannak a testnek tagjai, és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által.

7 Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyet erejének megnyilvánulása szerint nekem adott.

8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát,

9 és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett

10 azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét

11 az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg.

12 Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez.

13 Kérlek tehát benneteket, ne csüggedjetek el az értetek viselt nyomorúságaim miatt, amelyek a ti dicsőségetekre vannak.

14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt,

15 akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

16 hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben,

17 hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva,

18 hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység,

19 és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.

20 Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint,

21 azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkönörökké. Ámen.