1 Salamon király egész Izráel fölött király volt.

2 Ezek voltak a főemberei: Azarjáhú, Cádók pap fia.

3 Elihóref és Ahijjá, Sisának fiai kancellárok voltak, Jehósáfát, Ahilúd fia pedig főtanácsos volt.

4 Benájá, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Cádók és Ebjátár pedig pap volt.

5 Azarjáhú, Nátán fia volt a tiszttartók elöljárója. Zábúd pap, Nátán fia volt a király barátja.

6 Ahisár udvarbíró, Adónirám, Abdá fia pedig kincstartó volt.

7 Volt Salamonnak tizenkét helytartója is egész Izráelben, akik ellátták a királyt és háznépét. Mindegyiknek évenként egy hónapig kellett az ellátásról gondoskodnia.

8 Ez a nevük: Húr fia az Efraim hegyén,

9 Deker fia Mákacban, Saalbímban, Bétsemesben, Élónban és Bét-Hánánban.

10 Heszed fia Arubbótban, hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földje.

11 Abinádáb fiáé volt Dór egész határa. Salamon leánya, Táfat volt a felesége.

12 Baanához, Ahilúd fiához tartozott Taanak, Megiddó és az egész Bétseán, mely Cáretán mellett van Jezréel alatt, és Bétseántól egész Ábél-Mehóláig, sőt Jokmoámon túl is.

13 Geber fia a gileádi Rámótban volt helytartó. Hozzá tartoztak Jáirnak, Manassé fiának a sátorfalvai Gileádban. Az övé volt Argób tartománya, amely Básánban van: hatvan nagy város kőfallal és érczárakkal megerősítve.

14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban,

15 Ahimaac pedig Naftáliban volt, és Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül.

16 Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álótban volt,

17 Jehósáfát, Párúah fia Issakárban,

18 Simei, Élá fia Benjáminban,

19 Geber, Uri fia Gileád földjén, Szihónnak, az emóriak királyának és Ógnak, Básán királyának földjén. Ő volt az egyetlen helytartó azon a földön.

20 Júda és Izráel megsokasodott, olyan sokan voltak, mint a tenger partján a homok. Ettek, ittak és vigadtak.

21 Salamon pedig minden ország fölött uralkodott az Eufrátesz folyamtól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki, és szolgáltak Salamonnak élete egész idejében.

22 Salamon udvarának napi szükséglete ez volt: harminc véka finomliszt és hatvan véka közönséges liszt.

23 Tíz hizlalt ökör, húsz legeltetett ökör és száz juh a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és a hizlalt madarakon kívül.

24 Mert ő uralkodott minden helyen a folyótól nyugatra Tifszahtól egészen Gázáig minden királyon, akik a folyótól nyugatra voltak, és békében élt minden alattvalójával körös-körül.

25 Júda és Izráel biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt Dántól fogva Beérsebáig Salamon egész idejében.

26 Salamonnak negyvenezer szekérbe való lova volt az istállókban, és tizenkétezer lovasa.

27 A tiszttartók, mindegyik a maga hónapjában, hiánytalanul ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalánál voltak.

28 Ezenkívül árpát és szalmát is hoztak a lovak és a paripák számára, mindegyik arra a helyre, ahova a király parancsolta.

29 Isten akkora bölcsességet, olyan nagy értelmet és annyi kimeríthetetlen gondolatot adott Salamon szívébe, mint a homok a tenger partján.

30 Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint napkelet összes fiának és Egyiptomnak egész bölcsessége.

31 Sőt bölcsebb volt minden embernél, még az ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, úgyhogy híres lett minden nemzet körében.

32 Háromezer példabeszédet mondott, és ezeröt éneket szerzett.

33 Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól az izsópig, amely a falból nő ki. Beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról is.

34 Minden népből jöttek hallgatni Salamon bölcsességét; a föld minden királyától, akik hallottak bölcsességéről.