1 Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át,

2 és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben,

3 és mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették,

4 és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt.

5 De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket.

6 Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.

7 Bálványimádók se legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leült a nép enni, inni, és felkeltek játszani.

8 Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon huszonháromezren.

9 Krisztust se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt.

10 Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által.

11 Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra írattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett.

12 Azért aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.

13 Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni.

14 Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást!

15 Mint értelmesekhez szólok, ítéljétek meg ti magatok, amit mondok.

16 Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?

17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.

18 Nézzétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral?

19 Mit mondok ezzel? Netán azt, hogy a bálványáldozat valami, vagy hogy a bálvány valami?

20 Nem, hanem sokkal inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.

21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

22 Vagy haragra ingereljük az Urat? Netán erősebbek vagyunk nála?

23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.

24 Senki se a maga javát keresse, hanem a másét.

25 Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megehettek anélkül, hogy ezt lelkiismereti kérdéssé tennétek,

26 mert az Úré a föld és annak teljessége.

27 Ha valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindazt megegyétek, amit elétek hoznak, anélkül hogy ezt lelkiismereti kérdéssé tennétek.

28 De ha valaki azt mondja nektek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeretért.

29 Én azonban nem a ti saját lelkiismeretetekről beszélek, hanem a másikéról. Mert az én szabadságomat miért ítélje meg másnak a lelkiismerete?

30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért ítélnek el engem azért, amiért én hálát adok?

31 Tehát akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.

32 Ne botránkoztassátok meg se a zsidókat, se a görögöket, se Isten gyülekezetét.

33 Én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresve a magam hasznát, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek.