1 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

2 Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.

3 Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár.

4 Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát;

5 Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit;

6 Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot;

7 Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot;

8 Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást;

9 Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt;

10 Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala.

11 Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;

12 Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot;

13 Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;

14 Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot;

15 Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által.

16 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi.

18 Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel.

19 Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint.

20 Gersonnak fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia.

21 Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.

22 Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia;

23 Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia.

24 Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.

25 Elkána fiai: Amásai és Ahimót,

26 Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia.

27 Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia.

28 Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a második Abija.

29 Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.

30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.

31 Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az Isten ládája elhelyeztetett.

32 És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint.

33 Ezek pedig a kik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.

34 Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.

35 Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia.

36 Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia.

37 Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia.

38 Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia.

39 És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felől áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia vala.

40 Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia.

41 Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia.

42 Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.

43 Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia.

44 Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felől állnak vala; Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia.

45 Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia.

46 Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.

47 Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia.

48 És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.

49 Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére rendeltetének mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt.

50 Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.

51 Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája.

52 Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb.

53 Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás.

54 És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségéből, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által.

55 Ők kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelőket.

56 De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák.

57 Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit,

58 És Hilent és annak legelőit, és Débirt és annak legelőit,

59 Asánt és annak legelőit, és Béth-Semest és annak legelőit.

60 A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.

61 A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségből, a Manasse nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak.

62 Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost.

63 A Mérári fiainak az ő nemzetségök szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.

64 Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelőivel együtt.

65 Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a névszerint megnevezett városokat.

66 Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának:

67 Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit.

68 És Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit.

69 Ajalont és annak legelőit; Gáthrimmont is és annak legelőit.

70 A Manasse nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére.

71 A Gerson fiainak pedig a Manasse félnemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit:

72 Az Izsakhár nemzetségéből adák Kédest és annak legelőit; Dobrátot és annak legelőit.

73 Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit.

74 Az Áser nemzetségéből Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit.

75 Hukókot és annak legelőit; Réhobot és annak legelőit.

76 A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit; Hammont és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit.

77 A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit.

78 A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit.

79 Kedemótot és annak legelőit; Mefaátot és annak legelőit.

80 A Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit.

81 Hesbont és annak legelőit; Jaázert és annak legelőit.