1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.

3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.

4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.

5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.

7 Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;

8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;

9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;

10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;

11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;

12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;

13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;

14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;

15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;

17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;

18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.

19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.

21 A mi illeti Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.

22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.

23 A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.

24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.

25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.

26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.

27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

28 Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.

29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.

31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.