1 Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

3 Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.

4 Thámár pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten valának.

5 Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.

6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.

7 Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.

8 Ethán fia: Azária.

9 Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.

10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

13 Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.

14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.

15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;

16 És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.

17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.

18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.

22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.

23 De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.

27 Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.

31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.

32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.

33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.

35 És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.

36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;

38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,

45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon volt a Bethsúr atyja.

46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.

49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.

50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.

51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.

53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.

55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.