1 Benjámin pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,

2 Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.

3 (Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,

4 Abisua, Naamán, Ahóah.)

5 Gérát, Sefufánt és Hurámot.

6 Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba városában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.

7 Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.

8 Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;

9 Nemzé Hódes nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,

10 Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben.

11 Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.

12 Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait.

13 Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit),

14 Ahio, Sasák, Jeremót,

15 Zebádia, Arád, Ader.

16 Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.

17 Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

18 Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.

19 Jákim, Zikri, Zabdi,

20 Eliénai, Silletai, Eliel,

21 Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.

22 Jispán, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zikri, Hanán,

24 Hanánja, Elám, Anatótija,

25 Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,

26 Samsérai, Sehárja, Atália.

27 Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.

28 Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.

29 Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka vala.

30 És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;

31 Gedor, Ahio és Zéker,

32 És Miklót, a ki nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.

33 Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.

34 Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.

35 Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.

36 Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;

37 Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.

38 Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.

39 Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.

40 És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók voltak.