1 Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.

2 Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.

3 Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.

4 E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

5 Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.

6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

7 Nógah, Néfeg és Jáfia.

8 És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.

9 Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.

10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.

11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.

12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.

13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.

14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15 Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16 Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.

17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.

20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.

21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.