1 Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.

2 Tólá fiai voltak Uzzí, Refájá, Jeríél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt.

3 Uzzí fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai voltak: Míkáél, Óbadjá, Jóél és Jissijjá. Mind az öten főemberek voltak.

4 Családi névjegyzékük szerint a hozzájuk tartozó, katonai szolgálatra rendelt csapatokhoz harminchatezer ember tartozott, mert sok feleségük és sok fiuk volt.

5 Testvéreik, Issakár egész nemzetsége, kiváló vitézek voltak, összesen nyolcvanhétezren, akiket beírtak a származási jegyzékbe.

6 Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél.

7 Bela fiai voltak: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót és Írí, ez az öt családfő és kiváló vitéz. A származási jegyzékbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.

8 Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Elíézer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Mindezek Beker fiai voltak.

9 A származási jegyzékbe húszezer-kétszáz tőlük származó családfő és kiváló vitéz volt beírva.

10 Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai voltak: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsís és Ahísahar.

11 Mindezek Jedíaél fiai voltak, családfők és kiváló vitézek; a katonai szolgálatra alkalmas emberek tizenhétezer-kétszázan voltak.

12 Suppím és Huppím Ír fiai voltak. Husím Ahér fia volt.

13 Naftáli fiai voltak: Jahacíél, Gúní, Jécer és Sallúm, Bilha unokái.

14 Manassé fia volt Aszríél, akit arám másodfelesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is.

15 Mákír pedig feleségül vette Huppím és Suppím Maaká nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai voltak.

16 Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai voltak Úlám és Rekem.

17 Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai.

18 Nővére, Móleket szülte Íshódot, Abíezert és Mahlát.

19 Semída fiai voltak Ahján, Sekem, Likhí és Aníám.

20 Efraim fia volt Sútelah, ennek a fia Bered, ennek a fia Tahat, ennek a fia Eládá, ennek a fia Tahat,

21 ennek a fia Zábád, ennek a fiai: Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték a gátiak, annak a földnek az őslakosai, mert lementek, hogy elvegyék a jószágukat.

22 Apjuk, Efraim sokáig gyászolt, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy megvigasztalják.

23 Azután bement a feleségéhez, az pedig teherbe esett, és fiút szült, akit Beríának neveztek el, mert ez akkor történt, amikor szerencsétlenség érte a házát.

24 Leánya Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Bét-Hórónt és Uzzén-Seerát építette.

25 Fia Refah volt, ennek a fia Resef, ennek a fia Telah, ennek a fia Tahan,

26 ennek a fia Ladán, ennek a fia Ammíhúd, ennek a fia Elísámá,

27 ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt.

28 Az ő birtokuk és lakóhelyük volt Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig.

29 Manassé fiainak a birtokában voltak Bét-Seán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.

30 Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisví, Beríá és ezeknek a húga, Szerah.

31 Beríá fiai voltak Héber és Malkíél, aki Birzajit apja volt.

32 Héber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot és ezeknek a húgát, Súát.

33 Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.

34 Sómér fiai voltak: Ahí, Rohgá, Jehubbá és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek a fiai voltak: Cófah, Jimná, Séles és Ámal.

36 Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Bérí és Jimrá,

37 meg Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.

38 Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará.

39 Ullá fiai voltak: Árah, Hanníél és Ricjá.

40 Mindezek Ásér utódai voltak: családfők, válogatott, kiváló vitézek, elsők a fejedelmek között. Amikor származási jegyzékbe vették őket a katonai szolgálatra, szám szerint huszonhatezren voltak.